Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2006.

Verordening op de praktijkopleiding

Uitgebreide informatie
Verordening op de praktijkopleiding
De ledenvergadering van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants:
Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen ten aanzien van de praktijkopleiding als bedoeld in artikel 73a, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants (Stb. 1993, 468):
Gelet op de verantwoordelijkheid die het Examenbureau als bedoeld in artikel 74 van voornoemde wet, heeft ter zake van de toetsen van de praktijkopleiding;
Gelet op artikel 73a, derde lid, van voornoemde wet:
Stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 74 van de Wet op de Registeraccountants
de Orde: de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants;
het bestuur: het bestuur van de Orde;
het examenbureau: het examenbureau als bedoeld in .
Artikel 2
Het bestuur en het examenbureau stellen tezamen een raamregeling vast ter zake van de praktijkopleiding en de toetsing daarvan.
Artikel 3
Er is een Stagebestuur, dat is belast met de uitvoering van de praktijkopleiding en de uitvoering van de toetsing daarvan overeenkomstig de in artikel 2 bedoelde raamregeling.
Artikel 4
Het aantal leden van het Stagebestuur wordt door het bestuur in overeenstemming met het examenbureau bepaald doch bedraagt ten minste vijf.
1.
De voorzitter en de overige leden van het Stagebestuur worden door het bestuur in overeenstemming met het examenbureau benoemd uit de leden van de Orde voor een periode van vier jaren.
2.
Herbenoeming voor een aansluitende periode van vier jaren is slechts eenmaal mogelijk.
3.
Degene die is benoemd ter vervulling van een opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats de benoeming is geschied, had moeten aftreden.
Artikel 6
Het aftreden van de leden van het Stagebestuur vindt plaats overeenkomstig een door het Stagebestuur vastgesteld rooster. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 5 kan voor de voor de eerste maat benoemde leden een kortere eerste zittingsperiode worden vastgesteld.
1.
De door het Stagebestuur nader te ontwikkelen richtlijnen ter zake van de praktijkopleiding behoeven de goedkeuring van het bestuur.
2.
De door het Stagebestuur nader te ontwikkelen richtlijnen ter zake van de toetsing van de praktijkopleiding behoeven de goedkeuring van het examenbureau.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de praktijkopleiding.
2.
Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1996.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht