Let op. Deze wet is vervallen op 21 december 2007. U leest nu de tekst die gold op 20 december 2007.

Verordening op de proeve van bekwaamheid

Uitgebreide informatie
Verordening op de proeve van bekwaamheid
Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten,
Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regelen te stellen ten aanzien van de proeve van bekwaamheid en de EG-verklaring;
Gelet op het besluit van 15 juni 1994 (Staatsblad 1994, 457);
Gelet op artikel 11 van de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's en artikel 5 van de Regeling EG-verklaring advocaten van 11 december 1996;
Gelet op de adviezen van de Examencommissie en het Curatorium;
Stelt de navolgende verordening vast:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
b. proeve van bekwaamheid: de proeve van bekwaamheid als bedoeld in artikel 10, lid 3 van de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's.
Artikel 2
De Algemene Raad bepaalt bij reglement:
a. uit welke onderdelen de proeve van bekwaamheid bestaat;
b. wat de inhoud van de verschillende onderdelen is;
c. de omvang van de examens en de wijze waarop de examens worden afgenomen;
d. de hoogte van de cursus- en examengelden;
e. de termijn waarbinnen aan de aanvullende opleidingseisen moet zijn voldaan.
1.
De Algemene Raad stelt bij reglement nadere regels vast omtrent de vorm en de inhoud van de EG-verklaring.
2.
De Algemene Raad kan bepalen aan de afgifte van de EG-verklaring kosten zijn verbonden en stelt in dat geval de hoogte daarvan vast.
Artikel 4
Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening op de proeve van bekwaamheid’.
Artikel 5
de Algemene Raad bepaalt het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening *[1] . ^ [1]
De Algemene Raad heeft bepaald dat: de verordening in werking treedt op 7 december 1994.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht