Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2011. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2011.

Verordening op de Raad van Advies

Uitgebreide informatie
Verordening op de Raad van Advies
Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten,
Overwegende,
– dat het gewenst is een Raad van Advies op te richten, die als taak heeft onafhankelijk en vanuit verschillende maatschappelijke invalshoeken de Algemene Raad onderscheidenlijk het College van Afgevaardigden te adviseren over hoofdpunten van beleid, waaronder zo nodig begrepen conceptregelgeving, onderscheidenlijk over een initiatiefvoorstel van verordening;
– dat het algemeen belang van een goede beroepsuitoefening van de praktijk en de kernwaarden van de advocatuur hierbij uitgangspunt zijn;
Gelet op de artikelen 26 en 28 Advocatenwet;
Gelet op het ontwerp van de Algemene Raad met toelichting;
Stelt de navolgende verordening vast:
Artikel 1
Er is een Raad van Advies van de Nederlandse Orde van Advocaten, verder te noemen: Raad van Advies.
1.
De Raad van Advies adviseert de Algemene Raad over hoofdpunten van beleid van de Nederlandse Orde van Advocaten.
2.
De Algemene Raad legt daartoe jaarlijks het ontwerp van het bij de begroting behorende beleidsplan ter advisering aan de Raad van Advies voor.
3.
De Algemene Raad onderscheidenlijk het College van Afgevaardigden kan de Raad van Advies advies vragen over conceptregelgeving onderscheidenlijk over een initiatiefvoorstel van verordening.
4.
De Algemene Raad publiceert de adviesaanvraag, het advies, en welk gevolg hij aan het advies heeft gegeven nadat het College van Afgevaardigden deze informatie heeft ontvangen.
5.
In het geval van een door het College van Afgevaardigden gevraagd advies als bedoeld in het derde lid, vermeldt het College in de toelichting bij de initiatiefverordening de adviesaanvraag, het advies en tot welk gevolg dit heeft geleid.
1.
De Raad van Advies bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden.
2.
De leden hebben op persoonlijke titel zitting.
3.
De meerderheid bestaat uit niet-advocaten.
4.
In de Raad van Advies is kennis van de rechtspraktijk en ervaring als afnemer van advocaatdiensten aanwezig.
5.
Het lidmaatschap van de Raad van Advies is onverenigbaar met het lidmaatschap van enig ander orgaan van de Orde.
1.
Het College van Afgevaardigden benoemt op aanbeveling van de Algemene Raad de leden voor vier jaar. Herbenoeming voor vier jaar is eenmaal mogelijk.
2.
De leden treden af volgens een door de Raad van Advies op te stellen rooster.
1.
De Raad van Advies regelt zelf zijn werkzaamheden. Hij kiest uit zijn midden de voorzitter.
2.
De Algemene Raad stelt een bureaumedewerker als secretaris ter beschikking.
3.
De Raad van Advies heeft toegang tot alle beleidsinformatie waarover de Algemene Raad beschikt en die hij redelijkerwijs voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
4.
De Raad van Advies kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
Artikel 6
De Algemene Raad kan een vergoeding voor de leden van de Raad van Advies vaststellen. Reis- en verblijfkosten worden vergoed.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de Raad van Advies.
2.
Zij treedt in werking op een door de Algemene Raad te bepalen tijdstip.
Artikel 8
Deze verordening geldt tot 1 januari 2012. Tijdig voor die datum zal de Algemene Raad in overleg met het College van Afgevaardigden de verordening evalueren.
Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht