Verordening op de Raad voor Geschillen 2012
De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants;
Gelet op de artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants;
Stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Er is een gezamenlijke Raad voor Geschillen van NIVRA en NOvAA, hierna te noemen: de Raad.
1.
De Raad bestaat uit de volgende leden:
a. Een voorzitter en een of meer plaatsvervangend voorzitters;
b. Vier registeraccountants;
c. Vier Accountants-Administratieconsulenten.
2.
De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast.
3.
De Raad wordt bijgestaan door een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. Zij hebben het doctoraal examen Nederlands recht met goed gevolg afgelegd aan een Nederlandse universiteit.
4.
De leden, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris worden benoemd door de besturen van NIVRA en NOvAA.
5.
De zittingsduur van de leden bedraagt maximaal vier jaar. Herbenoeming is eenmalig mogelijk.
1.
Een lid van de Raad is onpartijdig en onafhankelijk.
2.
Het lidmaatschap van de Raad is onverenigbaar met:
a. het lidmaatschap van het bestuur van de NOVAA;
b. het lidmaatschap van het het bestuur van het NIVRA;
c. het lidmaatschap van de Accountantskamer;
d. het lidmaatschap van het College van Beroep voor het bedrijfsleven; en
e. een dienstverband met de NOvAA of het NIVRA.
1.
Het lidmaatschap van de Raad eindigt:
a. op verzoek van het lid;
b. bij het bereiken van de zeventigjarige leeftijd;
c. bij het verstrijken van de zittingsduur;
e. bij overlijden.
2.
Het lid van de Raad, dat ingevolge sub b of c van het eerste lid aftreedt, kan op verzoek van de voorzitter zijn functie behouden met betrekking tot die zaken aan welke behandeling hij heeft deelgenomen, doch die op het tijdstip van zijn aftreden nog niet zijn afgedaan.
1.
Een ieder kan een burgerrechtelijk geschil ter zake van de beroepsuitoefening van een lid van het NIVRA aan de Raad voorleggen.
2.
De eis wordt ingesteld door middel van een schriftelijk gemotiveerd verzoekschrift. De secretaris bevestigt de ontvangst aan de partijen bij het geschil en stelt de verweerder in de gelegenheid schriftelijk en gemotiveerd op het verzoekschrift te antwoorden.
3.
Een tegenvordering wordt uiterlijk ingesteld bij het verweerschrift. De eiser wordt in de gelegenheid gesteld schriftelijk op de tegenvordering te antwoorden.
4.
De uitspraken van de Raad hebben kracht van bindend advies.
5.
Leden van het NIVRA zijn gehouden zich aan de uitspraak van de Raad te onderwerpen.
6.
Indien verweerder lid is van het NIVRA kan hij het geschil, met voorbijgaan van de Raad, aanhangig maken bij de volgens de wet bevoegde rechter. Verweerder maakt het geschil uiterlijk twee weken na ontvangst van de ontvangstbevestiging, bedoeld in het tweede lid, aanhangig en stelt de Raad daarvan, gelijktijdig, bij aangetekende brief in kennis.
7.
In bijzondere omstandigheden kan van de in het vorige lid genoemde termijn worden afgeweken.
1.
Het is aan de leden, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris van de Raad verboden:
a. hetgeen zij als zodanig te weten zijn gekomen direct of indirect bekend te maken;
b. op enigerlei wijze de gevoelens te openbaren die in de Raad over aanhangige geschillen zijn geuit;
c. om met betrekking tot een voor hen aanhangig geschil of een geschil dat naar hun weten of vermoeden voor hen aanhangig gemaakt zal worden, buiten de behandeling van het geschil door de Raad, deel te nemen aan enig onderhoud, gesprek of samenkomst met belanghebbenden of van hen enige inlichting of schriftelijk stuk betreffende het geschil aan te nemen.
2.
Indien een lid, de secretaris of de plaatsvervangend secretaris het verbod overtreedt, kan hij op verzoek van één of meer leden of van één of beide partijen worden uitgesloten van deelneming aan de behandeling van het geschil.
3.
Over een verzoek tot uitsluiting als bedoeld in het vorige lid, beslist de voorzitter. Betreft het verzoek tot uitsluiting de voorzitter, dan beslist de plaatsvervangend voorzitter.
1.
De Raad kan nadere inlichtingen, gegevens of bescheiden van partijen verlangen en gunt daartoe een redelijke termijn.
2.
Indien het verzoekschrift of het verweerschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het geschil noodzakelijk is, draagt de indiener zorg voor een vertaling.
1.
De eiser is een depot verschuldigd ten behoeve van de vergoeding van de kosten van de procedure. Indien partijen gezamenlijk het geschil aan de Raad hebben voorgelegd zijn beide partijen een depot verschuldigd.
2.
De hoogte van het depot wordt per geschil door de voorzitter vastgesteld.
3.
De voorzitter van de Raad kan aanvulling van het depot van partijen verlangen. Over het gestorte depot wordt geen rente vergoed.
1.
De Raad neemt een geschil slechts in behandeling:
a. indien de derde heeft laten weten zich aan de uitspraak van de Raad te zullen onderwerpen;
b. indien het geschil niet reeds aan een bevoegde rechter is voorgelegd;
c. indien eiser het depot gestort heeft;
d. indien eiser hem een gemotiveerd verzoekschrift heeft doen toekomen, waaruit de inhoud van het geschil duidelijk blijkt.
2.
De voorzitter beslist op voordracht van de secretaris omtrent het in behandeling nemen van een geschil.
1.
De secretaris stelt partijen in kennis van het in behandeling nemen van het geschil, met opgave van de leden van de Raad.
2.
De Raad houdt zitting met de voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter en twee of vier leden, hierna te noemen de Kamer.
3.
De oproeping van partijen en getuigen geschiedt per aangetekende verzending.
1.
Op verzoek van partijen, kan de voorzitter of elk van de leden die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de onpartijdigheid van de Kamer schade zou kunnen lijden.
2.
Het verzoek geschiedt schriftelijk en is gemotiveerd. Tijdens de zitting kan het ook mondeling geschieden.
3.
Een herhaald verzoek om wraking van hetzelfde lid wordt niet in behandeling genomen, tenzij feiten of omstandigheden worden voorgedragen die pas na het eerdere verzoek aan de verzoeker bekend zijn geworden.
4.
Geschiedt het verzoek ter zitting, dan wordt de zitting geschorst.
5.
Het verzoek om wraking wordt zo spoedig mogelijk behandeld door een kamer waarin het lid wiens wraking is verzocht, geen zitting heeft.
1.
Op grond van feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 11, eerste lid, kan elk van de leden die een zaak behandelen, verzoeken zich te mogen verschonen.
2.
Het verzoek geschiedt schriftelijk en is gemotiveerd. Tijdens de terechtzitting kan het ook mondeling geschieden.
3.
Geschiedt het verzoek ter terechtzitting, dan wordt de terechtzitting geschorst.
4.
Het verzoek om verschoning wordt zo spoedig mogelijk behandeld door een kamer waarin het lid dat om verschoning heeft verzocht, geen zitting heeft.
1.
De betrokken partijen kunnen – tenzij de Kamer beveelt, dat zij in persoon verschijnen – zich ter zitting doen vertegenwoordigen door een daartoe gemachtigde. Partijen kunnen zich door een raadsman doen bijstaan.
2.
De Kamer kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan, weigeren. Bij zodanige weigering houdt de Raad de zaak tot een volgende zitting aan.
3.
Het tweede lid is niet van toepassing ten aanzien van advocaten.
4.
De Kamer zal van schriftelijke stukken of van mondelinge verklaringen alleen gebruik maken voor zover zij partijen in de gelegenheid heeft gesteld van die stukken kennis te nemen en het afleggen van de mondelinge verklaringen bij te wonen.
5.
De zakelijke inhoud van de mededelingen van partijen en van door derden afgelegde mondelinge verklaringen wordt door de secretaris op schrift gesteld. Aan een ter zitting niet verschenen partij wordt het proces-verbaal van de zitting toegezonden.
1.
Leden van het NIVRA die als getuige zijn opgeroepen, zijn verplicht voor de Kamer te verschijnen en op de hun gestelde vragen te antwoorden.
2.
Leden van het NIVRA die als getuige optreden kunnen de Kamer verzoeken van de verplichting tot antwoorden te worden verschoond. Dit verzoek dient met redenen te zijn omkleed. Het verzoek om verschoning wordt zo spoedig mogelijk behandeld.
3.
Het bestuur van het NIVRA wordt in kennis gesteld indien een lid dat als getuige is opgeroepen:
a) niet is verschenen;
b) zonder toestemming van de Kamer weigert te antwoorden op de hem gestelde vragen.
Artikel 15 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Indien een partij niet voldoet aan de verplichting te verschijnen, inlichtingen te geven, stukken over te leggen of weigert antwoord te geven op vragen van de Kamer, kan de Kamer daaruit de gevolgtrekkingen maken die hem geraden voorkomen.
1.
Het geschil kan slechts worden ingetrokken met toestemming van de wederpartij.
2.
De intrekking van het geschil wordt schriftelijk door de secretaris aan partijen bevestigd.
Artikel 17 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Alle beslissingen van de Kamer worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
1.
Indien naar het oordeel van de voorzitter het geringe belang van het geschil onmiddellijke schriftelijke afdoening rechtvaardigt, kan de Kamer, indien partijen daarmee instemmen, de zaak zonder zitting afdoen.
2.
Indien de zaak zonder zitting wordt afgedaan geeft de Raad aan de eiser gelegenheid voor repliek te concluderen. Hierna kan de verweerder voor dupliek concluderen.
Artikel 19 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
De Kamer is bevoegd op verzoek een voorlopige voorziening te treffen, die hem nodig of nuttig voorkomt.
1.
Indien de Kamer van oordeel is dat het geschil in staat van wijzen is, dan stelt hij zijn uitspraak vast.
2.
De uitspraak van de Raad wordt op schrift gesteld en ondertekend door zijn voorzitter en secretaris. De uitspraak moet gedagtekend en met redenen omkleed zijn en de samenstelling van de Raad vermelden.
3.
Van de uitspraak wordt een afschrift, aangetekend en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Raad, aan partijen toegezonden.
1.
De Kamer bepaalt door welke partij de kosten van de procedure worden gedragen. Ook kan hij besluiten om de kosten voor rekening van beide partijen te laten.
2.
Bij het vaststellen van de hoogte van de kosten stelt de Kamer vast in hoeverre zij kunnen worden voldaan uit het depot, bedoeld in artikel 8.
Artikel 22 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Zodra de Raad bij de behandeling van een geschil zijn einduitspraak heeft gedaan, zenden de leden van de Kamer de in hun bezit zijnde stukken, die op dit geschil betrekking hebben, aan de secretaris. Deze draagt zorg, dat de stukken in het archief van de Raad worden bewaard of, voor zover zij overtollig zijn, worden vernietigd.
1.
De Verordening op de Raad voor Geschillen van 14 december 2001 (Stcrt. 2002, 43), laatstelijk gewijzigd op 16 december 2009 (Stcrt. 2009, 20537) wordt ingetrokken.
2.
Op geschillen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze verordening blijven ten aanzien van de bevoegdheid en de rechtsvordering de bepalingen van toepassing, geldende ten tijde van de ontvangst van het verzoekschrift.
Artikel 24 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Ten aanzien van de benoemingen die voor de eerste maal na inwerkingtreding van deze verordening plaatsvinden, kan van het bepaalde in artikel 2, vijfde lid worden afgeweken.
Artikel 25 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
De artikelen van deze verordening treden in werking op een bij bestuursbesluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht