Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening op het bestuur

Uitgebreide informatie
Verordening op het bestuur
Het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulten,
gelet op artikel 26 lid 1 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, maakt bekend dat de hieronder vermelde verordeningen zijn vastgesteld in de Ledenvergadering van 14 oktober 1993.
Artikel 1
Het aantal bestuursleden, alsmede het rooster van aftreden, wordt op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering vastgesteld.
Artikel 2
De leden van het bestuur verlaten de bestuursvergadering indien daarin aangelegenheden ter sprake komen die hen, of degenen met wie zij in een verhouding sttan als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, persoonlijk aangaan.
1.
Het bestuur is bevoegd tot het instellen, wijzigen en ontbinden van instituten, commissies en werkgroepen. Deze instituten, commissies en werkgroepen verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2.
Het bestuur rapporteert de leden omtrent de instelling, wijziging of ontbinding van deze instituten, commissies en werkgroepen, omtrent de hun verleende opdrachten en over de voortgang van hun werkzaamheden.
Artikel 4
Het bestuur is bevoegd tot het instellen, wijzigen en ontbinden van Raden van Advies en Redactieraden.
1.
Het bestuur kan de ledenvergadering voorstellen doen omtrent het benoemen van leden tot erelid en het afgeven van oorkonden van bijzondere verdienste voor de NOvAA aan niet leden.
2.
Een voorstel als bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan aan de hand van door het bestuur nader vast te stellen regelen.
1.
Het bestuur voorziet in de instelling van een bureau om de verschillende organen van de NOvAA bij de uitvoering van hun taken bij te staan. Het bureau voert het secretariaat van het bestuur.
2.
Aan het hoofd van het bureau worden door het bestuur één of meer directeuren benoemd. De (algemeen) directeur die tevens ambtelijk secretaris van het bastuur is, woont als zodanig de bestuursvergaderingen bij.
1.
Het bestuur kan – de ledenvergadering gehoord – nadere regelen vaststellen ter uitvoering van deze verordening.
2.
Het bestuur kan nadere regels geven ten aanzien van de wijze van bekendmaking van nadere regels.
Artikel 8
Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: Verordening op het bestuur.
Inhoudsopgave
+ Samenstelling van het bestuur
+ Dagelijks bestuur en commissies van bijstand
+ Onderscheidingen
+ Bureau van de NOvAA
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht