Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening op het bestuur 2012

Uitgebreide informatie
Verordening op het bestuur 2012
De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,
Gelet op artikel 18, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants,
Stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Klachtencommissie, de Raad voor Geschillen, het College Kwaliteitsonderzoek en met het dienstverband bij het NIVRA.
1.
Het bestuur stelt jaarlijks voor zijn vergaderingen een vergaderrooster vast.
2.
De voorzitter is verplicht het bestuur extra bijeen te roepen binnen veertien dagen nadat tenminste drie bestuursleden hem dit schriftelijk met vermelding van de te behandelen punten hebben verzocht.
Artikel 3
De leden van het bestuur verlaten de bestuursvergadering indien daarin aangelegenheden ter sprake komen die hen, of degenen met wie zij in verhouding staan als bedoeld in artikel 13 van de Wet op de Registeraccountants, persoonlijk aangaan.
Artikel 4
Ook buiten de vergadering kunnen besluiten worden genomen, mits alle bestuursleden schriftelijk zijn geraadpleegd en zich niet binnen een bepaalde termijn tegen het voorgestelde besluit hebben verklaard. Op deze wijze genomen besluiten worden in de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering opgenomen.
1.
Het bestuur wordt bij de uitoefening van zijn taken bijgestaan door een bestuurssecretaris.
2.
De bestuurssecretaris is onder andere belast met het voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur en het opstellen van de agenda van het bestuur. Voorts draagt hij zorg voor de uitvoering van de genomen bestuursbesluiten voor zover zij niet de taken dan wel de bevoegdheden van de algemeen directeur betreffen.
3.
De bestuurssecretaris woont in die hoedanigheid de bestuursvergaderingen bij en heeft daarin een adviserende stem.
1.
Het bestuur is bevoegd tot het instellen, wijzigen en ontbinden van commissies en overige gremia.
2.
Deze commissies en overige gremia verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Artikel 7
Het bestuur kan besluiten personen wegens bijzondere verdienste te onderscheiden.
Artikel 8
Het bestuur stelt, de ledenvergadering gehoord, nadere regelen vast ter uitvoering van deze verordening.
Artikel 9
De Bestuursverordening van 7 oktober 1967 (Stcrt. 1967, 215), laatstelijk gewijzigd op 16 december 2009 (Stcrt. 2009, 20419), wordt ingetrokken.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2012.
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het bestuur 2012.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht