Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening op het examen voor accountants uit andere lidstaten

Uitgebreide informatie
Verordening op het examen voor accountants uit andere lidstaten
Vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 11 december 2006.
De ledenvergadering van de NOvAA,
Besluit:
Artikel 1. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. besluit: Besluit van 28 juni 2006, houdende regels inzake de accountantsopleiding (Stb. 2006, 354);
b. examen: het examen Nederlands recht, bedoeld in artikel 57*, eerste lid, onderdeel c, van de wet , alsmede het examen gedrags- en beroepsregels, bedoeld in artikel 57*, eerste lid, onderdeel d, van de wet ;
c. NOvAA: Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten bedoeld in artikel 1 sub 1 van de wet;
d. wet: Wet op de Accountants-Administratieconsulenten .
1.
Het examen wordt ten minste tweemaal per jaar afgenomen door daartoe door de NOvAA aangewezen natuurlijke of rechtspersonen. Tot het examen wordt op verzoek toegelaten degene die beschikt over een bewijsstuk als bedoeld in artikel 57*, eerste lid onderdeel a of b en die ter vergoeding van de kosten voor het afleggen van het examen het bij verordening vast te stellen bedrag heeft betaald.
2.
Het bestuur van de NOvAA kan nadere regels stellen over de inrichting van het examen.
Artikel 3. Inhoud examen
In het examen, bedoeld in artikel 57*, eerste lid, onderdeel d, van de wet wordt getoetst of de betrokkene de voor de Accountant-Adminstratieconsulent vereiste kennis heeft van de bij verordening, als bedoeld in artikel 24, lid 2, van de wet voor de Accountant-Administratieconsulenten vastgestelde gedrags- en beroepsregels.
1.
Vrijstelling van onderdelen van het examen, bedoeld in artikel 57*, eerste lid, onderdeel c, van de wet kan worden verleend aan degene die over een getuigschrift beschikt van een opleiding die voldoet aan de eindtermen met betrekking tot de kennis van het Nederlands recht.
2.
Vrijstelling van onderdelen van het examen, bedoeld in artikel 57*, eerste lid, onderdeel d, van de wet kan worden verleend aan degene die over een getuigschrift beschikt van een opleiding die ten aanzien van de in artikel 24, lid 2, van de wet voor de Accountant-Administratieconsulenten vastgestelde gedrags- en beroepsregels, vergelijkbaar is.
1.
Deze verordening treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.
2.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het examen voor accountants uit andere lidstaten.
De
ledenvergadering van de NOvAA
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toelating en inrichting examen
Artikel 3. Inhoud examen
Artikel 4. Vrijstelling
Artikel 5. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht