Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening op het examengeld

Uitgebreide informatie
Verordening op het examengeld
Verordening op het examengeld
De ledenvergadering van de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants;
Gelet op artikel 23 van de Wet op de registeraccountants;
Besluit de Verordening op het Examengeld, vastgesteld op 12 december 1974, in te trekken en deze verordening opnieuw vast te stellen;
Deze verordening komt thans als volgt te luiden:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
examenbesluit : de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 72 van de Wet op de Registeraccountants;
examenbureau : het examenbureau, bedoeld in artikel 74 van de Wet op de Registeraccountants.
Artikel 2
Voor het afleggen van de proeve van bekwaamheid als bedoeld in artikel 80b van de Wet op de Registeraccountants is een vergoeding verschuldigd, welke als volgt is samengesteld:
indien de proeve schriftelijk wordt afgenomen, per dagdeel € 159;
indien de proeve mondeling wordt afgenomen, per onderdeel € 276.
1.
Voor het afleggen van een tentamen in één der vakken, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Examenbesluit Registeraccountants 1994 onder de benaming welke daaraan door het Examenbureau is gegeven, is een examengeld verschuldigd dat als volgt is samengesteld: -
indien het tentamen schriftelijk wordt afgenomen per dagdeel (maximaal 4 uur) € 163, doch bij een duur van 2 uur of minder € 112;-
indien het tentamen mondeling wordt afgenomen per onderdeel € 284, doch bij een duur van 30 minuten of minder € 144.
2.
Voor de participatieverplichting in het vak externe verslaggeving en de werkstukkenverplichting in de vakken administratieve organisatie en leer van de accountantscontrole is een examengeld verschuldigd van € 163.
3.
Indien een tentamen als bedoeld in het eerste lid op verzoek van de kandidaat schriftelijk wordt afgenomen in het buitenland op een Nederlandse ambassade of consulaat wordt het verschuldigde examengeld verhoogd met een bedrag van € 112.
Artikel 3a
Kandidaten die aan een examen of tentamen, respectievelijk een gedeelte van een examen of tentamen wensen deel te nemen, dienen te staan ingeschreven bij de Stichting NIVRA-Nyenrode. Hiervoor is per jaar een inschrijfgeld verschuldigd van € 180.
Artikel 3b
Kandidaten die aan de toetsing van het praktijkgedeelte van het examen, als bedoeld in artikel 9 en artikel 10 van het Examenbesluit registeraccountants 1994, wensen deel te nemen, dienen te staan ingeschreven bij het Stagebestuur van het Koninklijk NIVRA. Hiervoor is eenmalig een inschrijfgeld verschuldigd van € 125, alsmede een jaarlijks bedrag van € 152, als bijdrage in de algemene kosten van het Stagebestuur.
1.
Voor de toetsing van het half-jaarlijkse praktijkverslag, als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het Examenbesluit registeraccountants 1994, door het Stagebestuur van het Koninklijk NIVRA is een examengeld verschuldigd van € 314.
2.
Voor de toetsing van de praktijk-scriptie, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Examenbesluit registeraccountants 1994, door het Stagebestuur van het Koninklijk NIVRA is een examengeld verschuldigd van € 390.
1.
Het examenbureau bepaalt, telkens als het de inschrijving van een examen of tentamen, respectievelijk gedeelte daarvan, openstelt, op welke wijze en vóór welke datum de aanmelding moet geschieden en het examengeld moet worden voldaan.
2.
Een kandidaat die niet door het examenbureau ingevolge het eerste lid gegeven aanwijzingen opvolgt, wordt niet tot het examen of tentamen, respectievelijk gedeelte daarvan, toegelaten. Door zodanige kandidaat betaalde examengeld wordt hem gerestitueerd.
3.
In andere gevallen is het examenbureau slechts tot restitutie van examengeld verplicht, indien het uiterlijk veertien dagen vóór de eerste der voor het desbetreffende vak vastgestelde examen- of tentamendata bericht ontvangt, dat de kandidaat niet aan het examen of tentamen, respectievelijk gedeelte daarvan, zal deelnemen.
1.
Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 september 1974.
2.
Zij kan worden aangehaald onder de naam: Verordening op het examengeld.
Amsterdam, 17 april 1975
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 3b
Artikel 3c
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht