Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening op het examengeld 2006

Uitgebreide informatie
Verordening op het examengeld 2006
De ledenvergadering van de NOvAA,
gelet op artikelen 83 en 96, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. wet: de Wet op de Accountants- Administratieconsulenten ;
b. examenbesluit: de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 81 van de wet;
c. examenbureau: het examenbureau AA, bedoeld in artikel 85 van de wet;
d. proeve van bekwaamheid: de proeve van bekwaamheid, bedoeld in artikel 94 van de wet.
Artikel 2
Voor het afleggen van een onderdeel van een gedeelte van het examen, als bedoeld in artikel 80 van de wet, of in één der vakken genoemd in het examenbesluit, is examengeld verschuldigd dat als volgt is samengesteld:
a. voor elk van de vakken Algemene economie, Bedrijfseconomie, Privaatrecht, Sociaal recht, Belastingrecht I, Wiskunde, Statistiek, Boekhouden en Algemene organisatie, schriftelijk: € 210,–, mondeling: € 435,–;
b. voor het vak Leer van de Accountantscontrole II, schriftelijk: € 440,–, mondeling: € 670,–;
c. voor het vak Administratieve organisatie II, schriftelijk: € 355,–, mondeling: € 675,–;
d. voor het vak Belastingrecht II, schriftelijk € 355,–, mondeling: € 630,–;
e. voor het vak Externe Verslaggeving II, schriftelijk: € 180,–, mondeling: € 505,–;
f. voor elk van de vakken Leer van de Accountantscontrole I, Administratieve Organisatie I, Externe Verslaggeving I, Financiering, Kosten en Opbrengsten en Strategisch Management voor het MKB, schriftelijk: € 180,–, mondeling: € 340,–;
g. voor het mondeling tentamen zoals bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de ‘Nadere regelingen met betrekking tot het theoriegedeelte van het examen zoals bedoeld in artikel 80 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten’: € 865,–;
h. in afwijking van het bovenstaande geldt voor de examens die worden afgenomen bij instituten waarmee de NOvAA in het kader van de NOvAA Beroepsopleiding een overeenkomst heeft afgesloten een examengeld van € 150,– per vak.
Artikel 3
Kandidaten die aan de toetsing van het praktijkgedeelte van het examen, als bedoeld in artikel 9 en artikel 10 van het examenbesluit, wensen deel te nemen, dienen te staan ingeschreven bij het examenbureau. Hiervoor is eenmalig een inschrijfgeld verschuldigd van € 125,–, alsmede een eenmalige bijdrage in de algemene kosten van € 275,–.
Artikel 4
Kandidaten die voor 1 januari 2003 de praktijkopleiding gestart zijn, betalen naast het eenmalige inschrijfgeld van € 120,– jaarlijks een bedrag van € 75,– als bijdrage in de algemene kosten. Zij betalen geen eenmalige bijdrage in de algemene kosten.
Artikel 5
Voor de toetsing van het halfjaarlijks praktijkverslag, als bedoeld in artikel 10 van het examenbesluit, is examengeld verschuldigd van € 60,– behoudens het eindgesprek, hiervoor is examengeld verschuldigd van € 245,–. Als de kandidaat het praktijkgedeelte van het examen bij een door het examenbureau erkend stagebureau volgt, is hij het examengeld van € 60,– niet verschuldigd.
Artikel 6
Voor het afleggen van de proeve van bekwaamheid is examengeld verschuldigd
dat als volgt is samengesteld:
a. voor het vak Belastingrecht, schriftelijk: € 355,–;
b. voor het vak Gedrags- en Beroepsregels, mondeling: € 520,–;
c. voor het vak Regelgeving inzake de jaarrekening en het jaarverslag, mondeling: € 340,–;
d. voor een verzoek tot vrijstelling van een vak: € 60,–.
Artikel 7
Voor een verzoek tot vrijstelling van een onderdeel van het accountantsexamen is examengeld van € 60,– per vak verschuldigd.
Artikel 8
De examengelden zijn verschuldigd per keer dat men examen doet.
1.
Het examenbureau bepaalt, telkens als het de inschrijving voor een onderdeel van een examen openstelt, op welke wijze en vóór welke datum de aanmelding moet geschieden en het examengeld en eventueel het inschrijfgeld en de bijdrage in de algemene kosten bedoeld in artikel 3, moeten worden voldaan.
2.
Een kandidaat, die niet de door het examenbureau ingevolge het eerste lid gegeven aanwijzingen opvolgt, wordt niet tot enig onderdeel van het examen toegelaten.
3.
Een kandidaat die zich heeft aangemeld voor een onderdeel van het examen, maar daaraan uiteindelijk niet deelneemt, is € 130,– administratiekosten verschuldigd indien:
de kandidaat niet wordt toegelaten tot het onderdeel van het examen ingevolge het tweede lid;
het examenbureau uiterlijk veertien dagen voor de eerste van de voor het betreffende vak vastgestelde examendata bericht ontvangt dat de kandidaat niet aan het onderdeel van het examen zal deelnemen;
er door bijzondere omstandigheden niet aan het onderdeel van het examen kan worden deelgenomen.
4.
Een kandidaat die zich heeft aangemeld voor een onderdeel van het examen, maar daaraan uiteindelijk niet deelneemt, is
de helft van het examengeld voor het desbetreffende onderdeel van het examen verschuldigd met een minimum van € 130,– indien hij binnen een termijn van veertien dagen voor de eerste der voor het desbetreffende vak vastgestelde examendata het examenbureau heeft bericht dat hij niet aan het onderdeel van het examen zal deelnemen;
het volledige examengeld voor het desbetreffende onderdeel van het examen verschuldigd indien hij heeft verzuimd voor de eerste der voor het desbetreffende vak vastgestelde examendata het examenbureau een bericht te zenden dat hij niet aan het onderdeel van het examen zal deelnemen.
5.
In bijzondere omstandigheden kan het examenbureau de berekening van administratiekosten als bedoeld in het derde en vierde lid, achterwege laten.
1.
Geen restitutie van het eenmalige inschrijfgeld van € 125,– vindt plaats zodra de kandidaat van het examenbureau een startdatum toegekend heeft gekregen.
2.
Een kandidaat die in het eerste jaar van de praktijkopleiding schriftelijk te kennen geeft de praktijkopleiding te beëindigen, heeft recht op een restitutie van € 170,–, zijnde een gedeelte van de eenmalige bijdrage in de algemene kosten. Een kandidaat die na het eerste jaar schriftelijk te kennen geeft de praktijkopleiding te beëindigen, heeft geen recht op restitutie van het bedrag dat hij betaald heeft als eenmalige bijdrage in de algemene kosten.
Artikel 11
Een kandidaat ontvangt een getuigschrift indien hij, onverminderd de voldoening aan de overige daaraan verbonden verplichtingen, alle met het betreffende getuigschrift verband houdende betalingen heeft verricht.
1.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.
2.
Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam Verordening op het examengeld.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht