Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening op het landelijk dekenberaad toezicht

Uitgebreide informatie
Verordening op het landelijk dekenberaad toezicht
Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten,
Overwegende,
dat de Algemene Raad en de Raden van Toezicht op grond van artikel 26 Advocatenwet de verantwoordelijkheid dragen voor het toezien op de naleving van de plichten van advocaten als zodanig;
dat de deken belast is met toezicht en klachtbehandeling;
dat het gewenst is duidelijkheid te verschaffen wie op het gebied van toezicht welke taken en verantwoordelijkheden heeft;
dat het gewenst is een kader te bieden om het overleg tussen de dekens met betrekking tot het toezicht te optimaliseren;
Gelet op de artikelen 26, 28 en 46 van de Advocatenwet;
Gezien het voorstel met toelichting van de Algemene Raad;
Gelet op het advies van de Adviescommissie Regelgeving;
Stelt de navolgende verordening vast:
advocaat: de in Nederland ingeschreven advocaat, alsmede de advocaat bedoeld in artikel 16h van de Advocatenwet;
algemeen deken: de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten bedoeld in artikel 18 van de Advocatenwet;
College van Afgevaardigden: het College van Afgevaardigden bedoeld in artikel 19 van de Advocatenwet;
deken: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement bedoeld in artikel 22 van de Advocatenwet;
Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht bedoeld in artikel 22 van de Advocatenwet;
samenwerkingsverband: het samenwerkingsverband bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Samenwerkingsverordening 1993;
secretaris: de secretaris van de Algemene Raad bedoeld in artikel 34 van de Advocatenwet.
1.
Er is een landelijk dekenberaad toezicht bestaande uit de dekens. Tevens heeft de algemeen deken zitting in het landelijk dekenberaad toezicht, hij heeft geen stemrecht.
2.
Het landelijk dekenberaad toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.
3.
Bij ontstentenis of verhindering van een van de in het eerste lid genoemde personen kan een vervanger in zijn plaats een vergadering van deze organisatie bijwonen.
4.
Het landelijk dekenberaad toezicht wordt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ondersteund door het bureau van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Artikel 3. (taken en bevoegdheden dekenberaad)
Het landelijk dekenberaad toezicht:
a. heeft tot taak het harmoniseren van het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens;
b. is bevoegd tot het doen van aanbevelingen en het opstellen van richtlijnen aan de dekens en de Raden van Toezicht met betrekking tot:
de uitoefening van het toezicht;
de wijze van aanwending van toezichtbevoegdheden, waaronder de sanctionering;
de klachtbehandeling en het registreren en bewaken van de doorlooptijden van klachtbehandeling en
de bereikbaarheid van de lokale bureaus en de wijze van verslaglegging;
c. wisselt toezichtinformatie uit die niet herleidbaar is tot afzonderlijke personen en
d. signaleert ontwikkelingen die voor het uitoefenen van het toezicht relevant kunnen zijn.
1.
De vergadering van het landelijk dekenberaad toezicht wordt bijeengeroepen door de voorzitter.
2.
Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid en zijn slechts rechtsgeldig indien ten minste tweederde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.
3.
Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem.
1.
Bij het uitoefenen van het toezicht kan de deken beschikken over een deskundige die namens de deken onderzoek doet bij de advocaat of het samenwerkingsverband waarbinnen de advocaat werkzaam is.
2.
Het landelijk dekenberaad toezicht bepaalt op welke deskundigheidsgebieden een of meer deskundigen beschikbaar moeten zijn, welke eisen gesteld worden aan een deskundige en onder welke omstandigheden een deskundige ingezet kan worden. Deze organisatie stelt een lijst vast met beschikbare deskundigen.
3.
De deken afzonderlijk beslist over de inzet van een deskundigen in een specifiek geval. De deskundige handelt als hulppersoon van de deken en valt mitsdien onder diens verlengd afgeleid beroepsgeheim en verschoningsrecht.
4.
De kosten voor de inzet van een deskundige zijn voor rekening van de advocaat die voorwerp van onderzoek is of van het samenwerkingsverband waarbinnen de advocaat werkzaam is. Indien een deskundige geen tekortkomingen van betekenis constateert of wanneer de advocaat of het samenwerkingsverband waarbinnen de advocaat werkzaam is niet in staat is een deel van de kosten te dragen, zijn de redelijkerwijs voor het onderzoek gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk voor rekening van het landelijk dekenberaad toezicht.
1.
Het landelijk dekenberaad toezicht rapporteert halfjaarlijks aan het College van Afgevaardigden over de uitoefening van de taken bedoeld in artikel 3, of zoveel vaker voor zover dit relevant is voor een behoorlijke uitoefening van de praktijk van advocaten.
2.
Indien een of meer van de in artikel 3, onder b, genoemde aanbevelingen en richtlijnen niet worden opgevolgd door een deken respectievelijk een Raad van Toezicht, wordt dit door het desbetreffende orgaan binnen vier weken na ontvangst van die aanbeveling of richtlijn gemotiveerd medegedeeld aan de secretaris.
3.
De secretaris informeert onverwijld het landelijk dekenberaad toezicht en het College van Afgevaardigden over mededelingen gedaan op grond van het vorige lid.
1.
Het landelijk dekenberaad toezicht stelt in het laatste kwartaal van elk kalenderjaar een jaarplan vast voor het komende jaar waarin de speerpunten voor het toezichtbeleid worden geformuleerd. Het jaarplan wordt binnen twee weken na vaststelling openbaar gemaakt.
2.
Het landelijk dekenberaad toezicht stelt in het eerste kwartaal van elk kalenderjaar een jaarverslag vast. In dit jaarverslag zijn de resultaten van toezicht opgenomen, met daarin tenminste een overzicht van de hoeveelheid onderzoeken die zijn uitgevoerd, de onderwerpen waarop die onderzoeken zien en de resultaten van die onderzoeken. Deze informatie mag niet herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen. Het jaarverslag wordt binnen twee weken na vaststelling verzonden aan het College van Afgevaardigden en wordt algemeen verkrijgbaar gesteld.
A.
[Wijzigt de Verordening op de administratie en de financiële integriteit.]
B.
[Wijzigt de Verordening op de Vakbekwaamheid.]
Artikel III
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2012 en wordt geëvalueerd een jaar na inwerkingtreding.
Inhoudsopgave
+ Artikel I
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht