Verordening opleiding kandidaat-notarissen
De ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB,
Overwegende dat het gewenst is regels te stellen met betrekking tot de opleiding voor kandidaat-notarissen;
Gelet op art. 33 van de Wet op het notarisambt;
Gezien het ontwerp van het bestuur met bijbehorende toelichting;
Gelet op de adviezen van de kamers van toezicht;
Gelet op de adviezen van de ringen;
stelt de navolgende verordening vast:
Artikel 1
Het bestuur van de KNB stelt een onderwijsreglement vast, waarin de volgende onderwerpen nader worden geregeld:
a. de aanvangsdata van de opleiding;
b. de cursusonderdelen van de opleiding;
c. de hoogte van het cursusgeld en het examengeld.
Artikel 2
Het bestuur van de KNB stelt een examenreglement vast, waarin de volgende onderwerpen nader worden geregeld:
a. de inhoud van de examens;
b. de wijze waarop de examens worden afgenomen;
c. de eisen voor de toelating tot de examens;
d. de personen die bevoegd zijn het examen af te nemen.
1.
Voor bepaalde cursusonderdelen van de opleiding en voor bepaalde onderdelen van het examen kan door het bestuur van de KNB vrijstelling worden verleend.
2.
Het bestuur van de KNB stelt een vrijstellingenreglement vast waarin de voorwaarden voor het verkrijgen van een vrijstelling nader zijn geregeld.
Artikel 4
Het door de kandidaat-notaris verschuldigde cursus- en examengeld komt ten laste van het kantoor waar de kandidaat-notaris werkzaam is.
Artikel 5
Alle reglementen worden vastgesteld nadat de ledenraad daarover is geraadpleegd. De reglementen worden zo spoedig mogelijk na vaststelling ter kennis van het ministerie van Justitie gebracht.
Artikel 6
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening opleiding kandidaat-notarissen.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking met ingang 1 oktober 2000 of zoveel later als de termijn van tien dagen na publicatie in de Staatscourant als bedoeld in artikel 91 lid 2 Wet op het notarisambt is verstreken.
Utrecht, 13 september 2000
Inhoudsopgave
Artikel 1
+ Examen
+ Vrijstelling
+ Cursus- en examengeld
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht