Let op. Deze wet is vervallen op 18 december 2013. U leest nu de tekst die gold op 17 december 2013.

Verordening opslagen en bijdragen 2005

Uitgebreide informatie
Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 17 december 2004 houdende regels ter zake van de opslagen en bijdragen voor 2005 (Verordening opslagen en bijdragen 2005)
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 55, eerste en tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
l.
Voor 2005 worden de opslagen, bedoeld in artikel 54, onder a, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, als volgt vastgesteld voor ondernemingen in stand gehouden door:
2.
Indien van een vennootschap als bedoeld in het eerste lid, onderdelen i en l, het maatschappelijk kapitaal dan wel het aantal werkzame personen kleiner is dan de in die voorschriften aangegeven ondergrenzen, dan geldt voor die vennootschap het bedrag van de opslag, genoemd in de onderdelen f onderscheidenlijk i.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 29-01-2006]
Van de opslagen zijn vrijgesteld de ondernemingen waarin uitsluitend landbouw wordt uitgeoefend, ondernemingen waarin uitsluitend bosbouw wordt uitgeoefend en ondernemingen in de sectoren groenten en fruit en bloemen en planten waarin uitsluitend de groot- en tussenhandel wordt uitgeoefend.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 29-01-2006]
Ingevolge artikel 54, onder b, van de Wet op de bedrijfsorganisatie wordt van het bedrag dat in totaal als baten uit heffingen in de gewone dienst van de begroting van de Raad voor 2005 is opgenomen, een bijdrage geheven van:
Hoofdproductschap Akkerbouw 0,232%
Productschap Tuinbouw 0,964%
Productschappen Vee, Vlees en Eieren 0,361 %
Productschap voor Zuivel 0,743%
Bosschap 0,011%
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 29-01-2006]
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de Staatscourant.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 29-01-2006]
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2004, treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2005.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 29-01-2006]
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening opslagen en bijdragen 2005.
Den Haag, 17 december 2004
voorzitter
algemeen secretaris
Inhoudsopgave
+ § l. Opslagen
+ § 2. Bijdragen
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht