Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PA bestrijding knolcyperus 2010

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Akkerbouw van 4 november 2010 houdende regels over de bestrijding van knolcyperus (Verordening PA bestrijding knolcyperus 2010)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid, en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8, 17 en 18 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder: titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
a. productschap : Productschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. voorzitter : voorzitter van het productschap;
d. secretaris : secretaris van het productschap;
e. commissie : Commissie Teeltaangelegenheden;
f. onderneming : onderneming waarvoor het productschap is ingesteld;
g. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
h. perceel : een ononderbroken oppervlakte grond, in eigendom of in gebruik bij een onderneming, waarop één gewas geteeld wordt of dat als braakland in gebruik is;
i. planten : akkerbouwgewassen, waaronder verstaan worden alle plantaardige producten welke ontstaan als gevolg van het bewerken van bouwland, niet zijnde fruit en groenten;
j. knolcyperus : voor planten schadelijk organisme behorende tot de soort Cyperus esculentus L;
k. werktuigen : machines, installaties, transportmiddelen, gereedschappen, materialen of apparatuur die met grond in aanraking komen;
l. reinigen van werktuigen : het zodanig vrijmaken van aanhangende grond en van planten, dat geen verspreiding van knolcyperus kan plaatsvinden;
m. toezichthouder : een door de secretaris namens het bestuur aangewezen persoon, belast met het houden van toezicht, zoals opgenomen in .
1.
Het is de ondernemer verboden planten te telen op een perceel of een gedeelte daarvan, waarop door de toezichthouder de aanwezigheid van knolcyperus is vastgesteld, vanaf de datum genoemd in de in het tweede lid bedoelde bekendmaking tot de datum bedoeld in artikel 3, tweede lid.
2.
Bekendmaking van het in het eerste lid bedoelde teeltverbod geschiedt door de secretaris, namens het bestuur, bij aangetekend schrijven aan de ondernemer. In dit schrijven wordt in het bijzonder aangegeven op welk perceel of perceelsgedeelte het verbod betrekking heeft en vanaf welke datum het verbod van kracht is.
3.
In een spoedeisende situatie kan de bekendmaking aan de ondernemer mondeling geschieden door de secretaris, namens het bestuur. Een mondelinge bekendmaking wordt binnen een redelijke termijn bevestigd door de bekendmaking bedoeld in het tweede lid.
4.
Het in het eerste lid bedoelde teeltverbod is niet van toepassing gedurende de teelt van planten, die is aangevangen voorafgaand aan het vaststellen van de aanwezigheid van knolcyperus, totdat deze teelt beëindigd is. De ondernemer is hierbij verplicht de maatregelen bedoeld in artikel 6 toe te passen.
5.
De ondernemer aan wie een teeltverbod bedoeld in het eerste lid is bekendgemaakt, is een retributie van € 250,- verschuldigd ten behoeve van het toezicht bedoeld in artikel 3, eerste lid.
1.
Het in artikel 2, eerste lid bedoelde teeltverbod wordt opgeheven nadat gedurende drie opeenvolgende jaren het perceel of perceelsgedeelte door de toezichthouder vrij is bevonden van knolcyperus. De toezichthouder verstrekt jaarlijks aan de ondernemer een verklaring over de uitkomst van dit toezicht.
2.
Bekendmaking van het opheffen van het teeltverbod geschiedt door de secretaris, namens het bestuur, bij aangetekend schrijven aan de ondernemer.
Artikel 4
De ondernemer aan wie een teeltverbod bedoeld in artikel 2, eerste lid is bekendgemaakt dan wel de opvolgende ondernemer van een met een teeltverbod belast perceel of perceelsgedeelte, is verplicht om de, op het bij hem in gebruik zijnde perceel of perceelsgedeelte, voorkomende knolcyperus te verwijderen en te vernietigen, voordat aan de knolcyperus vier of meer bladeren zichtbaar zijn of zich ondergrondse knollen hebben ontwikkeld.
1.
De ondernemer aan wie een teeltverbod bedoeld in artikel 2, eerste lid is bekendgemaakt, is verplicht:
a. de werktuigen, die op dit perceel of perceelsgedeelte zijn gebruikt, direct aansluitend op dit gebruik te reinigen of te doen reinigen alvorens zij de onderneming verlaten,
en
b. degene, die voornemens is werktuigen te gebruiken op dit perceel of perceelsgedeelte, in te lichten over de aanwezigheid van knolcyperus, vóórdat deze werktuigen op het perceel komen.
2.
Degene die door een ondernemer ingevolge het in het eerste lid, onderdeel b bepaalde is ingelicht dan wel anderszins weet of redelijkerwijze moet of kan weten dat een perceel besmet is met knolcyperus en die werktuigen op een dergelijk perceel heeft gebruikt, is verplicht deze werktuigen direct aansluitend op dit gebruik te reinigen of te doen reinigen, alvorens de werktuigen de onderneming verlaten.
3.
De ondernemer aan wie een teeltverbod bedoeld in artikel 2, eerste lid is bekendgemaakt, is verplicht de opvolgende ondernemer te informeren over de aanwezigheid van knolcyperus.
4.
De ondernemer aan wie een teeltverbod bedoeld in artikel 2, eerste lid is bekendgemaakt, is verplicht de overdracht van eigendom dan wel het gebruik van het perceel te melden bij het productschap.
1.
Door de ondernemer, aan wie een teeltverbod is bekendgemaakt op de wijze bedoeld in artikel 2, tweede of derde lid en in de situatie bedoeld in artikel 2, vierde lid, dienen maatregelen te worden genomen ter voorkoming van de verspreiding van knolcyperus.
2.
De maatregelen betreffen verplichtingen met betrekking tot teelt, oogst, transport, opslag, schoning en bewaring van het geoogste product, het vernietigen en het ongeschikt maken voor gebruik ais voortkwekingsmateriaal, alsmede opslag, bewaring, transport en vernietiging van afvalstromen, zoals grond- en gewasresten.
3.
Bekendmaking van de in het tweede lid bedoelde maatregelen geschiedt door de secretaris, namens het bestuur, bij aangetekend schrijven aan de ondernemer.
4.
In een spoedeisende situatie kan de bekendmaking aan de ondernemer mondeling geschieden door de secretaris, namens het bestuur. Een mondelinge bekendmaking wordt binnen een redelijke termijn bevestigd door de bekendmaking bedoeld in het derde lid.
5.
De bekendmaking bedoeld in het derde of vierde lid bevat ten minste de door de ondernemer specifiek te nemen maatregelen, een aanduiding wanneer de maatregelen moeten zijn uitgevoerd, alsmede dat het uitvoeren van de maatregelen op aanwijzing of met toestemming van de toezichthouder geschiedt.
1.
Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of rneer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.
2.
Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekend gemaakt in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.
3.
De secretaris is, namens het bestuur, bevoegd op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in de artikelen 2, eerste lid, en 5, eerste lid, en daarbij nadere voorschriften vast te stellen. Het verzoek om ontheffing wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat door de ondernemer een retributie, als bepaald in het vierde lid, is voldaan.
4.
Voor de ontheffing van de teelt van snijmaïs is een retributie van € 75,- verschuldigd. Voor de overige ontheffingen is een retributie van € 95,- verschuldigd.
Artikel 8
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in de ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
Artikel 9
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
Artikel 10
De Verordening PA bestrijding knolcyperus 2008 wordt ingetrokken. De op grond van die verordening ingevolge de artikelen 2 en 4 bekendgemaakte verboden onderscheidenlijk maatregelen die op het tijdstip van inwerkingtreding van onderhavige verordening van kracht zijn, gelden als te zijn bekendgemaakt krachtens onderhavige verordening.
Artikel 11
Deze verordening treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PA bestrijding knolcyperus 2010.
Den Haag, 4 november 2010
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verbodsbepalingen
+ § 3. Verplichtingen
+ § 4. Maatregelen
+ § 5. Overige bepalingen
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht