Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PA bestrijding Phytophthora infestans bij aardappelen 2008

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Akkerbouw van 27 maart 2008 houdende regels over het beperken van de schimmelziekte Phytophthora infestans bij aardappelen (Verordening PA bestrijding Phytophthora infestans bij aardappelen 2008)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8, 17 en 18 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. productschap : Productschap Akkerbouw;
b. dagelijks bestuur : dagelijks bestuur van het productschap;
c. voorzitter : voorzitter van het productschap;
d. secretaris : secretaris van het productschap;
e. commissie : CommissieTeeltaangelegenheden;
f. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
g. aardappelen : planten van de soort Solanum Tuberosum;
h. aardappelopslag : aardappelplanten gegroeid uit op een perceel achtergebleven aardappelknollen of zaad.
1.
Het is de ondernemer verboden na 15 april van enig jaar niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen aanwezig te hebben waarop stengels met blad voor komen, zonder op deze aardappelen een zodanige afdekking aan te brengen dat stengels met blad niet boven deze afdekking kunnen voor komen.
2.
Het verbod genoemd in het eerste lid geldt niet ten aanzien van aardappelen waarvan de ondernemer ten genoegen van degenen die met de opsporing van de overtredingen van dit verbod zijn belast, aantoont dat deze aardappelen zijn bestemd om te worden uitgeplant.
Artikel 3
Het is de ondernemer verboden om zich van niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen te ontdoen, tenzij hij zodanige maatregelen heeft getroffen dat zich aan deze niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen geen stengels met blad kunnen ontwikkelen.
Artikel 4
Het is de ondernemer verboden om in een perceel waarop een gewas geteeld wordt, een aantasting van Phytophthora infestans te hebben, die als volgt omschreven is:
a. een groep min of meer aaneengesloten, zichtbaar door Phytophthora infestans aangetaste aardappelplanten waarvan, binnen een oppervlakte van 20 m 2 , minimaal 1000 (enkelvoudige) blaadjes zijn aangetast door vitale Phytophthora infestans of
b. verspreid aangetaste aardappelplanten waarvan, binnen een oppervlakte van 100 m 2 , minimaal 2000 (enkelvoudige) blaadjes zijn aangetast door vitale Phytophthora infestans.
Ingeval van stengelphytophthora telt elke stengel met vitale Phytophthora infestans voor 5 blaadjes.
Artikel 5
Het is de ondernemer na 1 juli van enig kalenderjaar verboden om in een perceel waarop een gewas geteeld wordt, aardappelopslag te hebben, indien:
a. in dat perceel of een deel daarvan zich gemiddeld meer dan 2 planten per m 2 bevinden (per hectare is dat 20.000 planten) en
b. de opslag voorkomt op minimaal 0,3 hectare.
1.
De ondernemer is verplicht ter bestrijding van de in artikel 4 bedoelde aantasting van Phytophthora infestans zodanige maatregelen te nemen dat de aantasting niet boven de in artikel 4 gestelde norm uitkomt.
2.
De ondernemer is verplicht ter bestrijding van de in artikel 5 bedoelde aardappelopslag zodanige maatregelen te nemen dat de aardappelopslag niet boven de in artikel 5 gestelde norm uitkomt.
1.
Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften stellen.
2.
Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.
3.
De secretaris is namens het bestuur bevoegd op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 en daarbij nadere voorschriften vast te stellen.
Artikel 8
Het bepaalde bij of krachten de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
Artikel 9
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
Artikel 10
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PA bestrijding Phytophthora infestans bij aardappelen 2008.
Den Haag, 27 maart 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verbodsbepalingen
+ § 3. Overige bepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht