Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PA bestrijding wilde haver 2008

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Akkerbouw van 27 maart 2008 houdende regels over de bestrijding van wilde haver (Verordening PA bestrijding wilde haver 2008)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8, 17 en 18 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. hoofdproductschap : Productschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. dagelijks bestuur : dagelijks bestuur van het productschap;
d. voorzitter : voorzitter van het productschap;
e. secretaris : secretaris van het productschap;
f. commissie : Commissie Teeltaangelegenheden;
g. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
h. wilde haver : plant van de soort Avena fatua.
Artikel 2
De ondernemer, die grond in gebruik heeft, is verplicht de op die grond voorkomende wilde haverplanten, te verwijderen en te vernietigen, vóórdat het zaad begint uit te vallen, doch uiterlijk in de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg vóór 1 juli en in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Noord-Holland vóór 15 juli van het lopende kalenderjaar.
1.
Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.
2.
De secretaris is bevoegd namens het bestuur op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2 en daarbij nadere voorschriften vast te stellen, welke onder meer de verplichting kunnen inhouden de op de grond voorkomende wilde haverplanten met een daartoe geschikt chemisch middel te bestrijden. Een dergelijk verzoek dient tijdig vóórdat het zaad begint uit te vallen, doch uiterlijk twee weken vóór de in artikel 2 bedoelde datum, te worden ingediend
3.
Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.
Artikel 4
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
Artikel 5
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
Artikel 6
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 7
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PA bestrijding wilde haver 2008.
Den Haag, 27 maart 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verplichtingen
+ § 3. Overige bepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht