Let op. Deze wet is vervallen op 3 mei 2014. U leest nu de tekst die gold op 2 mei 2014.

Verordening PA bewaring en vervoer gekoelde bakkerswaren 2008

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Akkerbouw van 04 juni 2009 houdende regels ter zake van vervoer van gekoelde bakkerswaren (Verordening PA bewaring en vervoer gekoelde bakkerswaren 2008)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 104, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, op de artikelen 8, 17 en 18 van het Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen en op artikel 15, zesde lid van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. productschap : Productschap Akkerbouw;
b. ondernemer : degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld en die beroepsmatig bakkerswaren vervoert en aflevert aan consumenten, filialen, horecagelegenheden, instellingen en marktplaatsen;
c. gekoelde bakkerswaren : bakkerswaren welke gekoeld moeten worden bewaard teneinde microbiologisch bederf en de uitgroei van pathogene bacteriën tegen te gaan, met uitzondering van voorverpakte bakkerswaren waarop door de bereider een bijzondere bewaartemperatuur is vermeld;
d. lokaal vervoer : rechtstreekse aflevering van bestellingen aan consumenten, filialen, horecagelegenheden, instellingen en marktplaatsen voor zover deze aflevering plaats vindt binnen een straal van 20 kilometer van de plaats van waaruit het vervoer plaatsvindt gedurende ten hoogste 2 uren.
1.
Tijdens het lokaal vervoer van gekoelde bakkerswaren dient de temperatuur van deze waren niet hoger te zijn dan 10 graden C.
2.
De ondernemer draagt er zorg voor dat tijdens handelingen in relatie tot het lokaal vervoer van gekoelde bakkerswaren de temperatuur van deze waren zo min mogelijk stijgt.
Artikel 3
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
Artikel 4
Overtredingen van het bepaalde in artikel 2 worden aangewezen als strafbare feiten.
Artikel 5
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 6
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PA bewaring en vervoer gekoelde bakkerswaren 2008.
Den Haag, 04 juni 2009
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Voorwaarden vervoer
+ § 3. Overige bepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht