Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PA coëxistentie teelt 2008

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 houdende regels over de teelt van toegelaten of vergunde gg-gewassen naast de teelt van biologische en gangbare gewassen (Verordening PA coëxistentie teelt 2008)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8, 17 en 18 van het Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder: Besluit ggo Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen paragraaf 3.3 van het Besluit ggo paragraaf 3.2 van het Besluit ggo
a. productschap : Productschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. dagelijks bestuur : dagelijks bestuur van het productschap;
d. voorzitter : voorzitter van het productschap;
e. secretaris : secretaris van het productschap;
f. commissie : Commissie Teeltaangelegenheden;
g. coëxistentie : het naast elkaar bestaan van genetisch gemodificeerde, biologische en gangbare teelten;
h. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
i. ggo-teler : de ondernemer die gg-gewassen teelt of laat telen;
j. niet-ggo teler : de ondernemer die geen gg-gewassen teelt en niet onder de in onderdeel k opgenomen definitie valt;
k. ggo-vrije teler : de biologische en andere ondernemers die geheel ggo-vrij willen blijven en dit integraal in hun bedrijfsvoering hebben doorgevoerd en tevens kunnen aantonen dat hun afnemers specifieke markteisen stellen met betrekking tot de 'ggo-vrije' status van de eindproducten;
l. ggo-vrij gedefinieerde markt : markt waarbij afnemers specifieke eisen stellen met betrekking tot de 'ggo-vrije' status van de eindproducten;
m. afnemer : tussenhandelaren, detailhandel (retail) en consumenten;
n. : (Staatsblad 1993, 435);
o. toegelaten : conform het in bepaalde dan wel conform Verordening (EG) 1829/2003 op de Europese markt toegelaten voor teelt;
p. vergunde : conform het in bepaalde vergund;
q. gg-gewassen : genetisch gemodificeerde rassen van aardappelen, suikerbieten en maïs;
r. aardappelen : planten van de soort Solanum tuberosum;
s. aardappelopslag : aardappelplanten gegroeid uit op een perceel achtergebleven aardappelknollen of zaad;
t. suikerbieten : planten van de soort Beta vulgaris;
u. suikerbietenschieter : suikerbieten die al in het eerste jaar tot de vorming van zaad zijn overgegaan (dit gaat gepaard met stengelverlenging, of te wel het 'schieten');
v. suikerbietenopslag (onkruidbieten) : suikerbieten gegroeid uit zaad gevallen op een perceel waarop in een voorafgaand teeltseizoen suikerbieten zijn geteeld;
w. maïs : planten van de soort Zea mays;
x. isolatieafstand : horizontaal gemeten afstand tussen het hart of eerste plant van de rij met gg-gewassen en het hart of eerste plant van de rij met niet gg-gewassen van dezelfde plantensoort bij verschillende telers;
y. perceel : een ononderbroken oppervlakte grond, in eigendom of in gebruik bij een onderneming, waarop één soort gewas geteeld wordt;
z. belendend : aangrenzend.
1.
De ggo-teler meldt tijdig schriftelijk aan en overlegt tijdig met telers van belendende percelen en telers waarvan de percelen binnen de isolatieafstanden van de toegelaten of vergunde gg-gewassen liggen, over zijn voornemen om toegelaten of vergunde gg-gewassen te telen. Aan de verplichting van tijdigheid is niet voldaan na het passeren van de datum van 31 januari van het jaar waarin hij van plan is toegelaten of vergunde gg-gewassen te telen.
2.
De ggo-vrije teler meldt schriftelijk binnen twee weken nadat de ggo-teler aan het bepaalde in het eerste lid heeft voldaan aan deze ggo-teler dat hij teelt voor de ggo-vrij gedefinieerde markt, zodat de ggo-teler de benodigde isolatieafstand in acht kan nemen.
3.
De ggo-teler is verplicht vóór 1 februari zijn voornemen om toegelaten gg-gewassen te telen kenbaar te maken door middel van registratie bij het 'Register ggo-teelt'.
Artikel 3
De ggo-teler is verplicht tenminste de navolgende isolatieafstanden in acht te nemen:
a. bij niet-ggo telers: 3 meter voor aardappelen, 1,5 meter voor suikerbieten en 25 meter voor maïs;
b. bij ggo-vrije telers: 10 meter voor aardappelen, 3 meter voor suikerbieten en 250 meter voor maïs.
Artikel 4
Zowel de ggo-teler, als de niet-ggo teler en de ggo-vrije teler nemen maatregelen om de producten van toegelaten of vergunde gg-gewassen en niet gg-gewassen tijdens teelt, bewerking, verwerking, transport en opslag strikt te scheiden. Tijdens de teelt betreft dit in het bijzonder:
a. het bestrijden van aardappelopslag;
b. het bestrijden van suikerbietenschieters;
c. het bestrijden van suikerbietenopslag (onkruidbieten).
1.
Het bestuur kan op een daartoe strekkend schriftelijk en gemotiveerd verzoek bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4 van deze verordening en daarbij nadere voorschriften stellen.
2.
Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.
3.
De secretaris is namens het bestuur bevoegd op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4en daarbij nadere voorschriften vast te stellen.
Artikel 6
Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2, 3 en 4 waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in de ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
Artikel 7
Op overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op een door de voorzitter, namens het bestuur, bij besluit te bepalen datum.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PA coëxistentie teelt 2008.
Den Haag, 5 juni 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verplichtingen
+ § 3. Overige bepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht