Let op. Deze wet is vervallen op 3 mei 2014. U leest nu de tekst die gold op 2 mei 2014.

Verordening PA drogestof brood 2008

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Akkerbouw van 27 maart 2008 houdende regels ter zake van het percentage drogestof in brood (Verordening PA drogestof brood 2008)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 104, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8, 17 en 18 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening wordt de terminologie van het Warenwetbesluit meel en brood overgenomen en wordt voorts verstaan onder: artikel 1, onderdeel d, van het Warenwetbesluit Meel en Brood 1998
a. productschap : Productschap Akkerbouw
b. ondernemer : degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld.
c. decoratie : aan de buitenkant van het brood voor het bakken aangebrachte bestanddelen, zoals sesamzaaad en maanzaad.
d. brood : brood: de gebakken eetwaar, die - behoudens de eerstvolgende decoratie - geen andere kenmerkende bestanddelen bevat dan die opgenomen in , met een vochtehalte van tenminste 20%, met uitzondering van roggebrood en roggetarwebrood.
1.
Het is de ondernemers in Nederland verboden brood met een gewicht tussen 350 gram en 1000 gram te produceren indien de hoeveelheid drogestof van het brood niet ligt tussen de waarden vermeld in het tweede lid.
2.
De in het eerste lid bedoelde waarden zijn de volgende:
3.
Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet voor zover het brood aantoonbaar bestemd is voor consumptie buiten Nederland.
Artikel 3
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
Artikel 4
Overtredingen van het bepaalde in artikel 2 worden aangewezen als strafbare feiten.
Artikel 5
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 6
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PA drogestof brood 2008.
Den Haag, 27 maart 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Eisen drogestof
+ § 3. Overige bepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht