Let op. Deze wet is vervallen op 3 mei 2014. U leest nu de tekst die gold op 2 mei 2014.

Verordening PA erosiebestrijding Zuid-Limburg 2013

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Akkerbouw van 14 juni 2013 houdende regels over de bestrijding van erosie in Zuid-Limburg (Verordening PA erosiebestrijding Zuid-Limburg 2013)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8, 17 en 18 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. productschap : Productschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. secretaris : secretaris van het productschap;
d. onderneming : onderneming waarvoor het productschap is ingesteld;
e. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft;
f. landbouwgrond : grond waarop akkerbouw wordt beoefend inclusief braakliggende landbouwgronden;
g. erosie : de afvoer van bodemmateriaal door oppervlakkig afstromend water;
h. perceel : een oppervlakte grond, in eigendom of in gebruik bij een onderneming;
i. hellinglengte : lengte van de zijde van het perceel, die het minst parallel loopt met de hoofdrichting van de hoogtelijnen;
j. hellingspercentage : een gemiddeld in een absoluut getal uitgedrukt hellingspercentage van het perceel, weergegeven op de hellingenkaart, die beschikbaar is gesteld door provincie Limburg (http://www.productschapakkerbouw.nl/teelt/erosie-zuid-limburg);
k. grondbewerking : het verplaatsen van bodemdeeltjes door middel van een werktuig als ook de verplaatsing door bijvoorbeeld een zaaicouter of mestinjectie;
l. niet-kerende grondbewerking : grondbewerking, niet zijnde ploegen, waarbij de vermenging van de bodem zich beperkt tot de bovenste 12 centimeter, eventueel gecombineerd met het breken van de bodem op grotere diepte waarbij geen verstoring van de bodemopbouw plaatsvindt;
m. bodembedekking : een gewas dat in het najaar direct na de oogst van het hoofdgewas wordt ingezaaid en als levend gewas of als licht dan wel niet ingewerkte gewasresten overwintert;
n. hamsterovereenkomst : een overeenkomst aangegaan in het kader subsidieregelingen van de Provincie Limburg met als specifiek doel de bescherming van de habitat voor de hamster;
o. directzaaimethode : teeltmethode waarbij een bodembedekking wordt toegepast en in het voorjaar zonder volledige grondbewerking het navolgende gewas wordt geteeld;
p. wateropvang : een voorziening bestemd voor het tijdelijk bergen van oppervlakkig afstromend water;
q. teeltjaar : de periode na oogst t/m oogst van (het) hoofdgewas(sen), waarbij bij de teelt van meerdere gewassen achter elkaar (dubbelteelten) de laatste oogst vóór 1 januari wordt bedoeld;
r. (gras)ondergroei : een bodembedekker die tijdens de aanwezigheid van een (hoofd)gewas wordt ingezaaid in dit (hoofd)gewas, en bij de oogst van het hoofdgewas in stand wordt gehouden;
s. hoofdgewas : een gewas geteeld met het doel de opbrengst te verhandelen of te gebruiken;
t. waterdrempel : een aarden rug, dwars in de rijen van een teelt op ruggen, dat afstromend water kan bergen.
Artikel 2
Deze verordening is van toepassing op landbouwgronden die geheel of gedeeltelijk zijn gelegen binnen het grondgebied van de provincie Limburg ten zuiden van de doorgaande wegen Sittard - Wehr (tot grens Nederland-Duitsland) en Sittard - Urmond (tot grens Nederland-België), met uitzondering van het winterbed van de Maas en het inundatiegebied van Geul en Gulp.
Artikel 3
De ondernemer is verplicht:
a. zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na elke oogst van het betreffende teeltjaar een grondbewerking uit te voeren met een minimale diepte van vijftien centimeter, waarmee vooral de verslemping, verdichting, korstvorming en wielsporen worden opgeheven, behoudens bij de toepassing van (gras)ondergroei of bij de aanwezigheid van meerjarige teelten. De genoemde diepte van vijftien centimeter mag worden beperkt tot tien centimeter indien een hamsterovereenkomst van toepassing is en
b. bij het inzaaien van bieten, maïs of uien de sporen van de trekkerwielen te wissen, tenzij de directzaaimethode is toegepast en
c. landbouwgronden met een hellingspercentage van 18% of meer uitsluitend als grasland te gebruiken.
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 3 is de ondernemer verplicht met betrekking tot elk perceel landbouwgrond als bedoeld in artikel 2 met een hellingspercentage van 2% of meer en met een hellingslengte van meer dan 50 meter één of meer maatregelen te treffen die zijn opgenomen in bijlage 1 .
2.
De ondernemer is verplicht om uiterlijk 1 januari van het lopende teeltjaar melding te doen van de getroffen maatregelen.
3.
De voorzitter is, namens het bestuur, bevoegd bij besluit, gehoord de commissie, de in de bijlage genoemde maatregelen te wijzigen of aan te vullen dan wel andere maatregelen aan te wijzen die de ondernemer dient te treffen ter voorkoming van erosie, totdat bij verordening daarin is voorzien. Als dan wordt het betreffende besluit geacht te zijn ingetrokken.
Artikel 5
Deze verordening is, onverminderd het bepaalde in artikel 3, niet van toepassing op landbouwgronden indien de ondernemer:
a. geen andere dan de niet-kerende grondbewerking toegepast en een bodembedekking inzaait, waarbij de bodembedekking achterwege kan blijven indien op 15 september nog een gewas op het land staat, of
b. in het teeltjaar bij gewassen in ruggenteelt, waterdrempels toepast die tussen aanleg van de ruggen en het sluiten van het gewas gezamenlijk 100 m 3 water per hectare kunnen bergen, of
c. in het teeltjaar uiterlijk op 1 januari een wateropvang heeft met een capaciteit van 100 m 3 per hectare, voor de percelen die afwateren in deze voorziening, of
d. wintergraan teelt dat voor 1 januari van het betreffende teeltjaar wordt ingezaaid.
Artikel 6
De secretaris is, namens het bestuur, bevoegd om op schriftelijk verzoek, na overleg met het waterschap, ontheffing te verlenen van het bepaalde in de artikelen 3 en 4:
a. op verzoek van één of meerdere ondernemers waarbij nadere voorschriften kunnen worden ingesteld;
b. collectief, indien algemene gebeurtenissen de uitvoering van de betreffende artikelen onmogelijk maakt, waarbij nadere voorschriften kunnen worden gesteld;
c. collectief, indien de belangen van de ondernemingen door de uitvoering van de betreffende artikelen ernstig worden geschaad, waarbij alternatieve maatregelen met een vergelijkbare effectiviteit zullen worden voorgeschreven.
d. collectief, naar aanleiding van andere zwaarwegende redenen, waarbij alternatieve maatregelen met een vergelijkbare effectiviteit zullen worden voorgeschreven.
Artikel 7
Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 3 en 4 waarbij aan ondernemers verplichtingen of verboden worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen plegen te worden verricht.
Artikel 8
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
Artikel 9
De Verordening PA erosiebestrijding Zuid-Limburg 2008 wordt ingetrokken.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 september 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 augustus 2013, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij met uitzondering van artikel 8 terug tot en met 1 september 2010.
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PA erosiebestrijding Zuid-Limburg 2013.
Zoetermeer, 14 juni 2013
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Werkingsgebied
+ § 3. Verplichtingen
+ § 4. Uitsluiting
+ § 5. Overige bepalingen
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht