Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Akkerbouw ressorterende ondernemers op te leggen heffing voor het jaar 2008 (Verordening PA financieringsheffing sector aardappelen jaar 2008)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126 eerste en zesde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. productschap : Productschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. dagelijks bestuur : dagelijks bestuur van het productschap;
d. voorzitter : voorzitter van het productschap;
e. secretaris : secretaris van het productschap, die belast is met teeltaangelegenheden;
f. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
g. derde landen : landen en gebieden die niet als lid deelnemen aan de Europese Unie;
h. hoofdbedrijfschap : Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel;
i. N.A.K. : Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, gevestigd te Emmeloord;
j. consumptieaardappelen : verse of gekoelde aardappelen, geschild en ongeschild, welke al dan niet na verdere be- of verwerking bestemd zijn voor menselijke consumptie;
k. zetmeelaardappelen : aardappelen bestemd om te worden verwerkt tot zetmeel;
l. pootaardappelen : aardappelen die bij de N.A.K. aangegeven zijn;
m. aardappelen : alle soorten aardappelen, genoemd in de onderdelen j tot en met l;
n. groothandel in aardappelen : het bedrijf van het kopen van aardappelen en het verkopen daarvan aan wederverkopers, aan instellingen of aan degenen die het gekochte in een door hen gedreven onderneming aanwenden;
o. aardappelproducten : – voorgebakken aardappelproducten ex GN-code 20041010 en GN-code 20052080; – afgebakken aardappelproducten ex GN-code 20052020 en GN-code 11051000; – gedroogde aardappelproducten ex GN-code 11052000, GN-code 07129005, GN-code 20041091 en GN-code 20052010; – overige aardappelproducten ex GN-code 20041099, GN-code 07101000 en GN-code 07119080.
1.
De ondernemer die de groothandel in aardappelen uitoefent, is verplicht over het jaar 2008 aan het productschap een heffing te betalen van € 23,– per 1000 ton verkochte, in Nederland geteelde, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd over de consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen die verkocht zijn aan in Nederland gevestigde ondernemers die de groothandel in aardappelen uitoefenen of aan ondernemers in de aardappelverwerkende industrie.
1.
De ondernemer die aardappelen uit derde landen invoert, is verplicht over het jaar 2008 aan het productschap een heffing te betalen van € 450,– per 1000 ton aardappelen.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd over de ingevoerde aardappelen, die door de ondernemer zelf wederom zijn uitgevoerd.
1.
De ondernemer die aardappelen teelt, is verplicht over het jaar 2008 aan het productschap een heffing te betalen van € 0,20 per hectare geteelde aardappelen.
2.
De berekening van de in het eerste lid bedoelde heffing vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan het productschap ingevolge de bij of krachtens de Verordening PA registratie en verstrekking van gegevens teeltsector 2008 verstrekte gegevens.
1.
De ondernemer die aardappelproducten vervaardigt, is verplicht over het jaar 2008 aan het productschap een heffing te betalen ter zake van de verwerking van aardappelen tot aardappelproducten van € 20,– per 1000 ton aardappelen.
2.
Van de in het eerste lid bedoelde heffing zijn uitgezonderd de aardappelen die worden ingevoerd en in Nederland tot aardappelproducten worden verwerkt.
3.
Aan de in het eerste lid bedoelde ondernemer die lid is van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) en over het jaar 2008 de volledige contributie heeft betaald, wordt een korting toegestaan gelijk aan 25% van de verschuldigde heffing. De aftrek wordt slechts toegestaan indien uit de door genoemde vereniging verstrekte opgaven blijkt dat de contributie is betaald.
4.
Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op ondernemers als in het eerste lid bedoeld, die, al dan niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het productschap een taak heeft te vervullen;
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties van de Sociaal Economische Raad;
c. tot de werkingssfeer van het productschap behorende leden heeft, waarvan het gewogen aantal niet onbetekenend is;
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.
5.
De in het vierde lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door het bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan en de organisatie vervolgens door het bestuur is aangewezen.
1.
De ondernemer, die in zijn onderneming vervaardigd aardappelzetmeel
a. aflevert aan derden dan wel
b. verwerkt tot aardappelzetmeelderivaten
is verplicht over het jaar 2008 aan het productschap een heffing te betalen van € 110,– per 1000 ton berekend over de hoeveelheden afgeleverd onderscheidenlijk verwerkt aardappelzetmeel.
2.
De ondernemer, die in zijn onderneming van aardappelzetmeel glucose (dextrose daaronder begrepen) en/of soortgelijke producten vervaardigt, is verplicht over het jaar 2008 aan het productschap een heffing te betalen van € 110,– per 1000 ton berekend over de afgeleverde hoeveelheden aardappelzetmeelproduct.
Artikel 7
De heffingen bedoeld in de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 zijn bestemd voor de huishoudelijke uitgaven van het productschap.
1.
De ondernemer is verplicht door middel van een hiertoe dienend opgavenformulier aan het productschap gegevens te verstrekken voor de vaststelling van de heffing, bedoeld in de artikelen 5 en 6 en/of voor statistische doeleinden.
2.
De opgavenformulieren bedoeld in het eerste lid dienen door de ondernemer volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
3.
De opgave ten behoeve van de heffing, bedoeld in artikel 5, dient maandelijks te geschieden en wel uiterlijk op de vijftiende dag volgende op de maand waarop de opgave betrekking heeft.
4.
Indien in een bepaalde maand geen activiteiten als bedoeld in artikel 5 hebben plaatsgevonden, dient ook dit gegeven te worden opgegeven.
5.
De opgave ten behoeve van de heffing, bedoeld in artikel 6 wordt binnen 4 weken na afloop van een halfjaarlijkse termijn (februari tot en met juli en augustus tot en met januari) gedaan.
6.
De ondernemer die ingevolge de artikelen 5 en 6 heffingsplichtig is legt, indien de secretaris daarom verzoekt, een door een accountant afgegeven verklaring over, waaruit blijkt de totale hoeveelheid in het jaar 2008 verwerkte hoeveelheid aardappelen tot aardappelproducten en de totale hoeveelheid ingevoerde aardappelen die tot aardappelproducten zijn verwerkt.
7.
De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controle door of namens het productschap van de in het eerste lid bedoelde opgave.
1.
Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 4, tweede lid dan wel artikel 8, eerste lid niet, niet-tijdig of niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris, namens het bestuur, bevoegd de verschuldigde heffing ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
2.
Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.
3.
Indien het productschap op verzoek van de ondernemer, nadat de termijn genoemd in het tweede lid verstreken is, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde heffing, kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht.
1.
De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap aan de hand van nota’s in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris, namens het bestuur van het productschap, zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.
2.
Het bedrijfschap is belast met de inning van de heffing bedoeld in de artikelen 2 en 3, het productschap is belast met de inning van de heffing bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6.
3.
Het productschap is bevoegd tot verrekening van door de ondernemer aan het productschap verschuldigde bedragen met door de ondernemer van het productschap te ontvangen bedragen over te gaan.
Artikel 11
In afwijking van artikel 10 is de nota terstond invorderbaar:
a. zodra het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;
b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daarvan blijkt; of
c. zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen daartoe blijkt.
Artikel 12
De secretaris kan, namens het bestuur, besluiten nota’s met een bedrag minder dan € 50,– samen te voegen tot verzamelnota’s, welke op meerdere transacties of perioden betrekking hebben.
Artikel 13
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 10 gestelde termijn heeft betaald, kan door de secretaris, namens het bestuur, de wettelijke interest over het niet-betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening zullen – voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald – zonder toestemming van de belanghebbende
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het productschap
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de secretarissen of andere personen van het secretariaat van het productschap en de met financiële controle op het productschap belaste accountant en diens personeel, voorzover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.
2.
Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid bedoeld, blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon en/of onderneming die gegevens betrekking hebben.
Artikel 15
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2008, met uitzondering van de toepassing van de Verordening PA algemene bepalingen 2008.
Artikel 16
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PA financieringsheffing sector aardappelen jaar 2008.
Den Haag, 5 juni 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsbepalingen
+ § 3. Ambtshalve heffing
+ § 4. Betaling van de heffing
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht