Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PA fonds grassen en voedergewassen 2009

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Akkerbouw van 13 november 2008 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening PA fonds grassen en voedergewassen 2009)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8 en 17 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen, gehoord de Beleidsadviescommissie landbouwzaaizaden;
Besluit:
1.
Er is een Fonds grassen en voedergewassen, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Akkerbouw.
2.
Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.
3.
De baten van het fonds bestaan uit:
a. de opbrengst van de heffing uit hoofde van de Heffingsverordening PA fonds grassen en voedergewassen;
b. de van de middelen van het fonds gekweekte rente.
Artikel 2
Ten laste van het fonds kan het bestuur van het productschap brengen:
a. bijdragen in de financiering van aangelegenheden verband houdende met het optimaliseren van de productie, de afzet en be- of verwerking van zaaizaad van grassen en voedergewassen en graszoden;
b. door derden ten behoeve van het productschap verrichte, met de taak van het productschap verband houdende, werkzaamheden;
c. bijdragen aan de Hoofdfunctie Bestuur van het productschap indien het bedrag genoemd in artikel 1, vierde lid, dreigt te worden overschreden.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2009, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2009.
Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PA fonds grassen en voedergewassen 2009.
Den Haag, 13 november 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Het fonds
+ § 2. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht