Let op. Deze wet is vervallen op 26 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op 25 januari 2013.

Verordening PA gebruik verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen 2008

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Akkerbouw van 27 maart 2008 houdende regels omtrent het gebruik van verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen (Verordening PA gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2008)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8, 17 en 18 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder: artikel 1, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
a. productschap : Productschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. dagelijks bestuur : dagelijks bestuur van het productschap;
d. voorzitter : voorzitter van het productschap;
e. secretaris : secretaris van het productschap;
f. commissie : Commissie Teeltaangelegenheden;
g. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
h. gewasbeschermingsmiddel : gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in (Staatsblad 2007, 386);
i. verdeelapparatuur : mechanisch voortbewogen apparatuur voor het verdelen van gewasbeschermingsmiddelen, bestemd voor bovengrondse volveldsbehandelingen in buitenteelten, die een overwegend neerwaartse richting van de spuitvloeistof bewerkstelligt;
j. lidstaat : staat, niet zijnde Nederland, die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Unie.
1.
Het is de ondernemer verboden bij de toediening van gewasbeschermingsmiddelen op een gewas of op de grond, gebruik te maken van verdeelapparatuur.
2.
Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor:
a. verdeelapparatuur die is goedgekeurd door een instantie als bedoeld in artikel 3 en waarvan de ondernemer een geldig keuringsbewijs kan overleggen;
b. verdeelapparatuur, in gebruik door een ondernemer in een lidstaat, die in die lidstaat is gekeurd en die blijkens het terzake van deze keuring afgegeven schriftelijk bewijs voldoet aan de eisen die die lidstaat stelt aan verdeelapparatuur;
c. verdeelapparatuur die niet ouder is dan drie jaar, te bewijzen aan de hand van de factuur.
1.
Namens het bestuur keurt, dan wel laat de in artikel 2, tweede lid, onderdeel a bedoelde instantie, verdeelapparatuur keuren op de eisen gesteld aan verdeelapparatuur, zoals opgenomen in de bijlage ;
2.
Het keuringsbewijs wordt door de instantie namens het productschap aan de ondernemer afgegeven;
3.
De geldigheidsduur van het keuringsbewijs is drie jaren na datum afgifte daarvan.
1.
Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.
2.
De voorzitter is bevoegd namens het bestuur, bij besluit, gehoord de commissie, het gestelde in de bijlage te wijzigen, totdat bij verordening tot wijziging van de betreffende bijlage daarin is voorzien. Alsdan wordt het betreffende besluit geacht te zijn ingetrokken.
3.
Een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.
4.
De secretaris is, namens het bestuur, bevoegd op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2, eerste lid en kan daarbij nadere voorschriften vaststellen.
Artikel 5
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
Artikel 6
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
Artikel 7
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PA gebruik verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen 2008.
Den Haag, 27 maart 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verbodsbepalingen
+ § 3. De keuringseisen
+ § 4. Overige bepalingen
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht