Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PA keuring van apparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen 2012

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Akkerbouw van 8 november 2012 houdende regels ter zake van het gebruik van apparatuur bestemd voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening PA keuring van apparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen 2012)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 8 van Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden (PbEG 2009 L 309), artikel 80, tweede en derde lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 32b van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de artikelen 96, 98, 102, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden,
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder: Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden Verordening PA gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2008
a. productschap : Productschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. Besluit :
d. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
e. Richtlijn : Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden (PbEG 2009, L 309);
f. gewasbeschermingsmiddel : gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 2, eerste lid van Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEG 2009, L 309) ;
g. apparatuur : apparaat dat specifiek bestemd is voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen;
h. volveldspuiten : mechanisch voortbewogen apparatuur voor het verdelen van gewasbeschermingsmiddelen, bestemd voor bovengrondse volveldsbehandelingen in buitenteelten, die overwegend neerwaartse richting van spuitvloeistof bewerkstelligt en waarvoor voorafgaand aan de inwerkintreding van deze verordening reeds een keuringsplicht bestond op grond van de .
Artikel 2
Het verbod, bedoeld in artikel 32b, eerste lid, van het Besluit, om bij de toediening van gewasbeschermingsmiddelen op een gewas of op de grond gebruik te maken van apparatuur, geldt niet voor:
a. apparatuur die voldoet aan de eisen van bijlage 11 van de Richtlijn waarvan de ondernemer een geldig keuringsbewijs kan overleggen, dat is afgegeven door de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek te Wageningen;
b. apparatuur die niet meer dan drie jaar gelden is goedgekeurd in een lidstaat van de Europese Unie, voor zover de ondernemer een officieel ter zake van de keuring afgegeven bewijs kan overleggen waaruit blijkt dat de apparatuur voldoet aan de eisen van bijlage II van de Richtlijn;
c. apparatuur die niet ouder is dan drie jaar, te bewijzen aan de hand van de factuur;
d. Apparatuur die is vrijgesteld van keuring, zoals opgenomen in bijlage 2 , onder C, van deze verordening mits de ondernemer kan aantonen dat de apparatuur goed is onderhouden en hulpstukken regelmatig zijn vervangen.
1.
Namens het bestuur keurt, dan wel laat de in artikel 2 onderdeel a bedoelde instantie apparatuur keuren, op de eisen van bijlage II van de Richtlijn.
2.
Apparatuur waarvan tijdens de in het eerste lid bedoelde keuring wordt vastgesteld dat die in overeenstemming is met de overeenkomstig artikel 20, eerste lid, van de Richtlijn ontwikkelde geharmoniseerde normen, wordt geacht te voldoen aan de eisen van bijlage II van de Richtlijn.
3.
Volveldspuiten worden geacht te voldoen aan de eisen van bijlage II van de Richtlijn indien wordt voldaan aan de eisen gesteld aan volveldspuiten, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze verordening.
4.
De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek te Wageningen verstrekt namens het productschap een keuringsbewijs aan de ondernemer indien de apparatuur voldoet aan de eisen van bijlage II van de Richtlijn.
5.
De geldigheidsduur van het keuringsbewijs is drie jaren na datum afgifte daarvan.
6.
In afwijking van het vijfde lid is de geldigheidsuur van het keuringsbewijs voor apparatuur opgenomen in, de bij deze verordening opgenomen, bijlage 2 onder B, 6 jaren na datum afgifte daarvan.
Artikel 4
Het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de verordening bepaalde wordt namens het productschap uitgeoefend door toezichthouders die hiervoor bij besluit van het productschap zijn aangewezen.
1.
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
2.
Indien de overtreding bestuursrechtelijk dan wel strafrechtelijk wordt gesanctioneerd, wordt van tuchtrechtelijke maatregelen afgezien.
Artikel 6
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze professioneel apparatuur voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.
Artikel 7
De Verordening PA gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2008 wordt ingetrokken.
1.
Keuringsbewijzen die zijn afgegeven op grond van de Verordening PA gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2008 en die nog geldig zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening, zijn geldig tot drie jaar na datum afgifte.
2.
In afwijking van artikel 2 is de toediening van gewasbeschermingsmiddelen met apparatuur, niet zijnde volveldspuiten, met een bouwjaar:
a. ouder dan 1996 toegestaan tot 1 januari 2015;
b. tussen 1996 en 2000 toegestaan tot 1 januari 2016;
c. na 2000 toegestaan tot 26 november 2016.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PA keuring van apparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen 2012.
Deze regeling zal met de toelichting in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden geplaatst.
Zoetermeer, 8 november 2012
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verbodsbepalingen
+ § 3. De keuring
+ § 4. Toezicht & handhaving
+ § 5. Derdenwerking
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht