Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PA keurmeester aardappelen 2011

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Akkerbouw van 31 maart 2011 houdende regels over het keuren van aardappelen (Verordening PA keurmeester aardappelen 2011)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8 en 17 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. productschap : Productschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. secretaris : secretaris van het productschap;
d. onderneming : 1. onderneming waarvoor het productschap is ingesteld, in het bijzonder de onderneming waarin de handel in aardappelen of daaruit verkregen producten, welke, al dan niet na verdere bewerking, tot menselijk voedsel kunnen dienen, wordt uitgeoefend, met uitzondering van pootaardappelen;
  2. onderneming waarvoor het productschap is ingesteld, in het bijzonder de onderneming waarin aardappelen of daaruit verkregen producten worden be- of verwerkt tot producten welke, al dan niet na verdere be- of verwerking, tot menselijk voedsel kunnen dienen;
e. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft als bedoeld in onderdeel d;
f. aardappelen : knollen van Solanum Tuberosum;
g. pootaardappelen : aardappelen, kennelijk bestemd voor wederuitplant;
h. keurmeester : persoon werkzaam in dienst van of ten behoeve van de onderneming en belast met het keuren van aardappelen.
Artikel 2
Het is de ondernemer verboden aardappelen te keuren of te laten keuren, indien de keurmeester niet voldoet aan de in artikel 3 gestelde eisen.
1.
De ondernemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat de keurmeester aan de navolgende etsen voldoet:
a. De keurmeester dient in het bezit te zijn van een certificaat waaruit blijkt dat hij met goed gevolg een proeve van bekwaamheid heeft afgelegd als deskundige in het vaststellen van de kwaliteit van aardappelen.
b. De keurmeester dient beëdigd te zijn. De keurmeester die bij de inwerkingtreding van deze verordening beëdigd is, dient uiterlijk 3 jaar na de inwerkingtreding conform de eisen van deze verordening beëdigd te zijn.
2.
De voorzitter stelt namens het bestuur bij besluit de procedure voor het beëdigen vast. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningen blad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 4
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 6
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PA keurmeester aardappelen 2011.
Den Haag, 31 maart 2011
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verbodsbepaling
+ § 3. Eisen en procedure
+ § 4. Overige bepalingen
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht