Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PA reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2011

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Akkerbouw van 10 november 2011 houdende regels terzake van de reiniging van verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening PA reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2011)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 13, eerste lid van de Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden, artikel 80a, tweede en derde lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 32a van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de artikelen 96, 98, 102, tweede lid, 104, eerste en derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie; Gehoord de commissie teeltaangelegenheden,
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder: artikel 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
a. productschap : Productschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. secretaris : secretaris van het productschap;
d. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
e. gewasbeschermingsmiddel : gewasbeschermingsmiddel, als bedoeld in ;
f. reinigingsapparatuur : apparatuur die voldoet aan de normen van NEN-ISO 21278.
1.
De ondernemer die gewasbeschermingsmiddelen toepast dient te beschikken over reinigingsapparatuur.
2.
De ondernemer die gewasbeschermingsmiddelen toepast is verplicht de verpakking daarvan onmiddellijk en aansluitend op de lediging ervan te reinigen met de reinigingsapparatuur.
3.
Van de verplichtingen, genoemd in het eerste en tweede lid, kan worden afgeweken ingeval gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast door middel van spuitapparatuur en de ondernemer niet over reinigingsapparatuur kan beschikken, mits de verpakking onmiddellijk en aansluitend op de lediging ervan enkele malen wordt omgespoeld met schoon leidingwater, waarna het spoelwater in de vloeistoftank van de spuitapparatuur wordt gedeponeerd.
4.
Het is de ondernemer verboden een of meer ledige verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen aanwezig te hebben, welke meer dan 0,01% van het gewicht van het middel, oorspronkelijk aanwezig in de verpakking, bevat.
1.
Het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt namens het productschap uitgeoefend door toezichthouders die hiervoor bij besluit zijn aangewezen.
2.
De ondernemer is verplicht:
a. de toezichthouders te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot de bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar of waarin verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen of worden vervoerd;
b. overigens alle medewerking te verlenen ter vervulling van de aan de toezichthouders opgedragen taak.
3.
De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn bevoegd om berechtingrapporten op te maken ten behoeve van bestuurlijke en tuchtrechtelijke afhandeling van overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.
1.
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
2.
Indien de overtreding bestuursrechtelijk dan wel strafrechtelijk wordt gesanctioneerd, wordt van tuchtrechtelijke maatregelen afgezien.
Artikel 5
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten met betrekking tot de terugwinning of verwijdering van restanten van gewasbeschermingsmiddelen uit de verpakkingen ervan,die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
Artikel 6
De Verordening PA reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2008 wordt ingetrokken.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 16 november 2011.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PA reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2011.
Den Haag, 10 november 2011
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verplichtingen en verbodsbepalingen
+ § 3. Toezicht & handhaving
+ § 4. Derdenwerking
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht