Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PA structuurversterking bakkerij jaar 2009

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Akkerbouw van 13 november 2008, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de structuurversterking van de bakkerij (Heffingsverordening PA fonds structuurversterking bakkerij 2009)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 8 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Brood en Banket;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
productschap: Productschap Akkerbouw;
secretaris: secretaris van het productschap;
ondernemer: natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
meel en/of bloem van granen: alle producten geheel of gedeeltelijk bereid uit granen ongeacht de naam, welke kunnen worden gebruikt bij het bereiden van bakkerijproducten;
brood: de eetwaar bedoeld in artikel 1, lid d van het Warenwetbesluit Meel en Brood, al dan niet aangevuld met andere ingrediënten, alsmede deze eetwaar in ongebakken of voorgebakken staat;
banket: gebak toebereid met slagroom, banketbakkersroom of een dergelijke grondstof dan wel met vers of gesteriliseerd fruit, alsmede ander gebak, koekjes, ragoutwerk, consumptie-ijs chocolade- of suikerwerkartikelen;
bakkerijproducten: geheel of gedeeltelijk gebakken dan wel ongebakken producten gedefinieerd onder brood en banket;
commissie: de in artikel 10 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen bedoelde Commissie Brood en Banket.
1.
Degene, die een onderneming drijft, waarin meel en/of bloem van granen wordt bereid, is verplicht aan het productschap periodiek een heffing te betalen van € 0,60 per 100 kilogram meel en/of bloem van granen, welke hij in Nederland heeft afgeleverd of heeft doen afleveren:
a. aan andere bedrijven dan die, waarin meel en/of bloem van granen wordt bereid;
b. aan andere bedrijven dan die, welke naar het oordeel van het productschap behoren tot de bloemverwerkende industr
c. anders dan in verpakkingen van ten hoogste 5 kilogram bestemd voor huishoudelijk gebruik.
2.
Ter vaststelling van het juiste heffingsbedrag moet een bij het productschap te verkrijgen speciaal daarvoor bestemde afrekeningstaat worden ingediend. De Verordening PA algemene bepalingen 2008 is hierbij van toepassing.
3.
De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt aan de afnemers doorberekend.
1.
Degene, die een onderneming drijft, welke naar het oordeel van het productschap behoort tot de bloemverwerkende industrie, is verplicht aan het productschap periodiek een heffing te betalen van € 0,60 per 100 kilogram meel en/of bloem van granen, welke hij in Nederland heeft afgeleverd, of heeft doen afleveren:
a. aan andere bedrijven dan die, waarin meel en/of bloem van granen wordt bereid;
b. aan andere bedrijven dan die, welke naar het oordeel van het productschap behoren tot de bloemverwerkende industrie;
c. anders dan in verpakkingen van ten hoogste 5 kilogram, bestemd voor huishoudelijk gebruik.
2.
Ter vaststelling van het juiste heffingsbedrag moet een bij het productschap te verkrijgen speciaal daarvoor bestemde afrekeningstaat worden ingediend. De Verordening PA algemene bepalingen 2008 is hierbij van toepassing.
3.
De heffing bedoeld in het eerste lid, wordt aan de afnemers doorberekend.
1.
Degene, die een onderneming drijft, welke handel drijft in meel en/of bloem van granen, is verplicht aan het productschap periodiek een heffing te betalen van € 0,60 per kilogram meel en/of bloem van granen, waarover noch de in artikel 2 noch de in artikel 3 bedoelde heffing is betaald en welke hij in Nederland heeft afgeleverd, of heeft doen afleveren:
a. aan andere bedrijven dan die, waarin meel en/of bloem van granen wordt bereid;
b. aan andere bedrijven dan die, welke naar het oordeel van het productschap behoren tot de bloemverwerkende industrie;
c. anders dan in verpakkingen van ten hoogste 5 kilogram, bestemd voor huishoudelijk gebruik.
2.
Ter vaststelling van het juiste heffingsbedrag moet een bij het productschap te verkrijgen speciaal daarvoor bestemde afrekeningstaat worden ingediend. De Verordening PA algemene bepalingen 2008 is hierbij van toepassing.
3.
De heffing bedoeld in het eerste lid, wordt aan de afnemers doorberekend.
4.
Aan hem, die een in het eerste lid bedoelde onderneming drijft en die meel en/of bloem van granen heeft afgenomen tegen een prijs, waarin de in artikel 2, 3 of in het eerste lid omschreven heffing is opgenomen, wordt op zijn verzoek deze heffing geheel of gedeeltelijk door het productschap terugbetaald, indien het terug te betalen bedrag ten minste € 50,- bedraagt en voor zover ten genoegen van het productschap is aangetoond:
a. dat hij meel en/of bloem van granen heeft afgeleverd buiten Nederland;
b. dat hij meel en/of bloem van granen heeft afgeleverd aan bedrijven, waarin meel en/of bloem van granen wordt bereid;
c. dat hij meel en/of bloem van granen heeft afgeleverd aan bedrijven, welke naar het oordeel van het productschap behoren tot de bloemverwerkende industrie;
d. dat hij meel en/of bloem van granen in verpakkingen van ten hoogste 5 kilogram heeft afgeleverd voor huishoudelijk gebruik.
5.
Het in het vierde lid bedoelde verzoek moet worden gedaan met een bij het productschap te verkrijgen formulier. Wanneer de secretaris dat nodig acht, dient tevens een door de externe accountant afgegeven verklaring ter zake te worden overgelegd. De Verordening PA algemene bepalingen 2008 is hierbij van toepassing.
1.
Degene, die een onderneming drijft, waarin bakkerijproducten worden bereid is verplicht aan het productschap een heffing te betalen van € 0,60 per 100 kilogram meel en/of bloem van granen over die hoeveelheden aan hem geleverd(e) meel en/of bloem van granen, waarover geen der in de artikelen 2, 3 of 4 bedoelde heffingen zijn betaald.
2.
Ter vaststelling van het juiste heffingsbedrag moet een bij het productschap te verkrijgen speciaal daarvoor bestemde afrekeningstaat worden ingediend. De Verordening PA algemene bepalingen 2008 is hierbij van toepassing.
3.
Aan hem, die een in het eerste lid bedoelde onderneming drijft, en die meel en/of bloem van granen heeft afgenomen tegen een prijs, waarin de in het artikel 2, 3 of 4 genoemde heffing is opgenomen dan wel de in het eerste lid bedoelde heffing heeft betaald, wordt op zijn verzoek deze heffing terugbetaald, indien het terug te betalen bedrag tenminste € 50,- bedraagt en voor zover ten genoegen van het productschap is aangetoond:
a. dat hij meel en/of bloem van granen heeft afgeleverd buiten Nederland;
b. dat hij meel en/of bloem van granen heeft verwerkt in bakkerijproducten, welke zijn afgeleverd buiten Nederland;
c. dat hij meel en/of bloem van granen in verpakkingen van ten hoogste 5 kilogram heeft afgeleverd voor huishoudelijk gebruik.
4.
Het in het derde lid bedoelde verzoek moet worden gedaan met een bij het productschap te verkrijgen formulier. Wanneer de secretaris dat nodig acht, dient tevens een door een externe accountant afgegeven verklaring te worden overgelegd.
5.
Degene die een in het eerste lid bedoelde onderneming drijft, waarin meel en/of bloem van granen wordt verwerkt tot bakkerijproducten niet zijnde brood, kan verzoeken om restitutie van de heffing voor het aandeel van het meel en/of bloem van granen dat is verwerkt tot bakkerijproducten niet zijnde brood, indien aan de voorwaarde is voldaan, dat op jaarbasis bezien ten minste 250 ton meel en/of bloem van granen tot bakkerijproducten niet zijnde brood wordt verwerkt.
6.
Het in het vijfde lid bedoelde verzoek moet worden gedaan met een bij het productschap te verkrijgen formulier. Wanneer de secretaris dat nodig acht, dient tevens een door een externe accountant afgegeven verklaring ter zake te worden overgelegd. De Verordening PA algemene bepalingen 2008 is hierbij van toepassing.
Artikel 6
De in de artikelen 2 tot en met 5 bedoelde heffingen zijn bestemd voor het Fonds structuurversterking bakkerij.
1.
Indien de heffingsplichtige de gegevens, bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 of 5, waarbij de Verordening PA algemene bepalingen 2008 van toepassing is, niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde heffing ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
2.
Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.
3.
Indien het productschap, op verzoek van de ondernemer nadat de termijn genoemd in het tweede lid is verstreken, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde heffing, kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht.
1.
De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op de eenentwintigste dag volgende op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris van het productschap zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.
2.
Het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt gemachtigd de verschuldigde heffingsbedragen in rekening te brengen, in te vorderen en in ontvangst te nemen.
1.
Het productschap kan besluiten nota's van minder dan € 50,- samen te voegen tot verzamelnota's welke betrekking hebben op meerdere perioden.
2.
Indien een bedrijf twee opeenvolgende jaren minder dan € 100,- aan heffing verschuldigd is, blijft de registratieplicht bestaan, maar wordt het vrijgesteld van de verplichting tot periodieke opgave en betaling van de heffing.
Artikel 10
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 8 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
1.
Indien een of meerdere afnemers van de in de artikelen 2, 3 en 4 bedoelde ondernemingen weigeren de heffing te betalen dienen deze ondernemingen op hun afrekeningstaten de volgende gegevens te vermelden: -
de naam, adres en vestigingsplaats van de desbetreffende afnemer(s)-
de in de perioden waarop de afrekeningstaten betrekking hebben aan de desbetreffende afnemer(s) afgeleverde hoeveelheden meel en/of bloem van granen.
2.
In de in het eerste lid bedoelde situatie wordt de heffing rechtstreeks door het productschap bij de desbetreffende afnemers in rekening gebracht.
Artikel 12
Van de verplichting tot betaling van de heffing als bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 5 kan namens het bestuur door de voorzitter bij besluit vrijstelling worden verleend.
Artikel 13
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2009, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2009, met uitzondering van de toepassing van de Verordening PA algemene bepalingen 2008 .
Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PA structuurversterking bakkerij jaar 2009.
Den Haag, 13 november 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingen
+ § 3. Ambtshalve heffing
+ § 4. Betaling van de heffing
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht