Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PA subsidies structuurversterking brood en banket 2008

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 houdende regels ter zake van subsidies voor de structuurversterking voor de sector brood en banket (Verordening PA subsidies structuurversterking brood en banket 2008)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 92, 95, 106, eerste lid, en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, op de artikelen 8, 17 en 18 van het Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen en op artikel 4:23, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 10 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen
a. productschap : Productschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. dagelijks bestuur : dagelijks bestuur van het productschap;
d. commissie : de in bedoelde Commissie Brood en Banket;
e. fonds : een door het productschap gevormd en tot het vermogen van het productschap behorend fonds ten behoeve van de in onderhavige verordening bedoelde subsidiemaatregelen;
f. subsidie : de aanspraak op financiële middelen, door het productschap verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het productschap geleverde goederen of diensten.
Artikel 2
Ten laste van het fonds kan de commissie namens het bestuur subsidies verstrekken voor activiteiten welke passen binnen het in artikel 3 bedoelde subsidiebeleid.
Artikel 3
Hoofddoelstelling van het subsidiebeleid uit hoofde van de structuurversterking brood en ambachtelijk banket is bij te dragen aan het versterken van de structuur van de branche.
Artikel 4
Voor zover passend binnen de hoofddoelstelling, bepaald in artikel 3, kan de commissie bij besluit namens het bestuur een subsidieregeling vaststellen ter zake van de volgende onderwerpen:
a. promotie van de producten brood en ambachtelijk banket
b. marktonderzoek en marktanalyse
c. voorlichting, advisering en begeleiding
d. stimulering op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu, hygiëne, kwaliteit en innovatieve technologie
e. kennisoverdracht
f. borgstelling
Artikel 5
Het besluit regelt ten minste de volgende onderwerpen:
a. de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt en wie daarvoor in aanmerking komt;
b. het bedrag van de subsidie dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald;
c. de aanvraag van de subsidie en de besluitvorming daarover;
d. in voorkomend geval de aanvraagperiode;
e. de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend;
f. in voorkomend geval het toepassen van een subsidieplafond en de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag;
g. in voorkomend geval het aangaan van een subsidieovereenkomst;
h. de intrekking en wijziging van de subsidieverlening of –vaststelling;
i. de betaling van de subsidie en het verlenen van voorschotten;
j. andere criteria voor de verstrekking van de subsidie.
Artikel 6
De commissie draagt jaarlijks vóór 1 oktober een ontwerp-begroting alsmede een ontwerpmeerjarenbegroting inzake het benodigde budget voor de verstrekking van subsidies aan het bestuur ter vaststelling voor.
1.
Subsidies worden slechts verstrekt voor zover het te besteden bedrag is voorzien in de begroting zoals deze is vastgesteld door het bestuur.
2.
In geval van toepassing van een subsidieplafond, wordt het daarbij bepaalde bedrag ten hoogste vastgesteld ter grootte van het in de begroting voor de subsidie c.q. subsidieregelingen voorziene bedrag.
3.
In bijzondere gevallen kan de commissie besluiten tot afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid, mits het dagelijks bestuur daartoe zijn toestemming verleent en onder door het dagelijks bestuur daarbij gestelde voorwaarden.
Artikel 8
In de begroting van het productschap opgenomen jaarlijks te verstrekken subsidies welke tot het taakgebied van de commissie behoren, worden door het bestuur slechts toegekend met inachtneming van het advies ter zake van de commissie.
1.
De commissie brengt jaarlijks aan het bestuur een verslag uit over de doeltreffendheid van de verstrekte subsidies in de praktijk.
2.
Het verslag gaat vergezeld van een accountantsverklaring.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2008.
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PA subsidies structuurversterking brood en banket 2008.
Den Haag, 5 juni 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Subsidiebeleid
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht