Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PA verbod snijden pootaardappelen 2013

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Akkerbouw van 28 maart 2013 houdende regels over het gebruik van pootaardappelen (Verordening PA verbod snijden pootaardappelen 2013)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8, 17 en 18 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder: artikel 4 van de Verordening PA aardappelteelt 2008
a. productschap : Productschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. voorzitter : voorzitter van het productschap;
d. secretaris : secretaris van het productschap;
e. commissie : Commissie Teeltaangelegenheden;
f. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
g. NAK : Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, gevestigd te Emmeloord;
h. NAK-pootgoedbedrijf : de onderneming van de ondernemer die pootaardappelen teelt, die door de ondernemer bij de NAK zijn dan wel worden aangegeven voor de veldkeuring, met uitzondering van de in bedoelde teelt van pootaardappelen voor de eigen consumptieaardappelteelt;
i. productielocatie : dat gedeelte of die gedeeltes van de onderneming waar pootgoedhandelingen plaats hebben;
j. pootgoedhandelingen : het (tijdelijk) opslaan, bewaren, sorteren en transport van pootaardappelen met behulp van werktuigen en voorzieningen;
k. werktuigen en voorzieningen : machines, installaties, transportmiddelen, gereedschappen, fust, (verpakkings)materialen, apparatuur en opslagbewaar en bewerkingsruimten;
l. aardappelen : planten van de soort Solanum Tuberosum;
m. pootaardappelen : knollen van aardappelen, kennelijk bestemd voor wederuitplant;
n. consumptieaardappelen : knollen van aardappelen niet zijnde pootaardappelen of zetmeelaardappelen;
o. zetmeelaardappelen : knollen van aardappelen die kennelijk bestemd zijn om te worden verwerkt tot aardappelzetmeel met GN-code 11081300;
p. snijden : het verdelen van een knol van een pootaardappel in meerdere delen.
1.
Het is de ondernemer verboden aardappelen te telen met gebruikmaking van pootaardappelen die gesneden zijn.
2.
Het is de ondernemer verboden op de productielocatie van zijn NAK-pootgoedbedrijf aardappelen te snijden.
3.
Het is de ondernemer van een NAK-pootgoedbedrijf verboden om werktuigen en voorzieningen gebruikt op of gevestigd op de productielocatie ter beschikking te stellen voor het snijden van pootaardappelen of voor pootgoedhandelingen met betrekking tot gesneden pootaardappelen.
4.
Het is de ondernemer van een NAK-pootgoedbedrijf verboden om werktuigen en voorzieningen op de productielocatie of als productielocatie te gebruiken, indien deze zijn gebruikt voor het snijden van pootaardappelen of voor pootgoedhandelingen met betrekking tot gesneden pootaardappelen.
1.
Van het bepaalde in artikel 2, eerste lid mag worden afgeweken indien het pootaardappelen bestemd voor de teelt van consumptieaardappelen of pootaardappelen bestemd voor de teelt van zetmeelaardappelen betreft.
2.
De uitzondering bedoeld in het eerste lid is niet toegestaan op een NAK-pootgoedbedrijf.
1.
Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.
2.
De secretaris is bevoegd namens het bestuur op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2 en daarbij nadere voorschriften vast te stellen.
Artikel 5
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
Artikel 6
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
Artikel 7
Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PA verbod snijden pootaardappelen 2013.
Zoetermeer, 28 maart 2013
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verbodsbepaling
+ § 3. Uitzonderingen
+ § 4. Overige bepalingen
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht