Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 5 Verordening PDV erkenningsregeling MINAS leveranciers diervoeders 2003

Uitgebreide informatie
1.
De deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat het op het etiket, begeleidend document of afleveringsbewijs gedeclareerde gehalte aan ruw eiwit, fosfor en droge stof- dan wel vochtgehalte bedoeld in artikel 4, eerste lid, het werkelijk gehalte weergeeft.
De mate van nauwkeurigheid bij vermelding van het gehalte is voor fosfor tienden gr/kg en voor ruw eiwit gr/kg, danwel voor fosfor honderdsten % en voor ruw eiwit tienden %.
2.
De deelnemer dient het gedeclareerde gehalte aan ruw eiwit en fosfor en indien van toepassing droge stof dan wel vocht te baseren op: -
resultaten van uitgevoerde bemonstering en analyse van de betreffende enkelvoudige diervoeders, mengvoeders en/of de daarin verwerkte voedermiddelen;-
berekeningen uitgaande van bekende gehalten van de betreffende nutriënten in de voedermiddelen waaruit het mengvoeder is bereid, rekening houdend met het functioneren van het productieproces;
3.
De voorzitter kan namens het bestuur bij besluit richtlijnen omtrent de aard en frequentie van bemonstering en analyse, als bedoeld in het tweede lid, vaststellen.
4.
De uitslagen van de analyses dienen periodiek volgens een nader door de secretaris namens het bestuur aan te geven wijze aan het productschap te worden gerapporteerd.
5.
Analyses als bedoeld in het tweede lid vinden plaats in een door het productschap erkend laboratorium. De procedure en voorwaarden voor erkenning worden door de voorzitter namens het bestuur bij besluit vastgesteld. De namen, adressen en vestigingsplaatsen van erkende laboratoria worden vastgelegd in een openbaar register.
6.
De deelnemer dient in een procedure vast te leggen op welke wijze de te declareren of gedeclareerde gehalten worden vastgesteld. De gegevens op basis waarvan de gehalten zijn bepaald worden zodanig vastgelegd in de in artikel 6 bedoelde administratie, dat aantoonbaar is dat aan dit artikel wordt voldaan.
7.
De voorzitter kan namens het bestuur bij besluit richtlijnen voorschrijven omtrent het vaststellen van te declareren gehalten.
8.
Indien de controle-instantie constateert dat het werkelijke gehalte afwijkt van het door de deelnemer op het etiket gedeclareerde gehalte, kan de secretaris gelasten dat de deelnemer alsnog het werkelijk gehalte bekend maakt aan de betreffende afnemers.
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
- § 2. Erkenning
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht