Let op. Deze wet is vervallen op 13 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 12 juli 2006.

Vervangingsregeling ministers

Uitgebreide informatie
Besluit van 27 mei 2003, nr. 03.002163 houdende vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een van de Ministers
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 27 mei 2003, kenmerk 03M456463;
Gelet op de artikelen 44, 45 en 46 van de Grondwet;
Overwegende dat het wenselijk is een nieuwe regeling te treffen voor de vervanging van een Minister voor het geval deze tijdelijk afwezig is;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Een Minister wordt bij tijdelijke afwezigheid vervangen door de Staatssecretaris van hetzelfde ministerie voorzover en voor zolang de Minister in de gelegenheid is om de Staatssecretaris aanwijzingen dienaangaande te geven.
De Staatssecretaris kan in die gevallen tevens met raadgevende stem aan de vergadering van de Ministerraad deelnemen.
2.
Ten aanzien van de vervanging zoals aangegeven in het vorige artikel geldt dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt vervangen door Staatssecretaris drs. M. Rutte. Indien ook Staatssecretaris drs. M. Rutte afwezig is, wordt de Minister vervangen door Staatssecretaris mr. M.C. van der Laan.
3.
Bij gelijktijdige afwezigheid van een Minister en Staatssecretaris onderscheidenlijk beide Staatssecretarissen van hetzelfde ministerie, alsmede bij afwezigheid van een minister in het geval er geen staatssecretaris van hetzelfde ministerie is, dan wel indien een Minister door ziekte of om een andere reden tijdelijk niet in de gelegenheid is zijn taak uit te oefenen en aanwijzingen aan de Staatssecretaris van hetzelfde ministerie te geven, wordt hij vervangen door een andere Minister met dien verstande dat:
a. De Minister-President, Minister van Algemene Zaken wordt vervangen door drs. G. Zalm en bij diens afwezigheid door mr. L.J. Brinkhorst
b. De Minister van Buitenlandse Zaken door mr. dr. J.P. Balkenende
c. De Minister van Justitie door mevrouw drs. M.C.F. Verdonk
d. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door drs. A. Pechtold
e. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door drs. J.F. Hoogervorst
f. De Minister van Financiƫn door mr. L.J. Brinkhorst
g. De Minister van Defensie door dr. B.R. Bot
h. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer door mevrouw drs. K.M.H. Peijs
i. De Minister van Verkeer en Waterstaat door mevrouw S.M. Dekker
j. De Minister van Economische Zaken door drs. G. Zalm
k. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door mr. A.J. de Geus
l. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door dr. C.P. Veerman
m. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door mevrouw M.J.A. van der Hoeven.
4.
Indien de Minister zonder portefeuille, drs. A. Pechtold, tijdelijk niet in de gelegenheid is zijn taak uit te oefenen, wordt hij vervangen door de heer J.W. Remkes.
5.
Indien de Minister zonder portefeuille, mevrouw A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven, tijdelijk niet in de gelegenheid is haar taak uit te oefenen, wordt zij vervangen door dr. B.R. Bot.
6.
Indien de Minister zonder portefeuille, mevrouw drs. M.C.F. Verdonk, tijdelijk niet in de gelegenheid is haar taak uit te oefenen, wordt zij vervangen door mr. J.P.H. Donner.
6a.
In afwijking van artikel 3, onder c en d, wordt ten aanzien van aangelegenheden betreffende het werkterrein van de Nationaal Coƶrdinator Terrorismebestrijding en, voor zover het terrorismebestrijding betreft, ten aanzien van het Openbaar Ministerie en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en andere onder de verantwoordelijkheid van Onze Minister van Justitie of Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ressorterende diensten en instellingen, bij tijdelijke afwezigheid de Minister van Justitie vervangen door de heer J.W. Remkes en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door mr. J.P.H. Donner.
7.
Bij gelijktijdige afwezigheid van een Minister en diens hiervoren aangewezen vervanger zal de Minister-President vervangen, bij diens afwezigheid drs. G. Zalm, bij diens afwezigheid mr. L.J. Brinkhorst en bij diens afwezigheid de oudst aanwezige Minister in jaren.
8.
Het Koninklijk Besluit van 22 juli 2002, kenmerk 02.003357, en het Koninklijk Besluit van 23 oktober 2002, kenmerk 02.003357, worden ingetrokken.
9.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 27 mei 2003.
Onze Ministers zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.
's-Gravenhage, 27 mei 2003
Beatrix
De ,
Minister-President
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht