Wet van 26 november 2014 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enkele wijzigingen in de wetgeving op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van het Ministerie van Financiën en van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de bedragen, genoemd in artikel IX, onderdeel Ga, van deze wet eenmalig aanpassen na de datum van inwerkingtreding van dat artikelonderdeel.
2.
Dit artikel vervalt zes maanden na de inwerkingtreding van het artikelonderdeel, genoemd in het eerste lid.
1.
Op uitkeringen die zijn verleend of verstrekt aan een college van burgemeester en wethouders op grond van de Wet participatiebudget voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel XXXVIB van deze wet blijven de Wet participatiebudget en de daarop berustende bepalingen zoals deze luidden op de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding artikel XXXVIB van deze wet, van toepassing.
2.
Middelen die op grond van artikel 2 of artikel 4 van de Wet participatiebudget of daarop berustende bepalingen zijn gereserveerd voor besteding in 2015 met uitzondering van het bedrag dat door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar is gesteld, kunnen door het college van burgemeester en wethouders in 2015 vrij worden besteed binnen de kaders van een integratie-uitkering op grond van de Financiële-verhoudingswet. Dit gereserveerde bedrag wordt niet teruggevorderd op de wijze, bedoeld in artikel 4, tweede en derde lid, van de Wet participatiebudget, zoals dat artikel luidde op de dag, bedoeld in het eerste lid.
Artikel XXXVII. Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XXXVIII. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet SZW 2015.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 26 november 2014
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de zestiende december 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Algemene Kinderbijslagwet
Artikel II. Algemene nabestaandenwet
Artikel III. Algemene Ouderdomswet
Artikel IV. Algemene wet bestuursrecht
Artikel IVa. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Artikel V. Arbeidsomstandighedenwet
Artikel VI. Burgerlijk Wetboek
Artikel VIa. Burgerlijk Wetboek BES
Artikel VIb. Cessantiawet BES
Artikel VIc. Faillissementswet
Artikel VII. Gemeentewet
Artikel VIIa. Invoeringswet Participatiewet
Artikel VIII. Kaderwet SZW-subsidies
Artikel IX. Participatiewet
Artikel IXa. Pensioenwet
Artikel IXb. Pensioenwet BES
Artikel X. Toeslagenwet
Artikel Xa. Verzamelwet SZW 2013
Artikel XI. Werkloosheidswet
Artikel XII. Wet algemene ouderdomsverzekering BES
Artikel XIII. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Artikel XIV. Wet arbeid en zorg
Artikel XV. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Artikel XVI. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel XVII. Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel XVIII. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Artikel XIX. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Artikel XX. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Artikel XXa. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
Artikel XXI. Wet melding collectief ontslag
Artikel XXII. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Artikel XXIII. Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen
Artikel XXIV. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel XXV. Wet op de economische delicten
Artikel XXVI. Wet op de loonvorming
Artikel XXVII. Wet op de ondernemingsraden
Artikel XXVIII. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
Artikel XXVIIIa. Wet op het kindgebonden budget
Artikel XXVIIIb. Wet sociale werkvoorziening
Artikel XXIX. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel XXX. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel XXXa. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
Artikel XXXI. Wet verplichte beroepspensioenregeling
Artikel XXXII. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
Artikel XXXIII. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel XXXIV. Wet werk en zekerheid
Artikel XXXV. Wet ziekteverzekering BES
Artikel XXXVa. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Artikel XXXVI. Ziektewet
Artikel XXXVIa. Eenmalige aanpassing bedragen
Artikel XXXVIb. Intrekking Wet participatiebudget
Artikel XXXVIc. Overgangsrecht in verband met intrekking Wet participatiebudget
Artikel XXXVId. Wet aanpassing financieel toetsingskader
Artikel XXXVIe. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
Artikel XXXVIf. Wet op de loonbelasting 1964
Artikel XXXVII. Inwerkingtreding
Artikel XXXVIII. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht