Let op. Deze wet is vervallen op 3 maart 2010. U leest nu de tekst die gold op 2 maart 2010.

Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen

Uitgebreide informatie
Wet van 31 januari 2008, houdende rijksbrede aanpassing van regels omtrent de reductie en vereenvoudiging van vergunningen teneinde de regeldruk te verminderen (Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regeldruk te verminderen door onder meer het aantal bestaande vergunningen af te schaffen dan wel te vereenvoudigen alsmede een aantal uitgewerkte wetten in te trekken met het oog op verlaging van het aantal regels dat als onnodige last voor de burger geldt;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.]
Artikel II [Vervalt per 03-03-2010]
[Wijzigt de Wet vervoer binnenvaart.]
Artikel III [Vervalt per 03-03-2010]
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet personenvervoer 2000.]
Artikel V
[Wijzigt de Telecommunicatiewet.]
Artikel VI
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]
Artikel VII
De volgende wetten worden ingetrokken:
a. de Wet van 19 oktober 1998, houdende wijziging van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1998, 629),
b. de Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij (vereenvoudiging productierechten) (Stb. 2005, 480), en
c. de Wet van 23 juni 1994, tot wijziging van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten (Stb. 1994, 575).
Artikel VIII
[Wijzigt de Sanctiewet 1977.]
Artikel IX [Vervalt per 03-03-2010]
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel X [Vervalt per 03-03-2010]
Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 31 januari 2008
De Staatssecretaris van Economische Zaken ,
Uitgegeven de achtentwintigste februari 2008
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Ministerie van Justitie
+ Hoofdstuk 2. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 3. Ministerie van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 4. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 5. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 6. Ministerie van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 7. Slot- en overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht