1.
De hoogte boven het dek van luikhoofden is uitgevoerd zoals aangegeven in artikel 2.5, eerste lid. Wanneer de ervaring in de praktijk zulks rechtvaardigt kan het Hoofd van de Scheepvaartinspectie toestaan dat de hoogte van de luikhoofden wordt verlaagd dan wel de luikhoofden geheel worden weggelaten, mits de veiligheid van het vissersvaartuig daardoor niet vermindert. In dat geval worden de luikopeningen zo klein als praktisch uitvoerbaar gehouden en zijn de luiken blijvend bevestigd door middel van scharnieren of naar het oordeel van het Hoofd van de Scheepvaartinspectie gelijkwaardige middelen en kunnen ze snel gesloten en vastgezet worden.
2.
Voor de berekening van de sterkte wordt aangenomen, dat luiken voor luikopeningen zijn onderworpen aan het gewicht van de lading die daarop wordt vervoerd of aan de hierna vermelde statische belasting, al naar gelang welke waarde groter is:
a. 10,0 kN per m 2 , voor vissersvaartuigen waarvan de lengte 24 m bedraagt, of
b. 17,0 kN per m 2 , voor vissersvaartuigen waarvan de lengte 100 m of meer bedraagt.
Voor tussenliggende waarden van de lengte worden de waarden voor de belasting door lineaire interpolatie vastgesteld. Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie kan toestaan dat de belastingen tot maximaal 75% van bovenvermelde waarden worden verlaagd, indien het luiken van luikopeningen betreft die zich op het opbouwdek bevinden achter een punt, dat op 0,25 L vanaf de voorloodlijn ligt.
3.
Wanneer de luiken van staal zijn vervaardigd, is de volgens het tweede lid berekende trekspanning vermenigvuldigd met de factor 4,25 niet groter dan de minimum treksterkte van het staal. Bij de aangenomen belastingen bedragen de doorbuigingen niet meer dan 0,0028 maal de overspanning van het luik.
4.
Luiken van een ander materiaal dan staal zijn ten minste even sterk als stalen luiken en hun constructie is van een zodanige stijfheid, dat de dichtheid tegen weer en wind onder de belastingen, bepaald in het tweede lid, is verzekerd.
5.
Luiken zijn voorzien van knevels en pakkingen die de dichtheid tegen weer en wind verzekeren, of daaraan naar het oordeel van het Hoofd van de Scheepvaartinspectie gelijkwaardige voorzieningen.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene voorzieningen
- Hoofdstuk 2. Constructie, waterdichte indeling en uitrusting
+ Hoofdstuk 3. Stabiliteit en de daarmede verband houdende zeewaardigheid
+ Hoofdstuk 4. Machine- en elektrische installaties en tijdelijk onbemande ruimten voor machines
+ Hoofdstuk 5. Bescherming tegen, alsmede opsporen, blussen en bestrijden van brand
+ Hoofdstuk 6. Bescherming van de bemanning
+ Hoofdstuk 7. Reddingsmiddelen en -voorzieningen en veiligheidsmiddelen
+ Hoofdstuk 8. Noodprocedures, appèls en oefeningen
+ Hoofdstuk 9. Radiocommunicatie
+ Hoofdstuk 10. Hulpmiddelen bij de navigatie
+ Hoofdstuk 11. Verplichtingen van de schipper en de eigenaar
+ Hoofdstuk 12. Voorschriften voor vissersvaartuigen kleiner dan 24 m
+ Hoofdstuk 13. Straf-, overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht