Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 6.16 Voertuigreglement

Uitgebreide informatie
1.
Indien de wijziging in de constructie wordt goedgekeurd door de Dienst Wegverkeer of de wijziging is aangebracht door een ingevolge artikel 101 van de wet erkende natuurlijke persoon of rechtspersoon, wordt, voor zover afgifte van een nieuw deel I A van het kentekenbewijs wegens wijziging van de op het bewijs vermelde gegevens noodzakelijk is, voor deel I dan wel deel I A van het kentekenbewijs een ontvangstbewijs uitgereikt van een door de Dienst Wegverkeer vastgesteld model. De aanvraag van een goedkeuring als bedoeld in artikel 99, eerste lid, van de wet, wordt aangemerkt als aanvraag van een nieuw deel I A van het kentekenbewijs en afgehandeld overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens het Kentekenreglement. Indien afgifte van een nieuw deel I A van het kentekenbewijs niet noodzakelijk is, wordt na goedkeuring van de wijziging dan wel na het aanbrengen van de wijziging het kentekenbewijs aan de aanvrager teruggegeven. Is in dat geval wijziging van de in het kentekenregister omtrent het voertuig opgenomen gegevens noodzakelijk, dan doet de erkende natuurlijke persoon of rechtspersoon daarvan mededeling aan de Dienst Wegverkeer. Indien de aanvrager bij de aanvraag een deel I van een kentekenbewijs overlegt dat is afgegeven voor 31 mei 2004, geeft de Dienst Wegverkeer een kentekenbewijs af dat bestaat uit een deel I A en B en een deel II.
2.
Indien de wijziging bij de keuring door de Dienst Wegverkeer niet wordt goedgekeurd, wordt voor het deel I dan wel deel I A van het kentekenbewijs een ontvangstbewijs uitgereikt als bedoeld in het eerste lid. Gedurende een door de Dienst Wegverkeer te bepalen periode wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld, tegen overlegging van het ontvangstbewijs, de aangebrachte wijziging in de constructie alsnog te laten goedkeuren. Na het verstrijken van die periode zonder dat goedkeuring heeft plaatsgevonden, wordt het kentekenbewijs overeenkomstig het bepaalde in artikel 60 van de wet ingevorderd.
3.
Indien is verzocht om keuring als T100-bus, maakt de Dienst Wegverkeer, indien de bus voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 6.15a, eerste lid, dan wel tweede lid, en door de Dienst Wegverkeer is goedgekeurd als T100-bus, hiervan onverwijld een aantekening op het kentekenbewijs en in het kentekenregister, tenzij de aantekening op kentekenbewijs en in het kentekenregister reeds ingevolge artikel 3.3.1a, tweede lid, is geplaatst.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 1A. Verbodsbepalingen in verband met het in de handel brengen
+ Hoofdstuk 2. Toelating tot de weg
+ Hoofdstuk 3. Eisen toelating
+ Hoofdstuk 4. Periodieke keuring van voertuigen
+ Hoofdstuk 5. Permanente eisen
- Hoofdstuk 6. Wijziging in de constructie
+ Hoofdstuk 7. Ontheffingen
+ Hoofdstuk 8. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht