Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Voertuigreglement

Uitgebreide informatie
1.
Het is met ingang van 1 oktober 2002 tot 20 oktober 2007 verboden nieuwe personenauto's die niet vergezeld gaan van een krachtens richtlijn nr. 70/156/EEG verleend certificaat van overeenstemming waaruit blijkt dat ter zake van autogordels en bevestigingssystemen wordt voldaan aan de eisen van richtlijn nr. 77/541/EEG zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2000/3/EG van de Commissie van 22 februari 2000 (PbEG L 53) tot aanpassing aan de stand van de techniek van richtlijn nr. 77/541/EEG van de Raad betreffende veiligheidsgordels en bevestigingssystemen in motorvoertuigen, in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren, behoudens in geval een beroep wordt gedaan op artikel 8, tweede lid, van richtlijn nr. 70/156/EEG.
2.
Met ingang van 20 oktober 2007 is het verboden nieuwe personenauto’s of bedrijfsauto’s in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren, indien deze voor wat betreft de installatie van veiligheidsgordels of beveiligingssystemen niet voldoen aan richtlijn 77/541/EEG en voorzover daarin is voorzien, niet vergezeld gaan van een geldig certificaat van overeenstemming als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van richtlijn 70/156/EEG.
3.
Het tweede lid is niet van toepassing op nieuwe personenauto’s en bedrijfsauto’s waarvoor krachtens artikel 2.2, eerste lid, onder a, goedkeuring is verleend en die voldoen aan de krachtens dat artikel gestelde eisen.
1.
Het is tot 9 november 2004 de fabrikant van een motorfiets, een driewielig motorrijtuig, een bromfiets of een niet-oorspronkelijke technische eenheid of onderdeel van deze voertuigen verboden een voertuig, technische eenheid of onderdeel dat is gebouwd overeenkomstig een ingevolge richtlijn 92/61/EG goedgekeurd type, in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren, zonder het voertuig, de technische eenheid of het onderdeel vergezeld te doen gaan van een certificaat van overeenstemming volgens het model, bedoeld in bijlage IV, onderdeel A, van die richtlijn.
2.
Het is met ingang van 9 november 2004 de fabrikant van een motorfiets, een driewielig motorrijtuig, een bromfiets of een niet-oorspronkelijke technische eenheid of onderdeel van deze voertuigen verboden een voertuig, technische eenheid of onderdeel dat is gebouwd overeenkomstig een ingevolge richtlijn 92/61/EEG goedgekeurd type, in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren, zonder het voertuig, de technische eenheid of het onderdeel vergezeld te doen gaan van een certificaat van overeenstemming volgens het model, bedoeld in bijlage IV, onderdeel A, van richtlijn 2002/24/EG.
3.
Het is met ingang van 9 november 2003 de fabrikant van een motorfiets, een driewielig motorrijtuig, een bromfiets of een niet-oorspronkelijke technische eenheid of onderdeel van deze voertuigen verboden een voertuig, technische eenheid of onderdeel dat is gebouwd overeenkomstig een ingevolge richtlijn 2002/24/EG goedgekeurd type, in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren, zonder het voertuig, de technische eenheid of het onderdeel vergezeld te doen gaan van een certificaat van overeenstemming volgens het model, bedoeld in bijlage IV, onderdeel A, van die richtlijn.
4.
Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing indien de daar bedoelde technische eenheden of onderdelen zijn voorzien van een EG-goedkeuringsmerk overeenkomstig richtlijn 92/61/EG of richtlijn 2002/24/EG.
5.
Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op fietsen met trapondersteuning, voorzien van een elektrische hulpmotor met een continu vermogen van maximaal 0,25 kW waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, en technische eenheden of onderdelen daarvan.
1.
Het is verboden nieuwe bromfietsen te koop aan te bieden, in voorraad te hebben of af te leveren indien deze niet overeenstemmen met een goedgekeurd type, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van richtlijn 92/61/EEG of richtlijn 2002/24/EG.
2.
Het is verboden nieuwe technische eenheden of onderdelen van motorfietsen, driewielige motorrijtuigen of bromfietsen te koop aan te bieden, in voorraad te hebben of af te leveren indien deze niet overeenstemmen met een goedgekeurd type, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van richtlijn 92/61/EEG of richtlijn 2002/24/EG.
3.
Het eerste en tweede lid zijn tot 1 december 2003 niet van toepassing op bromfietsen en technische eenheden of onderdelen van motorfietsen, driewielige motorrijtuigen of bromfietsen ten aanzien waarvan een nationale typegoedkeuring is verleend.
4.
Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op fietsen met trapondersteuning, voorzien van een elektrische hulpmotor met een continu vermogen van maximaal 0,25 kW waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, en technische eenheden of onderdelen daarvan.
5.
Het eerste lid is niet van toepassing op bromfietsen ten aanzien waarvan een goedkeuring voor een individueel voertuig als bedoeld in artikel 26 van de Wegenverkeerswet 1994 is verleend of op bromfietsen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 6 km/h en technische eenheden of onderdelen daarvan voor zover deze bestemd zijn om op deze bromfietsen te worden gemonteerd.
1.
Met ingang van 10 augustus 2003 is het verboden nieuwe bedrijfsauto's, niet zijnde bussen, met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg te koop aan te bieden, af te leveren of in te voeren indien deze niet voldoen aan de voorschriften van richtlijn 2000/40/EG.
2.
Met ingang van 10 augustus 2003 is het verboden beschermingsinrichtingen aan de voorzijde tegen klemrijden als bedoeld in richtlijn 2000/40/EG te koop aan te bieden, af te leveren of in te voeren als technische eenheid, indien deze niet zijn goedgekeurd overeenkomstig richtlijn 2000/40/EG.
3.
Met ingang van 11 maart 2010 is het verboden nieuwe personenauto’s, bedrijfsauto’s of aanhangwagens in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren, indien deze wat betreft de bescherming aan de achterzijde tegen klemrijden niet voldoen aan Richtlijn 70/221/EEG.
4.
Met ingang van 11 maart 2010 is het verboden beschermingsinrichtingen tegen klemrijden die bestemd zijn om aan de achterzijde van personenauto’s, bedrijfsauto’s of aanhangwagens te worden gemonteerd, als technische eenheden in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren, indien deze niet voldoen aan Richtlijn 70/221/EEG.
1.
Met ingang van 4 februari 2005 is het verboden nieuwe personenauto's, bedrijfsauto's of aanhangwagens die ter zake van banden niet voldoen aan richtlijn nr. 92/23/EEG, te koop aan te bieden, af te leveren of in te voeren.
2.
Met ingang van 1 oktober 2009 is het verboden nieuwe banden, bestemd voor montage op personenauto's, bedrijfsauto's of aanhangwagens, die niet voldoen aan richtlijn nr. 92/23/EEG, te koop aan te bieden, af te leveren of in te voeren.
3.
In afwijking van het tweede lid is het daarin bedoelde verbod voor banden van de klassen C1d en C1e als bedoeld in bijlage V, punt 2.4 en 4.2.1, van richtlijn nr. 92/23/EEG, van toepassing met ingang van 1 oktober 2010, respectievelijk 1 oktober 2011.
4.
Het is verboden vernieuwde banden, bestemd voor montage op personenauto’s, bedrijfsauto’s of aanhangwagens, waarvan het productieproces niet voldoet aan ECE-reglement 108 of 109, te koop aan te bieden, af te leveren of in te voeren.
1.
Het is verboden veiligheidsruiten of materialen voor ruiten, bestemd voor montage op nieuwe personenauto's, bedrijfsauto's of aanhangwagens, die niet voldoen aan richtlijn 92/22/EEG, te koop aan te bieden, af te leveren of in te voeren.
2.
Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor veiligheidsruiten en materialen voor ruiten:
a. bestemd voor montage op voertuigen waarop richtlijn 70/156/EEG niet van toepassing is of die met betrekking tot dit aspect van de toepassing van deze richtlijn zijn vrijgesteld;
b. die voldoen aan artikel 2, vierde lid van richtlijn nr. 2001/92/EG van de Europese Commissie van 30 oktober 2001 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 92/22/EEG van de Raad betreffende veiligheidsruiten en materialen voor ruiten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PbEG L 291).
1.
Het is verboden om radarontvangstapparaten die geschikt zijn om de aanwezigheid aan te tonen van een apparaat dat tot doel heeft om een overschrijding van de maximumsnelheid vast te stellen, in te voeren, te koop aan te bieden, in voorraad te hebben of af te leveren.
2.
Het eerste lid geldt niet voor de apparaten die in Nederland worden ingevoerd en waarvan door middel van handelsbescheiden wordt aangetoond dat de apparaten aansluitend worden uitgevoerd naar een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen.
1.
Met ingang van 9 mei 2005 is het verboden nieuwe personenauto's te koop aan te bieden, in voorraad te hebben of af te leveren, indien deze zijn voorzien van een verwarmingssysteem dat niet voldoet aan richtlijn 2001/56/EG.
2.
Met ingang van 9 mei 2005 is het verboden verwarmingssystemen op brandstof voor personenauto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens te koop aan te bieden, in voorraad te hebben of af te leveren, indien deze niet voldoen aan richtlijn 2001/56/EG.
3.
Het eerste lid is niet van toepassing op voertuigen waarvoor krachtens artikel 2.2 een goedkeuring is verleend en deze voertuigen voldoen aan de krachtens dat artikel gestelde eisen.
1.
Met ingang van 25 mei 2007 is het verboden nieuwe personenauto’s met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg of nieuwebedrijfsauto’s met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg, niet zijnde bussen, in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren, indien deze wat betreft frontbeschermingsinrichtingen niet voldoen aan richtlijn 2005/66/EG, en, voor zover daarin is voorzien, niet vergezeld gaan van een geldig certificaat van overeenstemming als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van richtlijn 70/156/EEG.
2.
Met ingang van 25 mei 2007 is het verboden frontbeschermingsinrichtingen die als technische eenheden bestemd zijn voor personenauto’s of bedrijfsauto’s als bedoeld in het eerste lid, in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren, indien deze niet voldoen aan richtlijn 2005/66/EG.
3.
Met ingang van 31 december 2012 is het verboden nieuwe personenauto’s met een toegestane maximum massa van niet meer dan 2500 kg en bedrijfsauto’s die van een personenauto zijn afgeleid, met een toegestane maximummassa van niet meer dan 2500 kg te koop aan te bieden, in voorraad te hebben of af te leveren, indien deze niet voldoen aan punt 3.1 of 3.2 van bijlage I van richtlijn 2003/102/EG.
4.
Met ingang van 1 september 2015 is het verboden nieuwe personenauto’s met een toegestane maximum massa van niet meer dan 2500 kg en bedrijfsauto’s die van een personenauto zijn afgeleid, met een toegestane maximummassa van niet meer dan 2500 kg te koop aan te bieden, in voorraad te hebben of af te leveren, indien deze niet voldoen aan punt 3.2 van bijlage I van richtlijn 2003/102/EG.
1.
Het is met ingang van 1 januari 2005 verboden bedrijfsauto’s met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg of bussen te koop aan te bieden, af te leveren of in te voeren, indien de snelheidsbegrenzer of het ingebouwde snelheidsbegrenzingssysteem niet voldoet aan het bepaalde in richtlijn 92/24/EEG.
2.
Het is met ingang van 1 januari 2005 verboden snelheidsbegrenzers of ingebouwde snelheidsbegrenzingssystemen, bestemd voor het gebruik in bedrijfsauto’s met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg of in bussen, te koop aan te bieden, af te leveren of in te voeren, indien deze niet voldoen aan het bepaalde in richtlijn 92/24/EEG.
1.
Met ingang van 26 januari 2007 is het verboden nieuwe bedrijfsauto’s, met uitzondering van bussen, met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg die ter zake van een inrichting voor indirect zicht niet voldoen aan richtlijn 2003/97/EG te koop aan te bieden, af te leveren of in te voeren.
2.
Met ingang van 26 januari 2010 is het verboden nieuwe personenauto’s of nieuwe bedrijfsauto’s, met uitzondering van bussen, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg die ter zake van een inrichting voor indirect zicht niet voldoen aan richtlijn 2003/97/EG te koop aan te bieden, af te leveren of in te voeren.
3.
Met ingang van 26 januari 2007 is het verboden nieuwe bussen die ter zake van een inrichting voor indirect zicht niet voldoen aan richtlijn 2003/97/EG te koop aan te bieden, af te leveren of in te voeren.
4.
Met ingang van 26 januari 2007 is het verboden inrichtingen voor indirect zicht, bestemd voor montage op bedrijfsauto’s, met uitzondering van bussen, met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg, die niet voldoen aan richtlijn 2003/97/EG te koop aan te bieden, af te leveren of in te voeren.
5.
Met ingang van 26 januari 2010 is het verboden inrichtingen voor indirect zicht, bestemd voor montage op personenauto’s of op bedrijfsauto’s, met uitzondering van bussen, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg, die niet voldoen aan richtlijn 2003/97/EG te koop aan te bieden, af te leveren of in te voeren.
6.
Met ingang van 26 januari 2007 is het verboden inrichtingen voor indirect zicht, bestemd voor montage op bussen, die niet voldoen aan richtlijn 2003/97/EG te koop aan te bieden, af te leveren of in te voeren.
7.
Het vijfde en het zesde lid zijn niet van toepassing op inrichtingen voor indirect zicht bestemd voor voertuigen waarvoor krachtens artikel 2.2 een goedkeuring is verleend en welke voldoen aan de krachtens dat artikel gestelde eisen.
1.
Met ingang van 1 januari 2006, of 1 januari 2007 indien het een in fasen gebouwde bedrijfsauto betreft, is het verboden nieuwe bedrijfsauto’s met een verbrandingsmotor, niet zijnde bussen, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg en met een referentiemassa als bedoeld in richtlijn 80/1268/EEG van niet meer dan 1305 kg te koop aan te bieden, in voorraad te hebben of af te leveren, indien deze niet voldoen aan richtlijn 80/1268/EEG.
2.
Met ingang van 1 januari 2008, of 1 januari 2009 indien het een in fasen gebouwde bedrijfsauto betreft, is het verboden nieuwe bedrijfsauto’s met een verbrandingsmotor, niet zijnde bussen, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg en met een referentiemassa als bedoeld in richtlijn 80/1268/EEG van meer dan 1305 kg doch niet meer dan 3500 kg te koop aan te bieden, in voorraad te hebben of af te leveren, indien deze niet voldoen aan richtlijn 80/1268/EEG.
3.
Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op bedrijfsauto’s met een verbrandingsmotor, niet zijnde bussen, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg die worden vervaardigd in aantallen die niet groter zijn dan tweeduizend per jaar wereldwijd en die zijn voorzien van een motortype waarvoor goedkeuring is verleend overeenkomstig richtlijn 2005/55/EG.
1.
Met ingang van 1 juli 2009 is het verboden nieuwe landbouw- of bosbouwtrekkers in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren, indien deze niet overeenstemmen met een goedgekeurd type als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van richtlijn 2003/37/EG, en niet vergezeld gaan van een geldig certificaat van overeenstemming volgens het model, bedoeld in bijlage III, van die richtlijn.
2.
Met ingang van 1 juli 2009 is het verboden nieuwe systemen, onderdelen of technische eenheden bestemd voor landbouw- of bosbouwtrekkers in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren, indien deze niet overeenstemmen met een goedgekeurd type als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van richtlijn 2003/37/EG.
1.
Met ingang van 1 januari 2009 is het verboden nieuwe personenauto’s, bedrijfsauto’s en aanhangwagens in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren, indien deze voor wat betreft elektromagnetische compatibiliteit niet voldoen aan de bijlagen I tot en met X van richtlijn 72/245/EEG, en, voor zover daarin is voorzien, niet vergezeld gaan van een geldig certificaat van overeenstemming als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van richtlijn 70/156/EEG.
2.
Met ingang van 1 januari 2009 is het verboden nieuwe systemen, onderdelen en technische eenheden bestemd voor personenauto’s, bedrijfsauto’s en aanhangwagens in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren, indien deze voor wat betreft elektromagnetische compatibiliteit niet voldoen aan de bijlagen I tot en met X van richtlijn 72/245/EEG.
3.
Met ingang van 1 juli 2013 is het verboden personenauto’s, bedrijfsauto’s of aanhangwagens die met 24 GHz-kortbereikradarapparatuur zijn uitgerust in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren.
1.
Met ingang van 20 oktober 2007 is het verboden nieuwe personenauto’s of bedrijfsauto’s in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren, indien deze voor wat betreft de zitplaatsen en de bevestigingen en hoofdsteunen daarvan, niet voldoen aan richtlijn 74/408/EEG en voorzover daarin is voorzien, niet vergezeld gaan van een geldig certificaat van overeenstemming als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van richtlijn 70/156/EEG.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op nieuwe personenauto’s en bedrijfsauto’s waarvoor krachtens artikel 2.2, eerste lid, onder a, goedkeuring is verleend en die voldoen aan de krachtens dat artikel gestelde eisen.
1.
Met ingang van 20 oktober 2007 is het verboden nieuwe personenauto’s of bedrijfsauto’s in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren, indien deze voor wat betreft de bevestigingspunten voor veiligheidsgordels niet voldoen aan richtlijn 76/115/EEG en voorzover daarin is voorzien, niet vergezeld gaan van een geldig certificaat van overeenstemming als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van richtlijn 70/156/EEG.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op nieuwe personenauto’s en bedrijfsauto’s waarvoor krachtens artikel 2.2, eerste lid, onder a, goedkeuring is verleend en die voldoen aan de krachtens dat artikel gestelde eisen.
Artikel 1a.17
Met ingang van 15 juli 2010 is het verboden nieuwe personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximummassa van niet meer dan 3500 kg in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren, indien deze wat betreft herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en mogelijke nuttige toepassing niet voldoen aan richtlijn 2005/64/EG.
Artikel 1a.18
In afwijking van artikel 1a.3, tweede lid, is het met ingang van 1 januari 2009 verboden vervangingskatalysatoren, die bestemd zijn om te worden geïnstalleerd in voertuigen waarvoor typegoedkeuring is verleend overeenkomstig richtlijn 2002/24/EG, te koop aan te bieden, in voorraad te hebben of af te leveren indien deze niet overeenstemmen met een goedgekeurd type als bedoeld in richtlijn 97/24/EG.
1.
Met ingang van 21 juni 2009 is het verboden nieuwe personenauto’s en bedrijfsauto’s met een referentiemassa van niet meer dan 1305 kg, niet zijnde bussen, die zijn voorzien van een klimaatregelingssysteem dat is ontworpen om gefluoreerde broeikasgassen te bevatten met een aardopwarmingsvermogen van meer dan 150, in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren indien deze voertuigen wat betreft emissies van het klimaatregelingssysteem niet voldoen aan richtlijn 2006/40/EG en voor zover daarin is voorzien, niet vergezeld gaan van een geldig certificaat van overeenstemming als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van richtlijn 70/156/EEG.
2.
Het eerste lid is tot en met 31 december 2016 niet van toepassing op nieuwe personenauto’s en bedrijfsauto’s met een referentiemassa van niet meer dan 1305 kg, niet zijnde bussen, die voor zover daarin is voorzien, vergezeld gaan van een geldig certificaat van overeenstemming als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van richtlijn 70/156/EEG en die zijn voorzien van:
a. een klimaatregelingssysteem met één verdamper voorzover de lekkagewaarden als bedoeld in richtlijn 2006/40/EG, voor het klimaatregelingssysteem niet meer dan 40 g gefluoreerde broeikasgassen per jaar bedragen;
b. een klimaatregelingssysteem met twee verdampers voorzover de lekkagewaarden als bedoeld in richtlijn 2006/40/EG, voor het klimaatregelingssysteem niet meer dan 60 g gefluoreerde broeikasgassen per jaar bedragen.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 1A. Verbodsbepalingen in verband met het in de handel brengen
+ Hoofdstuk 2. Toelating tot de weg
+ Hoofdstuk 3. Eisen toelating
+ Hoofdstuk 4. Periodieke keuring van voertuigen
+ Hoofdstuk 5. Permanente eisen
+ Hoofdstuk 6. Wijziging in de constructie
+ Hoofdstuk 7. Ontheffingen
+ Hoofdstuk 8. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht