Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Voertuigreglement

Uitgebreide informatie
1.
De in paragraaf 2 genoemde wijzigingen in de constructie van kentekenplichtige voertuigen, moeten, voor zover niet anders is bepaald, zijn goedgekeurd voor toelating van het gewijzigde voertuig tot het verkeer op de weg.
2.
De aangebrachte wijziging moet voor verlening van de goedkeuring voldoen aan de in paragraaf 2 ter zake van de betrokken wijziging vermelde eisen, voor zover door Onze Minister nader aangewezen.
1.
Op de wijziging in de constructie van een voertuig waarvoor een kentekenbewijs is afgegeven, met uitzondering van de inbouw van een brandstofsysteem voor al of niet tot vloeistof verdicht gas, zijn van toepassing de toelatingseisen zoals die golden ten tijde van de ingebruikname van het voertuig.
2.
Op de inbouw van een brandstofsysteem voor al of niet tot vloeistof verdicht gas in een motorrijtuig waarvoor een kentekenbewijs is afgegeven, zijn van toepassing de toelatingseisen zoals die gelden op de datum van de aanvraag van de goedkeuring.
3.
Indien voor het betrokken voertuig nog geen kentekenbewijs is afgegeven, zijn op de wijziging in de bouw of inrichting alsmede op de delen waarvoor de wijziging gevolg heeft, van toepassing de toelatingseisen zoals die gelden voor nieuwe voertuigen.
1.
Indien het voertuig gaat behoren tot een andere voertuigcategorie dan die waarvoor het bij toelating tot het verkeer op de weg is goedgekeurd, wordt het voertuig aangemerkt als reeds tot die nieuwe categorie behorend en moet het voldoen aan de voor die categorie geldende eisen.
2.
In geval van wijziging van de constructie van een personenauto of bedrijfsauto naar kampeerauto blijft het voertuig behoren tot de oorspronkelijke categorie.
3.
Het voertuig moet, onverminderd het bepaalde in artikel 6.2, tweede lid, voldoen aan de in de Regeling eisen individuele goedkeuring voor de nieuwe categorie opgenomen eisen zoals die golden ten tijde van de ingebruikname van het voertuig in de oorspronkelijke categorie.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 1A. Verbodsbepalingen in verband met het in de handel brengen
+ Hoofdstuk 2. Toelating tot de weg
+ Hoofdstuk 3. Eisen toelating
+ Hoofdstuk 4. Periodieke keuring van voertuigen
+ Hoofdstuk 5. Permanente eisen
- Hoofdstuk 6. Wijziging in de constructie
+ Hoofdstuk 7. Ontheffingen
+ Hoofdstuk 8. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht