Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Voertuigreglement

Uitgebreide informatie
1.
Bij wijziging van de inrichting, zoals vermeld op het kentekenbewijs dan wel in het kentekenregister, van voertuigen, niet zijnde motorfietsen, welke geen volledig dragend chassis hebben alsmede bij wijziging van een enkele cabine naar een dubbele cabine dan wel van een dubbele naar een enkele cabine, moet het voertuig voldoen aan:
a. de in de Regeling eisen individuele goedkeuring voor de betrokken voertuigcategorie opgenomen eisen, en
b. de door Onze Minister vastgestelde eisen met betrekking tot stijfheid en deugdelijkheid van de constructie alsmede weggedrag.
2.
Bij wijziging van de inrichting, zoals vermeld op het kentekenbewijs dan wel in het kentekenregister, van voertuigen met een volledig dragend chassis, moet het voertuig voldoen aan de in de Regeling eisen individuele goedkeuring opgenomen eisen omtrent:
a. algemeen,
b. algemene bouwwijze van het voertuig,
c. afmetingen en massa’s,
d. ophanging,
e. reminrichting,
f. carrosserie, en
g. verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen.
3.
Bij wijziging van de carrosserie ten behoeve van het gebruik door gehandicapten of het vervoer van gehandicapten moet het voertuig voldoen aan de in de Regeling eisen individuele goedkeuring opgenomen eisen omtrent algemeen, carrosserie, motor, ophanging en remmen, met uitzondering van de eisen betreffende:
a. de constructie, plaatsing, verstelbaarheid, afmetingen en het gezichtsveld van spiegels,
b. de inrichting, de sterkte en de bevestiging van naar voren gerichte zitplaatsen,
c. hoofdsteunen,
d. bevestigingspunten voor autogordels, en
e. autogordels,
voor zover noodzakelijk voor het gebruik door of het vervoer van een gehandicapte,
alsmede de door Onze Minister vastgestelde eisen met betrekking tot stijfheid en deugdelijkheid van de constructie alsmede het weggedrag.
4.
In afwijking van het derde lid, zijn bij een wijziging van de carrosserie ten behoeve van het gebruik door gehandicapten of het vervoer van gehandicapten, de in de Regeling eisen individuele goedkeuring opgenomen eisen omtrent de onderdelen b, d en e, van het derde lid, wel van toepassing op bussen die na 12 februari 2004 in gebruik zijn genomen.
5.
Bij wijziging van het voertuig dat in gebruik is genomen na 31 mei 2004, zodanig dat het aantal zitplaatsen als vermeld op het kentekenbewijs dan wel in het kentekenregister wordt overschreden, moet het voertuig voldoen aan de in de Regeling eisen individuele goedkeuring opgenomen eisen omtrent:
a. algemeen, en
b. carrosserie.
Artikel 6.5
Bij wijziging van de wielbasis van een personenauto, bedrijfsauto, driewielig motorrijtuig, motorfiets of aanhangwagen met meer dan 1%, in het geval van een motorfiets of een driewielig motorrijtuig met kettingaandrijving zodanig dat deze meer dan 60 mm afwijkt, van de waarde die voor het voertuig is vermeld op het kentekenbewijs dan wel in het kentekenregister, moet het voertuig voldoen aan de in de Regeling eisen individuele goedkeuring opgenomen eisen omtrent:
a. algemeen,
b. algemene bouwwijze van het voertuig,
c. afmetingen en massa’s,
d. krachtoverbrenging,
e. stuurinrichting,
f. reminrichting,
g. de carrosserie voorzover het betreft de bescherming aan de achterzijde en de zijdelingse afscherming,
h. verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen, alsmede de door Onze Minister vastgrestelde eisen met betrekking tot stijfheid en deugdelijkheid van de constructie alsmede het weggedrag.
Artikel 6.6
Bij wijziging van de afstand tussen het hart van de koppeling en de voorzijde van een bedrijfsauto met een maximum toegestane massa van meer dan 3500 kg of de afstand tussen het hart van de koppeling en de achterzijde van een aanhangwagen moet het voertuig voldoen aan de in de Regeling eisen individuele goedkeuring opgenomen eisen omtrent:
a. algemeen,
b. algemene bouwwijze van het voertuig,
c. afmetingen en massa’s,
d. de carrosserie voor zover het betreft de bescherming aan de achterzijde en de zijdelingse afscherming,
e. verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen, en
f. verbinding tussen motorrijtuig en aanhangwagen.
1.
Bij vervanging van de motor door een motor met een andere motorcode dan vermeld in het kentekenregister, dan wel wijziging van de motorbrandstof van het voertuig, anders dan in- of uitbouw van een brandstofsysteem voor al of niet tot vloeistof verdicht gas, moet het voertuig voldoen aan de in de Regeling eisen individuele goedkeuring opgenomen eisen omtrent:
a. algemeen,
b. afmetingen en massa’s,
c. motor,
d. krachtoverbrenging,
e. ophanging,
f. stuurinrichting,
g. reminrichting, en
h. verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen.
2.
Bij wijziging van de motorbrandstof van het voertuig in een al of niet tot vloeistof verdicht gas moet het voertuig voldoen aan de in de Regeling eisen individuele goedkeuring opgenomen eisen omtrent:
a. algemeen,
b. afmetingen en massa’s,
c. motor, en
d. verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen.
3.
Bij wijziging van de motorbrandstof van een al of niet tot vloeistof verdicht gas naar benzine of diesel moet worden voldaan aan de door Onze Minister vastgestelde eisen.
Artikel 6.8
Bij wijziging van het aantal assen moet het voertuig voldoen aan de in de Regeling eisen individuele goedkeuring opgenomen eisen omtrent:
a. algemeen,
b. algemene bouwwijze van het voertuig,
c. afmetingen en massa’s,
d. ophanging,
e. stuurinrichting,
f. assen,
g. reminrichting, en
h. carrosserie voor zover het betreft de bescherming aan de achterzijde, wielafscherming en zijdelingse afscherming.
Artikel 6.9
Bij vergroting van de spoorbreedte van personenauto’s en van bedrijfsauto’s met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg, met meer dan 2% van de waarde die voor het voertuig is vermeld op het kentekenbewijs dan wel in het kentekenregister, moet het voertuig voldoen aan de in de Regeling eisen individuele goedkeuring opgenomen eisen omtrent:
a. algemeen,
b. afmetingen en massa’s,
c. assen,
d. ophanging,
e. stuurinrichting,
f. reminrichting,
g. carrosserie, en
h. verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen,
alsmede aan de door Onze Minister vastgestelde eisen met betrekking tot de stijfheid en deugdelijkheid van de constructie alsmede het weggedrag.
Artikel 6.10
Bij wijziging van het remsysteem ten behoeve van het gebruik door een gehandicapte, moet het voertuig voldoen aan de in de Regeling individuele goedkeuring opgenomen eisen omtrent algemeen en aan de in de Regeling eisen individuele goedkeuring opgenomen eisen omtrent de reminrichting, met uitzondering van richtlijn 71/320/EEG en richtlijn 93/14/EEG voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van de bediening van het remsysteem door een gehandicapte.
Artikel 6.11
Bij wijziging van de stuurinrichting ten behoeve van het gebruik door een gehandicapte, moet het voertuig, niet zijnde een motorfiets, bromfiets of driewielig motorrijtuig, voldoen aan de in de Regeling individuele goedkeuring opgenomen eisen omtrent algemeen en aan de in de Regeling eisen individuele goedkeuring opgenomen eisen omtrent de stuurinrichting, met uitzondering van richtlijn 70/311/EEG voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van de bediening van de stuurinrichting door een gehandicapte.
1.
Indien een koppelinrichting van een bedrijfsauto, welke koppeling is bestemd voor het voortbewegen van een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg, wordt aangebracht, moet het voertuig voldoen aan de in de Regeling eisen individuele goedkeuring opgenomen eisen omtrent:
a. algemeen,
b. algemene bouwwijze van het voertuig,
c. afmetingen en massa’s,
d. reminrichting,
e. verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen, en
f. verbinding tussen trekkend motorrijtuig en aanhangwagen.
2.
Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op bedrijfsauto's met een zelfdragende carrosserie en met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg, voorzover het een aangebrachte koppelingskogel met bevestiging daarvan betreft die voldoet aan artikel 3.3.52, eerste lid.
Artikel 6.13
Indien bij bedrijfsauto’s en aanhangwagens die in gebruik zijn genomen na 31 december 1994 een inrichting ten behoeve van het heffen van een as is aangebracht of verwijderd, moet het voertuig voldoen aan de in de Regeling eisen individuele goedkeuring opgenomen eisen omtrent:
a. algemeen,
b. afmetingen en massa’s,
c. assen,
d. stuurinrichting, en
e. reminrichting.
1.
Indien een snelheidsbegrenzer wordt aangebracht in een motorrijtuig uit een van de categorieën, genoemd in artikel 5.3.15, tweede lid, moet:
a. het motorrijtuig voldoen aan de in de Regeling eisen individuele goedkeuring opgenomen algemene eisen en de eisen omtrent krachtoverbrenging;
b. het aanbrengen, het afstellen en het verzegelen plaatsvinden door een door de Dienst Wegverkeer ingevolge artikel 101 van de wet erkende natuurlijke persoon of rechtspersoon, op een door Onze Minister bepaalde wijze.
2.
Het eerste lid, onderdeel b , is tevens van toepassing indien niet langer wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 5.3.15, vierde lid.
Artikel 6.15
Bij wijziging van de toegestane maximum massa van een bedrijfsauto moet het voertuig voldoen aan de in de Regeling eisen individuele goedkeuring opgenomen eisen.
1.
Indien ten aanzien van een bus die tot het verkeer op de weg is toegelaten, na die toelating een keuring als T100-bus wordt verzocht, voldoet deze bus aan de bij ministeriële regeling voor T100-bussen vastgestelde eisen.
2.
Indien de bouw of inrichting van een bus, ten aanzien waarvan tevens keuring als T100-bus is verzocht, wordt gewijzigd, voldoet deze bus aan de in hoofdstuk 3, afdeling 3, en hoofdstuk 5, afdeling 3, opgenomen eisen, de eisen die van toepassing zijn ingevolge de artikelen 28, eerste lid, en 75, eerste lid, onderdeel b, van de wet, alsmede de bij ministeriële regeling voor T100-bussen vastgestelde eisen.
Artikel 6.15b
Bij wijziging van de maximum constructiesnelheid, zoals vermeld op het kentekenbewijs of in het kentekenregister, van bromfietsen voldoet het voertuig aan de in de Regeling eisen individuele goedkeuring opgenomen eisen omtrent:
a. algemeen;
b. algemene bouwwijze van het voertuig;
c. motor;
d. ophanging;
e. reminrichting, en
f. verlichting.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 1A. Verbodsbepalingen in verband met het in de handel brengen
+ Hoofdstuk 2. Toelating tot de weg
+ Hoofdstuk 3. Eisen toelating
+ Hoofdstuk 4. Periodieke keuring van voertuigen
+ Hoofdstuk 5. Permanente eisen
- Hoofdstuk 6. Wijziging in de constructie
+ Hoofdstuk 7. Ontheffingen
+ Hoofdstuk 8. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht