Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Voertuigreglement

Uitgebreide informatie
1.
Motorrijtuigen die zijn ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, die zijn uitgerust met een elektromotor of met een verbrandingsmotor met een cylinderinhoud van ten hoogste 250 cm3 en die niet zijn gehandicaptenvoertuigen, welke motorrijtuigen vóór 1 januari 2000 in het verkeer zijn gebracht, mogen tot 1 januari 2010 in afwijking van de voor personenauto’s geldende eisen, voldoen aan de in de artikelen 5.10.1 tot en met 5.10.71 gestelde eisen voor gehandicaptenvoertuigen die zijn voorzien van een gesloten carrosserie en die zijn uitgerust met een verbrandingsmotor of een elektromotor, met uitzondering van de eisen in de artikelen 5.10.6, onderdeel b, 5.10.38 en 5.10.39.
2.
De remvertraging van de in het eerste lid bedoelde motorrijtuigen moet op een droge of nagenoeg droge en ongeveer horizontaal liggende weg ten minste 2,0 m/s2 bedragen.
3.
De in het eerste lid bedoelde motorrijtuigen mogen uitsluitend door gehandicapten worden gebruikt.
4.
De in het eerste lid bedoelde motorrijtuigen mogen uitsluitend binnen de bebouwde kom worden gebruikt, behoudens ontheffing door het bevoegd gezag.
5.
Ontheffingen als bedoeld in het vierde lid, welke zijn verleend voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel, blijven geldig voor de geldigheidsduur van die ontheffingen. Zij kunnen door het gezag dat de ontheffing heeft verleend, worden verlengd.
Artikel 9.2
Totdat het registratiebewijs is vervangen door een kentekenbewijs, wordt voor de toepassing van dit besluit een registratiebewijs dat is afgegeven voor een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg, gelijkgesteld met een kentekenbewijs.
1.
Indien het kentekenbewijs of het kentekenregister met betrekking tot een voertuig geen gegeven bevat als bedoeld in artikel 5.2.7, eerste of tweede lid, artikel 5.2.23, artikel 5.3.23, of artikel 5.4.21, blijft toepassing van het betrokken artikel of artikellid voor wat betreft het in dat artikel of artikellid geregelde aspect ten aanzien van het betrokken voertuig achterwege.
2.
Indien het kentekenregister met betrekking tot een personenauto geen gegeven bevat als bedoeld in artikel 5.2.11, vijfde lid, wordt voor de toepassing van dat artikellid als ten hoogste toegestaan geluidsniveau gehanteerd de ingevolge artikel 3.2.15 voor het betrokken voertuig vastgestelde waarde, vermeerderd met 2 dB(A).
3.
Indien het kentekenbewijs of het kentekenregister met betrekking tot een bedrijfsauto geen gegeven bevat als bedoeld in artikel 5.3.7, eerste lid, worden voor de toepassing van dat artikellid als "toegestane maximum aslasten" aangemerkt de som van de voor het betrokken voertuig op het kentekenbewijs vermelde "maximum last onder de vooras(sen tezamen)" en de "maximum last onder de achteras(sen tezamen)".
4.
Indien het kentekenbewijs of het kentekenregister met betrekking tot een bedrijfsauto geen gegeven bevat als bedoeld in artikel 5.3.7, tweede lid, wordt voor de toepassing van dat artikellid als "toegestane maximum massa" aangemerkt de som van de voor het betrokken voertuig op het kentekenbewijs vermelde "massa ledig voertuig" en het "laadvermogen", dan wel de op het kentekenbewijs vermelde "maximum massa beladen voertuig".
5.
Indien het kentekenbewijs of het kentekenregister met betrekking tot een aanhangwagen geen gegeven bevat als bedoeld in artikel 5.12.7, eerste lid, worden voor de toepassing van dat artikellid als "toegestane maximum aslasten" aangemerkt de som van de voor het betrokken voertuig op het registratiebewijs vermelde "maximum druk onder de vooras(sen tezamen)" en de "maximum druk onder de achteras(sen tezamen)". Als "last onder de koppeling" wordt in dat geval aangemerkt de op het registratiebewijs vermelde "druk onder de koppeling".
6.
Indien het kentekenbewijs of het kentekenregister met betrekking tot een aanhangwagen geen gegeven bevat als bedoeld in artikel 5.12.7, tweede lid, wordt voor de toepassing van dat artikellid als "toegestane maximum massa" aangemerkt de som van het voor het betrokken voertuig op het registratiebewijs vermelde "ledig gewicht" en het "laadvermogen", dan wel het op het registratiebewijs vermelde "maximum totaalgewicht".
Artikel 9.5
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 9.6
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 9.7
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 9.8
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 9.9
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 9.10
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 9.11
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 9.12
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
[Wijzigt het Wegenverkeersreglement.]
2.
Het Besluit periodieke keuring van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers ( Stb. 1980, 217) wordt ingetrokken.
3.
Ingetrokken worden:
a. de Rijkskeuringsvoorschriften vrachtauto’s, trekkers, aanhangwagens en opleggers 1971 (RKVTAO 71);
b. de Rijkskeuringsvoorschriften lichte motorvoertuigen 1975 (RKLM 75);
c. de Rijkskeuringsvoorschriften personenauto’s 1971 (RKP 71);
d. de Rijkskeuringsvoorschriften voor het aanbrengen van een LPG-installatie bij motorvoertuigen (RKLPG 77);
e. de bekendmaking van de Directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer van 24 oktober 1958, betreffende scherpe uitstekende delen in de zin van artikel 65, sub k, van het Wegenverkeersreglement.
Artikel 9.14. Inwerkingtreding
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.
Artikel 9.15. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als "Voertuigreglement".
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 1A. Verbodsbepalingen in verband met het in de handel brengen
+ Hoofdstuk 2. Toelating tot de weg
+ Hoofdstuk 3. Eisen toelating
+ Hoofdstuk 4. Periodieke keuring van voertuigen
+ Hoofdstuk 5. Permanente eisen
+ Hoofdstuk 6. Wijziging in de constructie
+ Hoofdstuk 7. Ontheffingen
+ Hoofdstuk 8. Strafbepalingen
- Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht