1.
Onze Minister van Economische Zaken wijst een of meer rechtspersonen aan, die tot taak hebben, met inachtneming van het bij en krachtens deze wet bepaalde, aangeboden werken op hun gehalte aan platina, goud, palladium en zilver te keuren en van stempelmerken te voorzien.
2.
Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid vindt slechts plaats, indien de betrokken rechtspersoon aan de volgende eisen voldoet:
a. hij dient in staat te zijn de in het eerste lid bedoelde taken naar behoren te vervullen;
b. de voorwaarden dienen aanwezig te zijn voor een zodanige besluitvorming binnen de rechtspersoon, dat een onafhankelijke vervulling van de in het eerste lid bedoelde taken zoveel mogelijk is gewaarborgd.
3.
Onze Minister kan een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid intrekken, indien de betrokken rechtspersoon daarom verzoekt, dan wel indien deze rechtspersoon een of meer van de in het eerste lid bedoelde taken naar het oordeel van Onze Minister niet naar behoren vervult of niet meer voldoet aan de in het tweede lid gestelde eisen.
4.
Van een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid en van een intrekking van die aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
5.
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder een waarborginstelling verstaan een krachtens het eerste lid aangewezen rechtspersoon.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Van de gehalten
+ HOOFDSTUK II. DE VERPLICHTING TOT WAARBORGEN
- Hoofdstuk IIA. Waarborginstellingen
+ HOOFDSTUK III. VAN DE STEMPELMERKEN EN DE GEHALTEPROEF
+ HOOFDSTUK IIIA. ONDERZOEK EN STEMPELING OVEREENKOMSTIG HET VERDRAG INZAKE ONDERZOEK EN STEMPELING VAN EDELMETALEN WERKEN
+ Hoofdstuk IV. Van de ondernemers
+ HOOFDSTUK V. VAN OPENBARE VERKOPINGEN EN BELEENBANKEN
+ Hoofdstuk VI. Van in-, uit- en doorvoer
+ Hoofdstuk VIA. Toezicht op de naleving
+ Hoofdstuk VIB. Informatie
+ HOOFDSTUK VID
+ HOOFDSTUK VII. OVERIGE BEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken