4. Ontslag op grond van ongeschiktheid wegens ziekte
Ook het ontslag op grond van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte wordt ingrijpend gewijzigd. Zo zal er in plaats van de oude ontslaggrond ’blijvende arbeidsongeschiktheid’ een nieuwe ontslaggrond gaan gelden met een verplicht voorgeschreven procedure. Het ontslag mag pas gegeven worden na 24 maanden waarbij als voorwaarden gelden dat herstel niet binnen zes maanden valt te verwachten en er geen reële herplaatsingsmogelijkheden aanwezig zijn. Dat er geen reële herplaatsingsmogelijkheden zijn, moet de werkgever middels een zorgvuldig onderzoek aantonen. Het eerste ziektejaar dient de werkgever te onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot herplaatsing in een functie die als passend kan worden aangemerkt. Vervolgens onderzoekt de werkgever de mogelijkheden van herplaatsing in een functie die als gangbare arbeid kan worden aangemerkt. Hierbij betrekt de werkgever het oordeel van het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel (FAOP) ter zake van een terugkeerplan (na 13 weken), een reïntegratieplan (na 26 weken ziekte) en de verdere voortgangsrapportages. Over het begrip passende arbeid is veel jurisprudentie die zich in het kader van deze circulaire moeilijk laat samenvatten. In het algemeen komt het er op neer dat het bij passende arbeid moet gaan om arbeid die gelet op het arbeidsverleden, het opleidingsniveau en het verkregen inkomen op de oude arbeid aansluit. Na een jaar kunnen de grenzen ruimer worden gesteld en dient ook arbeid te worden aanvaard die tot een (aanzienlijk) lager inkomen leidt. Die arbeid wordt ook wel gangbare arbeid genoemd.
Indien herplaatsing alleen in een deeltijdfunctie mogelijk is, kan uitsluitend ontslag worden verleend voor het aantal uren waarvoor herplaatsing niet mogelijk is.
Uit het bovenstaande kan overigens worden afgeleid dat de ontslagprocedure op z’n vroegst na 18 maanden in gang kan worden gezet. Voor de goede orde wijs ik u er op dat bij een ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte slechts dan van een opzeggingstermijn sprake is, als de rechtspositieregeling op dit punt nu al een opzeggingstermijn hanteert. Voor het ARAR is dit niet het geval.
Inhoudsopgave
Inleiding
Algemeen
Wao-conforme regeling
1. Doorbetaling van bezoldiging
2. Reïntegratieverplichtingen
3. Herplaatsing
4. Ontslag op grond van ongeschiktheid wegens ziekte
5. Suppletieregeling
6. Overige van belang zijnde wijzigingen
7. De uitvoeringsorganisatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht