Let op. Deze wet is vervallen op 19 februari 2016. U leest nu de tekst die gold op 18 februari 2016.

Warenwetbesluit Pentachloorfenol

Uitgebreide informatie
Besluit van 23 september 1997, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit Pentachloorfenol
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 21 december 1995, DGVgz/VVP/C 952845, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Economische Zaken;
Gelet op de artikelen 4, eerste lid, onderdeel a , 9, onderdeel a , en 13 van de Warenwet;
Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet (advies van 29 augustus 1995, nummer 14923)/(41) 5;
De Raad van State gehoord (advies van 22 april 1996, No. W13.95.0713);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 september 1997, GZB/C&O/975046, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Economische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit worden mede verstaan onder pentachloorfenol de zouten en esters daarvan.
Artikel 2
Het is verboden waren, niet zijnde eet- en drinkwaren, die meer dan 5 mg/kg pentachloorfenol bevatten, te verhandelen of binnen Nederlands grondgebied te brengen. Bij waren die uit twee of meer elementen bestaan, wordt het gehalte pentachloorfenol bedoeld in de vorige volzin, berekend voor elk element afzonderlijk.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit Pentachloorfenol.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 23 september 1997
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de eenentwintigste oktober 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht