Let op. Deze wet is vervallen op 13 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 12 december 2014.

Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen

Uitgebreide informatie
1.
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. richtlijn: de Richtlijn nr. 90/496/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 september 1990 inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen (PbEG L 276), naar de tekst zoals deze bij die richtlijn is vastgesteld;
b. instelling: hetgeen daaronder in het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen wordt verstaan;
c. eet- of drinkwaren: eet- of drinkwaren die bestemd zijn als zodanig aan de eindverbruiker of een instelling te worden afgeleverd;
d. voedingsstoffen: eiwitten, koolhydraten, vetstoffen, voedingsvezels, natrium en in de bijlage genoemde vitaminen en mineralen;
e. voedingswaarde-etikettering: het op een etiket van de verpakking van een eet- of drinkwaar aanbrengen van informatie over die waar met betrekking tot
1°. de energetische waarde, en
2°. de gehaltes aan voedingsstoffen
voor zover dergelijke vermeldingen niet zijn voorgeschreven bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;
f. bewering inzake de voedingswaarde: elke reclameboodschap die niet deel uitmaakt van een collectieve reclamecampagne, en elke vermelding, waarmee wordt gesteld, de indruk wordt gewekt of geïmpliceerd dat een eet- of drinkwaar wat betreft de energetische waarde of de aanwezigheid van voedingsstoffen bepaalde kwalitatieve of kwantitatieve voedingseigenschappen bezit, voor zover dergelijke vermeldingen niet zijn voorgeschreven bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;
g. eiwitten: het eiwitgehalte berekend aan de hand van de volgende formule: eiwit = totaal Kjeldahl-stikstof * 6,25;
h. koolhydraten: de koolhydraten die in het menselijk organisme worden gemetaboliseerd, met inbegrip van polyolen;
i. polyolen: sorbitol (E 420), mannitol (E 421), xylitol (E 967), isomalt (E 953), maltitol (E 965), lactitol (E 966), maltitolstroop (E 965), sorbitolstroop (E 420) en erytritol (E 968);
j. suikers: alle in voedsel aanwezige mono- en di-sacchariden, met uitzondering van polyolen;
k. vet: alle lipiden, fosfolipiden inbegrepen;
l. verzadigd vet: vetzuren zonder dubbele binding;
m. enkelvoudig onverzadigd vet: vetzuren met één cis dubbele binding;
n. meervoudig onverzadigd vet: vetzuren met cis-cis dubbele bindingen met daartussen een methyleengroep;
o. gemiddelde waarde: de waarde waardoor de hoeveelheid van een voedingsstof in een bepaalde eet- of drinkwaar het best wordt weergegeven en waarin tevens rekening is gehouden met seizoenschommelingen, consumptiepatronen en andere factoren waardoor de reële waarde kan variëren;
p. verordening (EG) 1924/2006: verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (PbEU 2006, L 404, en 2007, L 12);
q. claim inzake ziekterisicobeperking: een claim inzake ziekterisicobeperking als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van verordening (EG) 1924/2006;
r. voedingsvezels: koolhydraatpolymeren bestaande uit drie of meer monomere eenheden, die in de menselijke dunne darm niet verteerd en niet opgenomen worden en tot de volgende categorieën behoren:
eetbare koolhydraatpolymeren die van nature voorkomen in levensmiddelen zoals die worden geconsumeerd;
eetbare koolhydraatpolymeren die langs fysische, enzymatische of chemische weg uit grondstoffen voor levensmiddelen zijn verkregen en een gunstig fysiologisch effect hebben dat door algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens wordt gestaafd; of
eetbare synthetische koolhydraatpolymeren met een gunstig fysiologisch effect dat door algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens wordt gestaafd;
s. voedselkeuzelogo: een logo dat het voor consumenten eenvoudiger maakt levensmiddelen te kiezen die ten opzichte van vergelijkbare levensmiddelen in een productcategorie gezonder zijn wat betreft energie of de gehaltes aan verzadigd vet, transvet, toegevoegd suiker, voedingsvezel of zout.
2.
Ten aanzien van:
a. natuurlijk mineraalwater en ander voor menselijke consumptie bestemd water; en
b. eet- en drinkwaren welke tot hoofddoel hebben het leveren van bepaalde voedingsstoffen;
zijn artikel 2, eerste lid, artikel 3, eerste lid, onder b, 1°, en tweede, derde en vierde lid, en de artikelen 7, 9, 10, 12 en 13, niet van toepassing.
3.
Artikel 11a is niet van toepassing op het verhandelen van een levensmiddel ten aanzien waarvan een voedselkeuzelogo is gebezigd dat niet door toedoen van Nederland overeenkomstig verordening (EG) 1924/2006 is toegelaten, en dat rechtmatig is bereid of in de handel is gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie.
1.
Het is verboden een eet- of drinkwaar, ten aanzien waarvan:
a. voedingswaarde-etikettering plaatsvindt; of
b. een bewering inzake de voedingswaarde wordt gebezigd;
te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften, bij of krachtens dit besluit gesteld met betrekking tot het bezigen van vermeldingen of voorstellingen.
2.
Het is verboden te handelen in strijd met de bij of krachtens de artikelen 3, 4, derde en vijfde lid, 5, 6, eerste en tweede lid, 7, 8, eerste lid, 9, 10, eerste, tweede en derde lid, 12, en 14, van verordening (EG) 1924/2006 gestelde voorschriften.
3.
Het is verboden te handelen in strijd met bij of krachtens artikel 11a gestelde voorschriften.
1.
Artikel 19, eerste lid, onder a, en artikel 20, tweede lid, onder a, van de Warenwet, zijn niet van toepassing op een claim inzake ziekterisicobeperking, indien:
a. de desbetreffende claim is opgenomen in de communautaire lijst, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van verordening (EG) 1924/2006; en
b. voldaan is aan de in die lijst gestelde voorwaarden voor het gebruik van die claim.
2.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is de bevoegde nationale autoriteit, bedoeld in verordening (EG) 1924/2006.
3.
Onze Minister stelt nadere regels vast inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen, voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de bij of krachtens verordening (EG) 1924/2006 gestelde voorschriften.
Inhoudsopgave
- § 1. algemene bepalingen
+ § 2. voedingswaarde-etikettering
+ § 3. bewering inzake de voedingswaarde
+ § 4. het aanbrengen van vermeldingen
+ § 5. de berekening van energetische waarden en gehaltes
+ § 5a. voedselkeuzelogo
+ § 6. slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht