1.
Wanneer tot het maken van ontwerpen voor het aanleggen, onderhouden of verbeteren van een waterstaatswerk, gravingen, opmetingen of het stellen van teekens op iemands grond noodig worden geacht, moeten zoowel de eigenaren als de gebruikers van dien grond dit gedoogen, mits dit aan laatstgenoemden ten minste tweemaal vier en twintig uren te voren, hetzij door het bestuur van het publiekrechtelijk lichaam, dat het waterstaatswerk ontwerpt, aanlegt, onderhoudt of verbetert, hetzij door den burgemeester, schriftelijk zij aangezegd.
2.
[Vervallen.]
3.
[Vervallen.]
4.
De bepalingen van dit artikel kunnen door de eigenaren en gebruikers van gronden niet worden ingeroepen, wanneer het gebruikmaken van iemands grond uit eene verordening of uit eene verplichting uit anderen hoofde volgt.
Inhoudsopgave
+ § 1. Overdracht of overneming van waterstaatswerken
+ § 2. Voorziening in waterstaatsbelangen, bij gemis aan regeling door de bevoegde macht
+ § 3. Inrichting van den Rijkswaterstaatsdienst
+ § 3a
+ § 4. Bevoegdheid tot onderzoek van waterstaatswerken
+ § 5. Binnentreden van woningen
- § 6. Voorzieningen ten behoeve van aanleg, onderhoud en verbetering van waterstaatswerken
+ § 6a. Voorzieningen betreffende beschadiging van waterstaatswerken, in beheer of onderhoud bij provincie, gemeente, waterschap
+ § 7. Vervallen
+ § 8. Vervallen
+ § 9. Vervallen
+ § 10. Vervallen
+ § 11. Vervallen
+ § 12. Staking der uitvoering van werken en uitvoering van noodzakelijke werken
+ § 13. Middelen van executie
+ § 14. Verhaal der kosten bedoeld in §§ 12 en 13
+ § 15. Vervallen
+ § 16. Waterschappen in meer dan eene provincie gelegen
+ § 17. Voorzieningen inzake voorbereiding op en optreden bij gevaar
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht