Wet van 26 november 2009, houdende regeling voor aanpassing van bedragen in de Wet op het kindgebonden budget en niet-indexering van kinderbijslagbedragen en bedragen kindgebonden budget in de jaren 2010 en 2011
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de beheersing van de uitgaven aan kinderbijslag en kindgebonden budget de bedragen voor de kinderbijslag en het kindgebonden budget niet te indexeren in de jaren 2010 en 2011 en overigens in de Wet kindgebonden budget de inkomensgrenzen en andere bedragen aan te passen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet op het kindgebonden budget.]
1.
De bedragen, bedoeld in artikel 12 en 41b, van de Algemene Kinderbijslagwet, worden met ingang van 1 januari 2010 in de kalenderjaren 2010 en 2011 niet herzien met toepassing artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet.
2.
Voor de herziening van de bedragen, bedoeld in het eerste lid, met ingang van 1 januari 2012 wordt voor de toepassing van artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet onder «de consumentenprijsindex, waarop de laatste herziening is gebaseerd» verstaan: de consumentenprijsindex over de maand april 2011.
Artikel III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 26 november 2009
De Minister voor Jeugd en Gezin ,
De Staatssecretaris van Financiën ,
Uitgegeven de vijftiende december 2009
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht