Wet van 20 maart 2008 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer (Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is het procuraat in burgerlijke zaken af te schaffen alsmede elektronisch berichtenverkeer in te voeren en in verband hiermede wijzigingen aan te brengen in de Advocatenwet, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en andere wetten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Advocatenwet.]
Artikel II
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]
Artikel III
[Wijzigt de Algemene Wet bestuursrecht.]
Artikel IV
[Wijzigt de Algemene wet gelijke behandeling.]
Artikel V
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel VI
[Wijzigt de Belemmeringenwet Landsverdediging.]
Artikel VII
[Wijzigt de Belemmeringenwet Privaatrecht.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek.]
Artikel IX
[Wijzigt de Faillissementswet.]
Artikel X
[Wijzigt de Gemeentewet.]
Artikel XI
[Wijzigt de Gerechtsdeurwaarderswet.]
Artikel XII
[Wijzigt de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Herverkavelingswet Walcheren 1947.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Infectieziektenwet.]
Artikel XV
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Kadasterwet.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Landinrichtingswet.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Noodwet rechtspleging.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Pachtwet.]
Artikel XX
[Wijzigt de Provinciewet.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Reconstructiewet Midden-Delfland.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Uitvoeringswet Betekeningsverdrag 1965.]
Artikel XXIII
[Wijzigt de Uitvoeringswet EEG-Executieverdrag.]
Artikel XXIV
[Wijzigt de Uitvoeringswet EG-executieverordening.]
Artikel XXV
[Wijzigt de Uitvoeringswet Nederlands-Duits Executieverdrag.]
Artikel XXVI
[Wijzigt de Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905.]
Artikel XXVII
[Wijzigt de Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954.]
Artikel XXVIII
[Wijzigt de Uitvoeringswet Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie.]
Artikel XXIX
[Wijzigt de Uitvoeringswet Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen en Europese Overeenkomst inzake het doorzenden van verzoeken om rechtsbijstand.]
Artikel XXX
[Wijzigt de Uitvoeringswet Verdrag onderhoudsverhaal in het buitenland 1956.]
Artikel XXXI
[Wijzigt de Uitvoeringswet verdragen inzake internationale ontvoering van kinderen.]
Artikel XXXIa
[Wijzigt de Uitvoeringswet verordening Europese executoriale titel.]
Artikel XXXII
[Wijzigt de Waterschapswet.]
Artikel XXXIII
[Wijzigt de Wet algemene regels herindeling.]
Artikel XXXIV
[Wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens.]
Artikel XXXV
[Wijzigt de Wet betreffende Indische juristen.]
Artikel XXXVI
[Wijzigt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.]
Artikel XXXVII
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945.]
Artikel XXXVIII
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]
Artikel XXXIX
[Wijzigt de Wet gemeenschappelijke regelingen.]
Artikel XL
[Wijzigt de Wet houdende aanwijzing van een rechter op grond van artikel 54 van het Verdrag van Washington van 18 maart 1965 inzake de beslechting van geschillen met betrekking tot investeringen tussen Staten en onderdanen van andere Staten.]
Artikel XLI
[Wijzigt de Wet Nationale ombudsman.]
Artikel XLII
[Wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.]
Artikel XLIII
[Wijzigt de Wet op de Raad van State.]
Artikel XLIV
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]
Artikel XLV
[Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]
Artikel XLVI
[Wijzigt de Wet op het consumentenkrediet.]
Artikel XLVIa
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]
Artikel XLVII
[Wijzigt de Wet op het notarisambt.]
Artikel XLVIII
[Wijzigt de Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen.]
Artikel XLIX
[Wijzigt de Wet politieregisters.]
Artikel L
[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]
Artikel LI
[Wijzigt de Wet tarieven in burgerlijke zaken.]
Artikel LII
[Wijzigt de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.]
Artikel LIII
[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.]
Artikel LIV
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]
Artikel LV
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]
Artikel LVI
[Wijzigt de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.]
Artikel LVII
Van ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet bestaande inschrijvingen van advocaten op het tableau van een rechtbank wordt door de griffier aan de secretaris van de algemene raad kennisgegeven met het oog op de verwerking op het in artikel I, onderdeel A, bedoelde tableau van de Nederlandse orde van advocaten.
1.
De ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet in een zaak voor een partij gestelde procureur wordt beschouwd als de in deze zaak voor die partij gestelde advocaat.
2.
Artikel 63, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van deze wet blijft van toepassing op uitspraken voor de inwerkingtreding van deze wet gedaan.
Artikel LIX
Ten aanzien van de vergoedingen voor handelingen verricht door procureurs voor inwerkingtreding van deze wet blijft het recht zoals het gold voor inwerkingtreding van deze wet van toepassing.
Artikel LX
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel LXI
Deze wet wordt aangehaald als: Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 20 maart 2008
De Minister van Justitie ,
Uitgegeven de achtste april 2008
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXV
Artikel XXVI
Artikel XXVII
Artikel XXVIII
Artikel XXIX
Artikel XXX
Artikel XXXI
Artikel XXXIa
Artikel XXXII
Artikel XXXIII
Artikel XXXIV
Artikel XXXV
Artikel XXXVI
Artikel XXXVII
Artikel XXXVIII
Artikel XXXIX
Artikel XL
Artikel XLI
Artikel XLII
Artikel XLIII
Artikel XLIV
Artikel XLV
Artikel XLVI
Artikel XLVIa
Artikel XLVII
Artikel XLVIII
Artikel XLIX
Artikel L
Artikel LI
Artikel LII
Artikel LIII
Artikel LIV
Artikel LV
Artikel LVI
Artikel LVII
Artikel LVIII
Artikel LIX
Artikel LX
Artikel LXI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken