Artikel 14
Aan een gebruiker worden op zijn verzoek uit het nummerregister de inlichtingen verstrekt, die hij nodig heeft in verband met het gebruik van een burgerservicenummer.
1.
Aan een overheidsorgaan worden in verband met de uitvoering van artikel 12 op zijn verzoek uit de registraties, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d, de gegevens verstrekt, die hij nodig heeft teneinde na te gaan:
a. of aan een bepaalde persoon reeds een burgerservicenummer is toegekend en zo ja, welk burgerservicenummer;
b. aan welke persoon een bepaald burgerservicenummer is toegekend;
c. of het Nederlandse document, met behulp waarvan een persoon zich identificeert, een document is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1°, 2° of 4°, van de Wet op de identificatieplicht.
2.
Met betrekking tot een gebruiker, niet zijnde een overheidsorgaan, is het eerste lid, aanhef en onder c, van overeenkomstige toepassing.
3.
Bij of krachtens de wet kunnen gevallen worden geregeld, waarin een gebruiker, niet zijnde een overheidsorgaan, in verband met de uitvoering van artikel 12 bevoegd dan wel gehouden is een registratie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d, te raadplegen teneinde na te gaan:
a. of aan een bepaalde persoon reeds een burgerservicenummer is toegekend en zo ja, welk burgerservicenummer;
b. aan welke persoon een bepaald burgerservicenummer is toegekend.
4.
In de gevallen, bedoeld in het derde lid, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.
1.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld betreffende de voorwaarden waaronder en de wijze waarop gebruikers in verband met de uitvoering van deze paragraaf gebruik kunnen maken van:
a. het nummerregister;
b. de voorzieningen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d.
2.
Bij of krachtens de maatregel, bedoeld in het eerste lid, worden regels gesteld omtrent de verplichtingen van overheidsorganen om gegevens te verstrekken die voor de uitvoering van deze paragraaf noodzakelijk zijn. De maatregel bepaalt in ieder geval welke gegevens in verband met de uitvoering van deze paragraaf aan een gebruiker worden verstrekt.
3.
Bij of krachtens de maatregel, bedoeld in het eerste lid, worden in ieder geval regels gesteld betreffende de beveiliging van de technische voorzieningen, waarmee de gebruikers kunnen aansluiten op de beheervoorziening.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Nummerbeheer
+ Hoofdstuk 3. Aanmaken en toekennen van burgerservicenummers
- Hoofdstuk 4. Algemene bepalingen betreffende het gebruik van het burgerservicenummer en de beheervoorziening
+ Hoofdstuk 5. Bescherming van persoonsgegevens, toezicht en controle
+ Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht