1.
Het sociaal-fiscaalnummer dat op het moment van inwerkingtreding van dit artikel is toegekend aan een persoon die is ingeschreven in de GBA van een gemeente, wordt aangemerkt als diens burgerservicenummer. Artikel 9 is niet van toepassing.
2.
Op het tijdstip waarop artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, in werking treedt, worden in het nummerregister opgenomen:
a. de burgerservicenummers, bedoeld in het eerste lid, alsmede de op die nummers betrekking hebbende administratieve gegevens;
b. de sociaal-fiscale nummers die voor het tijdstip, bedoeld in de aanhef, zijn toegekend en waarop het eerste lid niet van toepassing is, alsmede de op die nummers betrekking hebbende administratieve gegevens.
1.
Ten aanzien van de personen aan wie op grond van deze wet een burgerservicenummer is toegekend, wordt de vermelding van het sociaal-fiscaalnummer in enige registratie of op enig document gelijkgesteld met de vermelding van het burgerservicenummer.
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vermelding van het begrip sociaal-fiscaalnummer in enig wettelijk voorschrift.
Artikel 24
[Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]
Artikel 25
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen categorie├źn van gebruikers.
Artikel 26
Deze wet wordt aangehaald als: Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Nummerbeheer
+ Hoofdstuk 3. Aanmaken en toekennen van burgerservicenummers
+ Hoofdstuk 4. Algemene bepalingen betreffende het gebruik van het burgerservicenummer en de beheervoorziening
+ Hoofdstuk 5. Bescherming van persoonsgegevens, toezicht en controle
- Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht