Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2012.

Wet assurantiebemiddelingsbedrijf BES

Uitgebreide informatie
Wet assurantiebemiddelingsbedrijf BES
1.
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Assurantiebemiddelaar: ieder die, anders dan uit hoofde van een arbeidsovereenkomst, bemiddeling verleent bij het sluiten van een verzekering;
b. sub - agent: ieder die namens en voor rekening van een assurantiebemiddelaar zijn bemiddeling verleent bij het sluiten van een verzekering;
c. verzekeraar: ieder die op grond van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES voor eigen rekening het verzekeringsbedrijf uitoefent;
d. gevolmachtigd agent: ieder die als gevolmachtigde vertegenwoordiger van een verzekeraar voor diens rekening het verzekeringsbedrijf uitoefent;
e. Autoriteit Financiële Markten: Stichting Autoriteit Financiële Markten;
f. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;
g. openbaar lichaam: het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;
h. buitenland: een deel van het Koninkrijk, niet zijnde een openbaar lichaam, dan wel een andere Staat.
2.
De bij of krachtens deze wet uitgevaardigde voorschriften, die van toepassing zijn op een verzekeraar, zijn eveneens van toepassing op de gevolmachtigde agent.
1.
Het bij of krachtens deze wet bepaalde is, tenzij daaruit anders voortvloeit, van toepassing op alle assurantiebemiddelingsactiviteiten in de openbare lichamen.
2.
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat, en zonodig onder welke voorwaarden, deze wet geheel of gedeeltelijk niet van toepassing is op de bemiddeling van bij die maatregel aan te wijzen vormen van verzekering.
3.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van assurantiebemiddelaars worden aangewezen, waarop deze wet geheel of gedeeltelijk niet van toepassing is. Deze aanwijzing kan onder voorwaarden geschieden.
4.
Onze Minister kan assurantiebemiddelaars die kantoor houden in het buitenland, vrijstelling verlenen van de bij of krachtens deze wet gestelde regels, indien de belangen die deze wet beoogt te beschermen, in voldoende mate gewaarborgd worden door het toezicht dat aldaar op assurantiebemiddelaars wordt uitgeoefend. Aan de vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden en beperkingen worden gesteld.
1.
Het bij of krachtens deze wet bepaalde is, in zoverre voldaan wordt aan de in het tweede lid genoemde voorwaarden, niet van toepassing op de assurantiebemiddelaar die tijdelijk in een openbaar lichaam verblijft om aldaar te bemiddelen ter zake van een verzekering die:
a. een verzekeraar vanuit een vestiging buiten de openbare lichamen sluit met een verzekeringnemer die rechtspersoon is of handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
b. een verzekeraar vanuit een vestiging in de openbare lichamen sluit met een verzekeringnemer die in het buitenland woonachtig of gevestigd is.
2.
De in het eerste lid bedoelde voorwaarden houden in dat:
a. de assurantiebemiddelaar in het buitenland is geregistreerd op een wijze die vergelijkbaar is met de in deze wet geregelde registratie;
b. ingeval het bepaalde in het eerste lid onderdeel a, het naar de aard en de waarde van het te verzekeren belang, niet binnen de openbare lichamen verzekerbare risico’s betreft. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van de aard en de waarde van het te verzekeren belang;
c. de betrokken assurantiebemiddelaar jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar aan de Autoriteit Financiële Markten een bewijs overlegt van de registratie in zijn land van domicilie alsmede van de door zijn bemiddeling in het afgelopen kalenderjaar tot stand gekomen overeenkomsten van verzekering middels een door de Autoriteit Financiële Markten vast te stellen modelformulier.
1.
Het is verboden als assurantiebemiddelaar op te treden zonder te zijn ingeschreven in het register van assurantiebemiddelaars dat door de Autoriteit Financiële Markten wordt gehouden.
2.
Ten aanzien van het register gelden de volgende bepalingen:
a. Het register wordt onderverdeeld in de Afdeling «Leven» en de Afdeling «Schade». Een assurantiebemiddelaar kan in beide afdelingen worden ingeschreven.
b. In het register wordt aangetekend of het een afhankelijke dan wel een onafhankelijke assurantiebemiddelaar betreft.
3.
Binnen 60 dagen na afloop van elk kalenderjaar maakt de Autoriteit Financiële Markten de namen bekend van de assurantiebemiddelaars die op 31 december van dat kalenderjaar in het register waren ingeschreven alsmede hun status ingevolge artikel 4, tweede lid, onderdeel b. Tussentijds kan de Autoriteit Financiële Markten wijzigingen bekend maken.
4.
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald welke aanvullende gegevens tevens dienen te worden bekend gemaakt.
1.
Een verzoek om inschrijving in het register geschiedt door indiening van een aanvraagformulier bij de Autoriteit Financiële Markten. De Autoriteit Financiële Markten stelt het model van het aanvraagformulier vast.
2.
De Autoriteit Financiële Markten deelt haar beschikking op een verzoek tot inschrijving in het register schriftelijk mede aan de aanvrager binnen 13 weken na ontvangst van het verzoek, vergezeld van een bewijs van inschrijving in geval van een gunstige beslissing. Een afwijzende beschikking op het verzoek is met redenen omkleed.
1.
De Autoriteit Financiële Markten besluit tot inschrijving van een aanvrager in het register indien:
a. de aanvrager beschikt over de vakbekwaamheid die is vereist voor een behoorlijke uitoefening van het assurantiebemiddelingsbedrijf;
b. naar het oordeel van de Autoriteit Financiële Markten geen reden is te veronderstellen dat de aanvrager als assurantiebemiddelaar het aanzien van het assurantiebemiddelingsbedrijf zal schaden;
c. de financiële gegoedheid van aanvrager voldoende waarborg biedt voor de continuïteit van het betreffende assurantiebemiddelingsbedrijf.
d. de aanvrager kantoor houdt in een openbaar lichaam.
e. de aanvrager, ter dekking van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit de uitoefening van zijn werkzaamheden als assurantiebemiddelaar, een verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten met een te goeder naam en faam bekend staande verzekeraar die, ingevolge de wetgeving van zijn land van domicilie, bevoegd is het verzekeringsbedrijf uit te oefenen;
f. de aanvrager voldoet aan de in het belang van een integere uitoefening van het bedrijf bij ministeriële regeling te stellen eisen, daaronder begrepen eisen met betrekking tot de betrouwbaarheid van personen die het beleid van de onderneming of instelling bepalen of medebepalen.
2.
Aan de in het eerste lid, sub a, gestelde eis kan slechts worden voldaan door het bezit van een bij ministeriële regeling erkend diploma.
3.
Indien de aanvrager een natuurlijk persoon is, dient deze meerderjarig te zijn of handlichting te hebben verkregen en niet onder curatele te zijn gesteld.
4.
Indien de aanvrager niet zelf de feitelijke leiding over een vestiging van zijn assurantiebemiddelingsbedrijf heeft, gelden voor hem de inschrijvingsvoorwaarden, gesteld in het eerste lid sub b, c en d en derde lid. In zulk een geval dienen degenen die volgens opgave van aanvrager de feitelijke leiding hebben, te voldoen aan de voorwaarden als gesteld in het eerste lid sub a en b, en in een openbaar lichaam woonachtig te zijn.
5.
De Autoriteit Financiële Markten vermeldt in het register bij de inschrijving van de assurantiebemiddelaar de namen van degenen die door de assurantiebemiddelaar zijn belast met de feitelijke leiding.
6.
De assurantiebemiddelaar is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de handelingen van sub-agenten die zijn bedrijf betreffen en van ieder die blijkens het register feitelijk leiding geeft.
1.
In het register worden doorgehaald de inschrijvingen van de assurantiebemiddelaars die:
a. daarom verzoeken;
b. zijn overleden;
c. in staat van faillissement worden verklaard;
d. in liquidatie zijn getreden;
e. niet meer in een openbaar lichaam kantoor houden;
f. onder curatele zijn gesteld of wier handlichting is ingetrokken;
g. niet meer in het bezit zijn van de ontheffing ex artikel 8, eerste lid;
h. het bedrag, verschuldigd ingevolge artikel 19, niet hebben voldaan na door de Autoriteit Financiële Markten in
i. gebreke te zijn gesteld;
j. gedurende een periode van 1 jaar het assurantiebemiddelingsbedrijf niet hebben uitgeoefend;
k. geen verzekeringsovereenkomst meer hebben als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e.
2.
In de registers worden voorts doorgehaald de inschrijvingen van de assurantiebemiddelaars die:
a. naar het oordeel van de Autoriteit Financiële Markten in ernstige mate in strijd handelen met het belang van één of meer verzekeraars, verzekeringnemers, verzekerden of gerechtigden op uitkeringen danwel een gezonde ontwikkeling van het assurantiebemiddelingsbedrijf in het algemeen of anderszins niet meer voldoen aan de in artikel 6, eerste lid, gestelde eisen;
b. de feitelijke leiding over één of meer vestigingen van hun assurantiebemiddelingsbedrijf laten uitoefenen door natuurlijke personen die niet voldoen aan de vereisten neergelegd in artikel 6, vierde lid, tweede volzin;
c. naar het oordeel van de Autoriteit Financiële Markten ernstig in gebreke blijven aan de in artikel 18 bedoelde verplichtingen te voldoen.
3.
De Autoriteit Financiële Markten is bevoegd op grond van bijzondere omstandigheden een doorhaling, als bedoeld in het tweede lid, op door haar te stellen voorwaarden gedurende een door haar te bepalen tijd op te schorten. De Autoriteit Financiële Markten kan de termijn van opschorting verlengen indien zij gegronde redenen daartoe aanwezig acht.
1.
Op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van een assurantiebemiddelaar kan de Autoriteit Financiële Markten ontheffing verlenen van de in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, bedoelde vakbekwaamheideis. De ontheffing kan onder voorwaarden geschieden. Een afwijzende beschikking op het verzoek is met redenen omkleed.
2.
De in het eerste lid bedoelde ontheffing kan met terugwerkende kracht worden verleend. De ontheffing geldt voor ten hoogste één jaar en kan ten hoogste tweemaal met een jaar worden verlengd.
3.
Bij de inschrijving in het register van degene aan wie een ontheffing als bedoeld in het eerste lid is verleend, wordt aangetekend:
a. de grond van de ontheffing;
b. de termijn waarvoor de ontheffing is verleend;
c. de naam van de in het eerste lid bedoelde assurantiebemiddelaar.
1.
Een in het register ingeschreven assurantiebemiddelaar deelt wijzigingen in de gegevens, vermeld in het in artikel 5, eerste lid bedoelde aanvraagformulier, onverwijld schriftelijk aan de Autoriteit Financiële Markten mee.
2.
Voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op gegevens opgenomen in het register, brengt de Autoriteit Financiële Markten de wijzigingen in het register aan.
3.
De Autoriteit Financiële Markten verstrekt tegen een bij ministeriële regeling vast te stellen vergoeding een nieuw bewijs van inschrijving aan de assurantiebemiddelaar.
1.
Alvorens een inschrijving op grond van artikel 7, eerste lid, sub g door te halen, stelt de Autoriteit Financiële Markten de betrokken assurantiebemiddelaar of diens gemachtigde in de gelegenheid binnen een maand na een aanschrijving daartoe van de Autoriteit Financiële Markten, aan te tonen, dat hij recht heeft op handhaving van zijn inschrijving.
2.
De Autoriteit Financiële Markten gaat niet tot doorhaling als bedoeld in het eerste lid over dan nadat de beschikking tot doorhaling onherroepelijk is geworden.
3.
De Autoriteit Financiële Markten doet de belanghebbende onverwijld schriftelijk mededeling van haar beschikking tot doorhaling van een inschrijving.
4.
Een doorhaling als bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid, wordt door de Autoriteit Financiële Markten bekend gemaakt in de Staatscourant.
Artikel 11
De beloning van de assurantiebemiddelaar bestaat, onverminderd artikel 12, tweede lid, uitsluitend uit provisie ter zake van het bemiddelen bij het afsluiten van verzekeringen, het bemiddelen bij het verlengen van verzekeringen of het incasseren van premies.
1.
Het is een assurantiebemiddelaar verboden aan een verzekeringnemer dan wel aan hen te wier behoeve een verzekering is gesloten in geval van schade een afmakingscourtage in rekening te brengen.
2.
Van dit verbod kan de Autoriteit Financiële Markten voor bepaalde, bij algemene maatregel van bestuur te bepalen vormen van verzekering ontheffing verlenen aan de assurantiebemiddelaar die ten genoegen van de Autoriteit Financiële Markten aantoont dat hij over het daartoe geschikte bedrijfsapparaat en expertise beschikt en de redelijkerwijs van hem te eisen inspanningen bij de schadeafwikkeling kan verrichten.
3.
De Autoriteit Financiële Markten kan de beoordeling van de kwaliteit van het bedrijfsapparaat, de expertise en de procedures voor de afwikkeling van schaden ten laste van de betreffende assurantiebemiddelaar door een deskundige derde laten doen.
4.
De afmakingscourtage die in rekening mag worden gebracht, bedraagt ten hoogste één procent van het aan de verzekerde uit te keren schadebedrag.
5.
De in het tweede lid bedoelde ontheffing geldt voor een periode van drie jaren en kan telkenmale met drie jaren worden verlengd. Zij kan evenwel tussentijds worden ingetrokken indien de betrokken assurantiebemiddelaar niet meer voldoet aan de eisen, gesteld voor het verkrijgen van de ontheffing.
6.
De ontheffing bedoeld in het tweede lid wordt in het register opgenomen en gepubliceerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 derde lid.
1.
Het is verboden ter zake van een verzekering direct of indirect provisie, retourprovisie of enig ander op geld waardeerbaar voordeel toe te kennen, af te staan of te beloven aan anderen dan de assurantiebemiddelaar tot wiens portefeuille de verzekering behoort, onverminderd artikel 16, derde lid.
2.
Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van het verbod, bedoeld in het eerste lid, indien het verbod strijdig is met algemeen erkende gebruiken of het algemeen belang van het verzekeringsbedrijf.
3.
Aan een vrijstelling kunnen voorwaarden worden verbonden.
Artikel 14
Een verzekeraar die door een assurantiebemiddelaar wordt benaderd met voorstellen tot bemiddeling bij het sluiten van verzekeringen, dient zich te vergewissen van de inschrijving van de betrokken assurantiebemiddelaar in het register.
1.
De assurantiebemiddelaar heeft jegens de verzekeraar aanspraak op provisie over alle tot zijn portefeuille behorende verzekeringen met dien verstande dat een verzekering die door bemiddeling van eerstgenoemde tot stand is gekomen of naar zijn portefeuille is overgeboekt tot zijn portefeuille behoort zolang deze daaruit niet is overgeboekt.
2.
Doorhaling van de inschrijving van een assurantiebemiddelaar in het register laat onverlet zijn aanspraken op provisie ter zake van verzekeringen die op het tijdstip van de doorhaling tot zijn portefeuille behoren of waarop op dat tijdstip artikel 16, tweede lid van toepassing is.
1.
De verzekeraar kan slechts met toestemming van de assurantiebemiddelaar of diens rechtverkrijgenden een deel of het geheel van diens portefeuille naar de portefeuille van een andere assurantiebemiddelaar overboeken.
2.
In afwijking van het in het eerste lid bepaalde boekt de verzekeraar op schriftelijk verzoek van een verzekeringnemer diens verzekering uit de portefeuille van een assurantiebemiddelaar over naar die van een andere assurantiebemiddelaar, tenzij de verzekeraar gegronde bezwaren heeft tegen laatstbedoelde assurantiebemiddelaar.
3.
Na de in het eerste lid bedoelde overboeking blijft, in afwijking van artikel 15, eerste lid, de aanspraak op provisies bestaan tot het einde van het lopende verzekeringsjaar indien het een levensverzekering betreft. Indien het een schadeverzekering betreft, blijft de aanspraak bestaan tot de eerstvolgende vervaldatum van de verzekeringsovereenkomst of tot een eerder tijdstip waarop de verzekering door opzegging door de verzekeringnemer kan worden beëindigd, tenzij anders wordt overeengekomen.
4.
Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op het door een verzekeraar in eigen beheer nemen van een verzekering.
5.
In geval van een verzoek van een assurantiebemiddelaar tot overboeking, verleent de verzekeraar zijn medewerking aan de gehele of gedeeltelijke overdracht van de portefeuille van de oorspronkelijke assurantiebemiddelaar naar een andere assurantiebemiddelaar, tenzij de verzekeraar gegronde bezwaren heeft tegen laatstbedoelde assurantiebemiddelaar.
1.
Tenzij anders wordt overeengekomen verzorgt de assurantiebemiddelaar voor de verzekeraar het incasso der premies.
2.
De assurantiebemiddelaar is te allen tijde rekening en verantwoording schuldig aan de verzekeraar ter zake van het incasso der premies. Betaling van de verschuldigde premie en kosten aan de assurantiebemiddelaar bevrijdt de verzekeringnemer van zijn betalingsverplichting jegens de verzekeraar door de gelijktijdige overneming van genoemde betalingsverplichting jegens de verzekeraar door de assurantiebemiddelaar.
3.
Indien de inschrijving van de assurantiebemiddelaar in het register is doorgehaald, beëindigt de verzekeraar het incasso der premies door de assurantiebemiddelaar.
4.
Tenzij tussen een verzekeraar en een assurantiebemiddelaar anders is overeengekomen, kan de verzekeraar de assurantiebemiddelaar van het incasso der premies ontheffen indien:
a) de assurantiebemiddelaar het incasso der premies in ernstige mate verwaarloost;
b) de assurantiebemiddelaar in gebreke blijft namens de verzekeraar door hem geïnde premies tijdig aan de verzekeraar af te dragen danwel zich schuldig maakt aan handelingen die de vrees wettigen dat hij niet zal voldoen aan zijn uit het incasso der premies voortvloeiende verplichtingen.
5.
In de gevallen waarin ingevolge het bepaalde in het derde en vierde lid het door een assurantiebemiddelaar gevoerde incasso der premies eindigt, wordt dit door de verzekeraar overgenomen.
6.
Hoewel het overnemen van het incasso der premies de aanspraak op provisie van de assurantiebemiddelaar onverlet laat, is de verzekeraar dan bevoegd hetzij aan de assurantiebemiddelaar premie-incassokosten in rekening te brengen, hetzij de aanspraak van de assurantiebemiddelaar op provisie af te kopen. Zo nodig kunnen bij algemene maatregel van bestuur nadere regelen worden vastgesteld ter zake van de door de assurantiebemiddelaar verschuldigde kosten of de aan de assurantiebemiddelaar verschuldigde afkoopsom.
1.
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de daartoe bij besluit van de Autoriteit Financiële Markten aangewezen personen.
2.
Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
3.
Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing, met uitzondering van de artikelen 5.18 en 5.19.
1.
De aanvrager van een besluit op grond van deze wet is voor het in behandeling nemen van de aanvraag een vergoeding verschuldigd van de met de behandeling van de aanvraag verband houdende kosten.
2.
Bij ministeriële regeling worden de tarieven vastgesteld ter vergoeding van de in het eerste lid bedoelde kosten.
3.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de doorberekening van kosten, verband houdend met de uitvoering van deze wet.
1.
Gegevens en inlichtingen die ingevolge het bij of krachtens deze wet bepaalde omtrent afzonderlijke assurantiebemiddelaars zijn verkregen, zijn geheim, niettegenstaande enige andere wettelijke regeling hieromtrent.
2.
Het is aan een ieder die uit hoofde van de toepassing van de bij of krachtens deze wet genomen besluiten enige taak vervult, verboden van gegevens of inlichtingen, ingevolge deze wet verkregen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze wet wordt geëist.
3.
In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid is de Autoriteit Financiële Markten bevoegd ter handhaving van een gezonde bedrijfstak van assurantiebemiddeling aangifte te doen van een vermoeden van een strafbaar feit. In de gevallen waarin door de Autoriteit Financiële Markten aangifte is gedaan, dan wel in de gevallen waarin de Autoriteit Financiële Markten wordt opgeroepen om als getuige of deskundige op te treden, is de Autoriteit Financiële Markten bevoegd in het kader van de opsporing, het gerechtelijk vooronderzoek of de behandeling ter terechtzitting, inlichtingen te verschaffen met dien verstande dat het een strafzaak betreft.
4.
In afwijking van het eerste en tweede lid is de Autoriteit Financiële Markten bevoegd met gebruikmaking van gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van haar ingevolge deze wet opgedragen taak, mededelingen te doen mits deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke assurantiebemiddelingsbedrijven.
5.
In afwijking van het eerste lid is de Autoriteit Financiële Markten voorts bevoegd aan De Nederlandsche Bank N.V. gegevens te verstrekken of op grondslag van wederkerigheid aan het administratieve orgaan dat in het buitenland met het toezicht op het verzekeringsbedrijf is belast, desgevraagd de gegevens te verstrekken, die dat orgaan voor vervulling van de ingevolge zijn nationale wetgeving op hem rustende taak nodig heeft, mits bedoeld orgaan zich tegenover de Autoriteit Financiële Markten heeft verplicht tot geheimhouding van de door de Autoriteit Financiële Markten verstrekte gegevens.
Artikel 21
De Autoriteit Financiële Markten kan voor de uitvoering van verdragen tot uitwisseling van gegevens of inlichtingen, dan wel voor de uitvoering van met toezichthoudende instanties gesloten overeenkomsten tot uitwisseling van gegevens of inlichtingen, van een ieder inlichtingen vorderen. De artikelen 5:13 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 22
Het verbod, bedoeld in artikel 4, eerste lid, is niet van toepassing op de curator in het faillissement van een assurantiebemiddelaar. De curator doet mededeling aan de Autoriteit Financiële Markten van het tijdstip van de aanvaarding en van de beëindiging van zijn functie.
1.
De Autoriteit Financiële Markten kan degene die niet of niet tijdig voldoet aan zijn uit deze wet voortvloeiende verplichtingen, een boete opleggen.
2.
De hoogte van de boete voor de verscheidene overtredingen wordt bepaald bij algemene maatregel van bestuur, met dien verstande dat de boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste USD 25.000 bedraagt.
3.
Alvorens over te gaan tot oplegging van een boete stelt de Autoriteit Financiële Markten betrokkene schriftelijk op de hoogte van het voornemen hem een boete op te leggen, onder vermelding van de gronden waarop dat voornemen berust.
1.
Handelen in strijd met de artikelen 4, eerste lid; 9, eerste lid; 12, eerste en vierde lid; 13 eerste lid; 14; en 20, tweede lid, wordt gestraft hetzij met hechtenis van ten hoogste zes maanden en geldboete van de vierde categorie, hetzij met een van deze straffen. De hierbij strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.
2.
Indien evenwel het handelen in strijd met de artikelen 4, eerste lid; 13, eerste lid; 14; en 20, tweede lid, opzettelijk heeft plaatsgevonden, is het strafbaar gestelde feit een misdrijf dat wordt gestraft met hetzij gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en een geldboete van de vijfde categorie, hetzij met een van deze straffen.
1.
De Autoriteit Financiële Markten stelt jaarlijks een begroting, een jaarrekening en een jaarverslag op terzake van de haar op grond van deze wet opgedragen taken en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. De artikelen 1:30 tot en met 1:33, 1:35 en 1:36 van de Wet op het financieel toezicht zijn van overeenkomstige toepassing.
2.
Tegen besluiten van Onze Minister inzake instemming met de begroting of de jaarrekening staat geen beroep open.
Artikel 26
De Autoriteit Financiële Markten verstrekt Onze Minister desgevraagd de gegevens of inlichtingen die deze behoeft om zich over de uitvoering van deze wet in de praktijk of over de uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens of voorgenomen wettelijke voorschriften een oordeel te vormen.
Artikel 27
Deze wet wordt aangehaald als: Wet assurantiebemiddelingsbedrijf BES.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Toegang tot het assurantiebemiddelingsbedrijf
+ Hoofdstuk III. De beloning van de assurantiebemiddelaar
+ Hoofdstuk IV. De rechtspositie van de assurantiebemiddelaar
+ Hoofdstuk V. Uitvoering
+ Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk VII. Administratieve boetes
+ Hoofdstuk VIII. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk IX. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht