Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 4 Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

Uitgebreide informatie
1.
Inschrijving in het register geschiedt indien de aanvrager voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur:
a. ten aanzien van het diploma Assurantiebemiddeling A te stellen vakbekwaamheidseisen, of
b. ten aanzien van het diploma Assurantiebemiddeling B te stellen vakbekwaamheidseisen.
2.
Als voorwaarden voor de inschrijving gelden voorts dat:
a. er geen vrees bestaat dat de aanvrager als tussenpersoon het aanzien van de stand der tussenpersonen zal schaden;
b. de aanvrager niet in staat van faillissement verkeert en dat ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen niet van toepassing is.
3.
Indien de aanvrager een natuurlijk persoon is, dient deze bovendien meerderjarig te zijn of handlichting te hebben verkregen en niet onder curatele te zijn gesteld of wegens onderbewindstelling het vrije beheer over zijn goederen te hebben verloren.
4.
Indien de aanvrager niet zelf de feitelijke leiding over een of meer vestigingen van zijn assurantiebemiddelingsbedrijf zal uitoefenen, gelden te zijnen aanzien de vereisten van het tweede en derde lid. Als voorwaarde voor zijn inschrijving geldt voorts dat de natuurlijke personen die blijkens de opgave van de aanvrager met bedoelde feitelijke leiding zullen zijn belast, voldoen aan de vereisten van het eerste lid, het tweede lid, onderdeel a, en het derde lid. Deze personen zullen niet tevens belast mogen zijn met de feitelijke leiding over het assurantiebemiddelingsbedrijf van een andere tussenpersoon, tenzij dit bedrijf deel uitmaakt van dezelfde groep waartoe ook het bedrijf van de aanvrager behoort.
5.
De aanvrager dient ten genoegen van de Raad aannemelijk te maken dat hijzelf of de door hem opgegeven natuurlijke personen de feitelijke leiding zullen uitoefenen.
6.
De Raad vermeldt in het register bij de inschrijving van een tussenpersoon de namen van degenen die door de tussenpersoon zijn belast met de feitelijke leiding.
7.
De Raad vermeldt in het register aan welke in het eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde vakbekwaamheidseisen de tussenpersoon of de feitelijk leider voldoet.
8.
In de algemene maatregelen van bestuur, bedoeld in het eerste lid, wordt, onverminderd het bepaalde in het negende lid, bepaald op welke wijze van het voldoen aan de vakbekwaamheidseisen kan blijken. Voorts is de Raad bevoegd te verklaren dat de aanvrager voldoet aan deze eisen. De Raad stelt regels krachtens welke de afgifte van zodanige verklaring zal plaatsvinden en stelt het bedrag vast, dat verschuldigd is voor het verkrijgen van deze verklaring.
9.
Indien de richtlijn op de aanvrager van toepassing is, wordt aan het bewijs dat wordt voldaan aan de eisen, bedoeld in het eerste lid, gelijkgesteld het overleggen van de verklaring als bedoeld in artikel 9 van de richtlijn. Indien de aanvrager blijkens de verklaring voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 5, tweede lid, tweede gedachtenstreep, alsmede aan de overige voorwaarden bedoeld in de artikelen 4, 7 en 8 van de richtlijn, vermeldt de Raad in het register dat de aanvrager voldoet aan de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde vakbekwaamheidseisen. Indien de aanvrager blijkens de verklaring alleen voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 4, 7 en 8 van de richtlijn, vermeldt de Raad in het register dat de aanvrager voldoet aan de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde vakbekwaamheidseisen.
10.
Indien de aanvrager blijkens de in het negende lid bedoelde verklaring voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de richtlijn, vermeldt de Raad in het register dat de aanvrager voldoet aan de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde vakbekwaamheidseisen. Degene die op grond van dit lid in het register wordt ingeschreven, mag alleen als sub-agent werkzaam zijn. In het register en op het bewijs van inschrijving, bedoeld in artikel 6, tweede lid, vermeldt de Raad in dat geval dat de betrokkene alleen als sub-agent werkzaam mag zijn.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk II. De tussenpersoon
+ Hoofdstuk III. De gevolmachtigde agent
+ Hoofdstuk IV. Uitvoering van de wet
+ Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk VI. Beroep
+ Hoofdstuk VII. Overgangsbepalingen
+ Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht