Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
authentiek gegeven: in een basisregistratie opgenomen gegeven dat bij of krachtens de wet als authentiek is aangemerkt;
basislijn: basislijn volgens het op 10 december 1982 te Montego-Bay tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (Trb. 1983, 83);
basisregistratie: verzameling gegevens waarvan bij wet is bepaald dat deze een basisregistratie vormt;
bronhouder: bestuursorgaan of rechtspersoon aan wie bij deze wet de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van geografische gegevens is opgedragen;
catalogus: catalogus als bedoeld in artikel 4;
defensieterrein: terrein in eigendom van de Staat en in materieel beheer bij het Ministerie van Defensie met uitzondering van oefen- en schietterreinen;
Dienst: Dienst voor het kadaster en de openbare registers, als bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster;
geografisch gegeven:
1°. in artikel 7, tweede lid, genoemd geografisch object;
2°. in de catalogus opgenomen kenmerk als bedoeld in artikel 7, derde lid, dat aan een geografisch object is toegekend;
Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Inhoud basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 3. Het bijhouden van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 4. Inrichting van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 5. Inzage, verstrekking en gebruik van gegevens
+ Hoofdstuk 6. Wijziging van de in de basisregistratie grootschalige topografie opgenomen gegevens
+ Hoofdstuk 7. Controle
+ Hoofdstuk 8. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht